Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Electrogena affinis

Organismgrupp Sländor, Dagsländor Electrogena affinis
  Sländor, Dagsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larven är 8-11 mm (exklusive antenner och stjärtspröt) och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen. Familjen forssländor kännetecknas av breda platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår. De vuxna sländorna särskiljs på könsdelar och på en skåra på mellankroppens undersida, medan larverna karakteriseras av maxillens behåring och teckningen på låren.
Utbredning
Länsvis förekomst för Electrogena affinis Observationer i Sverige för Electrogena affinis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från fyra lokaler i Skåne samt en i Småland, strax sydväst om Vättern. Världsutbredningen är stora delar av Europa, inklusive Ryssland. Dock ej kring medelhavet men väl i länderna vid Svarta havet. Finns som en relativt nyupptäckt art i Storbritannien. Bestämningssvårigheter gör också att artens status är dåligt känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever i smärre hastigt rinnande, mindre påverkade, vattendrag utan annan vegetation än mossa. Avverkning kring vattendragen med uppslamning, ökat ljusinsläpp och stigande temperaturer påverkar sannolikt arten negativt. Sannolikt försurningskänslig. Förekommer tillsammans med andra känsliga arter. Känd från 5 lokaler i Skåne och en SV om Vättern (Jönköpings län). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
I litteraturen finns delvis kontrasterande uppgifter om artens habitatval. Enligt vissa källor lever den i smärre hastigt rinnande, mindre påverkade, vattendrag utan annan vegetation än mossa. Enligt andra uppgifter påträffas arten oftast (nästan uteslutande) på död ved och rötter på gränsen mellan hastigt rinnande och närmast stillastående vatten. Möjligen har den olika habitatval i olika delar av sitt utbredningsområde. Strax innan kläckning till vuxen slända har den påträffats på undersidan av flytbladsvegetation. I England startar flygperioden relativt sent, i juli-augusti.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Ephemeroptera (dagsländor), Familj Heptageniidae (forsdagsländor), Släkte Electrogena, Art Electrogena affinis (Eaton, 1883) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever i smärre hastigt rinnande, mindre påverkade, vattendrag utan annan vegetation än mossa. Avverkning kring vattendragen med uppslamning, ökat ljusinsläpp och stigande temperaturer påverkar sannolikt arten negativt. Sannolikt försurningskänslig. Förekommer tillsammans med andra känsliga arter. Känd från 5 lokaler i Skåne och en SV om Vättern (Jönköpings län). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Larven har, i likhet med de flesta dagsländor, tre bakre spröt, medan sländan har två bakre spröt. Sländorna vilar med vingarna vertikalt uppfällda över kroppen. Larven är 8-11 mm (exklusive antenner och stjärtspröt) och den vuxna insekten i ungefär samma storlek. Larverna har en serie med yttre gälar på sidorna av bakkroppen. Familjen forssländor kännetecknas av breda platta huvuden och kroppar samt kraftiga lår. De vuxna sländorna särskiljs på könsdelar och på en skåra på mellankroppens undersida, medan larverna karakteriseras av maxillens behåring och teckningen på låren.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Electrogena affinis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Electrogena affinis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från fyra lokaler i Skåne samt en i Småland, strax sydväst om Vättern. Världsutbredningen är stora delar av Europa, inklusive Ryssland. Dock ej kring medelhavet men väl i länderna vid Svarta havet. Finns som en relativt nyupptäckt art i Storbritannien. Bestämningssvårigheter gör också att artens status är dåligt känd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Electrogena  
 • Art
  Electrogena affinis(Eaton, 1883)

I litteraturen finns delvis kontrasterande uppgifter om artens habitatval. Enligt vissa källor lever den i smärre hastigt rinnande, mindre påverkade, vattendrag utan annan vegetation än mossa. Enligt andra uppgifter påträffas arten oftast (nästan uteslutande) på död ved och rötter på gränsen mellan hastigt rinnande och närmast stillastående vatten. Möjligen har den olika habitatval i olika delar av sitt utbredningsområde. Strax innan kläckning till vuxen slända har den påträffats på undersidan av flytbladsvegetation. I England startar flygperioden relativt sent, i juli-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Avverkning kring vattendragen med uppslamning, terrängkörning, ökat ljusinsläpp och stigande temperaturer påverkar sannolikt arten negativt. Sannolikt försurningskänslig och förekommer tillsammans med andra känsliga arter.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Skydda de kända lokalerna från hotfaktorerna som nämns ovan, möjligen genom biotopskydd. Öka kuskapen om artens utbredning i landet.

Bauernfeind, E. & Moog, O. 2000. Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) and the assessment of ecological integrity - a methodological approach. Hydrobiologia. 422-423: 71-83. Belfiore, C. & Haybach A. & Klonowska-Olejnik, M. 1999. Taxonomy and phenetic relationships of Electrogena affinis (Eaton 1883) (Ephemeroptera: Heptageniidae). — Annals Limnol. 35 (4): 245–256.

Blackburn, J.H., Gunn, R.J.M. & Hammett, M.J. 1998. Electrogena affinis (Eaton, 1885) (Ephemeroptera, Heptageniidae), a mayfly new to Britain. Entomologists’ Monthly Magazine, 134: 257–263.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Ephemeroptera - dagsländor 
 • Familj
  Heptageniidae - forsdagsländor 
 • Släkte
  Electrogena  
 • Art
  Electrogena affinis, (Eaton, 1883)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. Beskrivning rev. Eva Engblom 2018 © ArtDatabanken, SLU 2018.