Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Apocheiridium ferum

Organismgrupp Spindeldjur, Klokrypare Apocheiridium ferum
  Spindeldjur, Klokrypare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är den minsta i Sverige med en kroppslängd på bara 1,0-1,1 mm. Framkroppen är något bredare än lång och har en tydlig tvärfåra. Framkropp och palper är dessutom granulerade. Se vidare Beier (1963).
Utbredning
Länsvis förekomst för Apocheiridium ferum Observationer i Sverige för Apocheiridium ferum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes ny för landet i Kungsör (2000) och har sedan påträffats i Norrbotten, Östergötaland samt på Gotska Sandön. Arten är känd från Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, och Rumänien. Arten kan vara förbisedd pga dess ringa storlek.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Arten är utbredd i centrala och östra Europa, närmast funnen i Finland. I Sverige upptäcktes den som ny för landet (2000) i en gammal ek i Kungsör och har sedan påträffats i Luleå, Östergötaland, samt på Gotska Sandön i fönsterfälla på tall. Levnadssätt i övrigt okänt varför det är svårt att bedömma populationsförändringar eller hot mot habitat. Arten är dock sällsynt även i övriga Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 75 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Är i Sverige funnen på gammal ek och tall. Är i Tyskland funnen under torr bark i fruktträdgårdar, alléträd, och i skogsbryn fristående träd. De flesta fynden är i Tyskland från ek och päron, gärna med tjock bark. Arten spinner vita äggkokonger (2 mm diam) mer eller mindre tätt samman under barken. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Pseudoscorpiones (klokrypare), Familj Cheiridiidae (dvärgklokrypare), Släkte Apocheiridium, Art Apocheiridium ferum (E. Simon, 1879) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är utbredd i centrala och östra Europa, närmast funnen i Finland. I Sverige upptäcktes den som ny för landet (2000) i en gammal ek i Kungsör och har sedan påträffats i Luleå, Östergötaland, samt på Gotska Sandön i fönsterfälla på tall. Levnadssätt i övrigt okänt varför det är svårt att bedömma populationsförändringar eller hot mot habitat. Arten är dock sällsynt även i övriga Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 75 (20-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Arten är den minsta i Sverige med en kroppslängd på bara 1,0-1,1 mm. Framkroppen är något bredare än lång och har en tydlig tvärfåra. Framkropp och palper är dessutom granulerade. Se vidare Beier (1963).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Apocheiridium ferum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Apocheiridium ferum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes ny för landet i Kungsör (2000) och har sedan påträffats i Norrbotten, Östergötaland samt på Gotska Sandön. Arten är känd från Finland, Estland, Polen, Tjeckien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, och Rumänien. Arten kan vara förbisedd pga dess ringa storlek.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Cheiridiidae - dvärgklokrypare 
 • Släkte
  Apocheiridium  
 • Art
  Apocheiridium ferum(E. Simon, 1879)

Är i Sverige funnen på gammal ek och tall. Är i Tyskland funnen under torr bark i fruktträdgårdar, alléträd, och i skogsbryn fristående träd. De flesta fynden är i Tyskland från ek och päron, gärna med tjock bark. Arten spinner vita äggkokonger (2 mm diam) mer eller mindre tätt samman under barken. Klokrypare är rovdjur på mindre leddjur som hoppstjärtar och kvalster.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Kunskapen om arten är i dagsläget inte tillräcklig för att kunna specificera hot. Arten tycks vara beroende av träd med död ved eventuellt med tjock bark. Därför antas det främsta hotet vara avverkning av gamla träd, såväl levande träd med håligheter som högstubbar och lågor.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla ihåliga träd, liksom högstubbar, lågor och större nedfallna grenar, bör lämnas. Det är viktigt att tillgodose att en kontinuitet i produktionen av äldre träd upprätthålls.

Beier, M. 1963. Ordnung pseudoscorpionidea (Afterskorpione). Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Akademie Verlag, Berlin.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Pseudoscorpiones - klokrypare 
 • Familj
  Cheiridiidae - dvärgklokrypare 
 • Släkte
  Apocheiridium  
 • Art
  Apocheiridium ferum, (E. Simon, 1879)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.