Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek jordrök

Organismgrupp Kärlväxter Fumaria vaillantii
Blek jordrök Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek jordrök är en ettårig, vårgroende, helt kal, blågrön, ganska lågvuxen art. Den är grenig från basen, har blad som är dubbelt parbladiga och djupt flikiga med smala, jämnbreda flikar. Blomställningen är en klase med 10-20 blommor och obetydliga stödblad. De tvåsidigt symmetriska blommorna är 5-6 mm långa och har ljusröda yttre och mörkröda inre kronblad. Frukten är en rund, enfröig nöt, omkring 2 mm lång. Blek jordrök är ganska lik jordrök, men skiljer sig från denna genom att vara gracilare, tydligt blågrön och ha mindre blomställningar och blommor. Den bästa skiljekaraktären är formen på frukten, som hos blek jordrök inte är intryckt i toppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek jordrök Observationer i Sverige för blek jordrök
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blek jordrök förekommer i de flesta europeiska länder, men är i allmänhet ganska sällsynt. I Skandinavien är den bofast endast i Sverige med utbredningsområdet koncentrerat till Uppland, norra Södermanland och östligaste Västmanland. Arten har tillfälligt påträffats i Blekinge, Västergötland, Östergötland, Närke, Gästrikland, Medelpad och Ångermanland. Den är känd i landet sedan början av 1800-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Finns främst i Uppland (åtminstone 90% av svenska populationen). Hittas allt mera sällan, har troligen minskat i ökad takt de senaste 10 åren på grund av jordbruksrationaliseringar. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 10 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-20) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c).
Ekologi
Blek jordrök förekommer som ogräs i åkrar, speciellt i åkerkanterna, i potatisland och trädgårdar, samt även på nyanlagda vägkanter, i järnvägsmiljöer, på skräpmarker och sophögar. Den gynnas av näringsrik, gärna lerig jord, och är beroende av störd, öppen mark där den inte konkurreras ut av alltför tät växtlighet eller grödor. Den förekommer ofta tillsammans med jordrök, revormstörel och penningört.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Papaveraceae (vallmoväxter), Släkte Fumaria (jordrökar), Art Fumaria vaillantii Loisel. - blek jordrök Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Finns främst i Uppland (åtminstone 90% av svenska populationen). Hittas allt mera sällan, har troligen minskat i ökad takt de senaste 10 åren på grund av jordbruksrationaliseringar. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-30) %. Under en tidsperiod om 10 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-20) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c).
Blek jordrök är en ettårig, vårgroende, helt kal, blågrön, ganska lågvuxen art. Den är grenig från basen, har blad som är dubbelt parbladiga och djupt flikiga med smala, jämnbreda flikar. Blomställningen är en klase med 10-20 blommor och obetydliga stödblad. De tvåsidigt symmetriska blommorna är 5-6 mm långa och har ljusröda yttre och mörkröda inre kronblad. Frukten är en rund, enfröig nöt, omkring 2 mm lång. Blek jordrök är ganska lik jordrök, men skiljer sig från denna genom att vara gracilare, tydligt blågrön och ha mindre blomställningar och blommor. Den bästa skiljekaraktären är formen på frukten, som hos blek jordrök inte är intryckt i toppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek jordrök

Länsvis förekomst och status för blek jordrök baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek jordrök

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blek jordrök förekommer i de flesta europeiska länder, men är i allmänhet ganska sällsynt. I Skandinavien är den bofast endast i Sverige med utbredningsområdet koncentrerat till Uppland, norra Södermanland och östligaste Västmanland. Arten har tillfälligt påträffats i Blekinge, Västergötland, Östergötland, Närke, Gästrikland, Medelpad och Ångermanland. Den är känd i landet sedan början av 1800-talet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Fumaria - jordrökar 
 • Art
  Fumaria vaillantiiLoisel. - blek jordrök

Blek jordrök förekommer som ogräs i åkrar, speciellt i åkerkanterna, i potatisland och trädgårdar, samt även på nyanlagda vägkanter, i järnvägsmiljöer, på skräpmarker och sophögar. Den gynnas av näringsrik, gärna lerig jord, och är beroende av störd, öppen mark där den inte konkurreras ut av alltför tät växtlighet eller grödor. Den förekommer ofta tillsammans med jordrök, revormstörel och penningört.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Jordbrukets rationalisering med ogräsbekämpning och alltför täta grödor minskar överlevnadsmöjligheten för blek jordrök, liksom renhållning och växtbekämpning i gårdsmiljöer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Etablering av kantzoner på åkrarna, där grödorna är glesa och där kemisk ogräsbekämpning undviks, torde gynna blek jordrök. En ökad acceptans av detta lättrensade ogräs i trädgårds- och potatisland kan också minska hotbilden.
Utländska namn - NO bleikjordrøyk, DK bleg jordrøg, FI pikkkuemäkki, GB few-flowered fumitory. Namnet jordrök kommer av den speciella doft av nitrösa gaser som roten sänder ut just då en planta ryckts upp ur jorden.

Jonsell, L. (red.) 2010. Upplands flora. Uppsala.

Lidén, M. 2001. Fumaria. I Jonsell, B. (red.) Flora Nordica 2. Stockholm.

Maad, J. m.fl. 2009. Floraförändringar i Uppland under 1900-talet - en analys från Projekt Upplands flora. - Svensk Bot. Tidskr. 103: 67-104.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Fumaria - jordrökar 
 • Art
  Fumaria vaillantii, Loisel. - blek jordrök
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22