Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röd parasollmossa

Organismgrupp Mossor Splachnum rubrum
Röd parasollmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är upp till 3 cm höga och växer i luckra, rent gröna tuvor. Bladen har stora, tunnväggiga celler. Honbladen är brett ovala med en lång, vass spets, och bladkanten är tydligt tandad nästan ända ned till basen. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Kapseln har en säregen, mörkröd eller ibland vitaktig, parasolliknande kapselhals som är snett nedåtriktad, kjolformig, ca 1 cm bred och mycket tunn. Kapselskaftet är rödaktigt och upp till 10 cm långt.
De säregna, röda parasollerna är unika för röd parasollmossa, men ibland är parasollerna vita eller till och med gulvita och då kan man förväxla den med gul parasollmossa Splachnum luteum. Den senare har mer utspärrade parasoller och honblad som bara är tandade ned till mitten av bladet.
Utbredning
Länsvis förekomst för röd parasollmossa Observationer i Sverige för röd parasollmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är relativt allmän, åtminstone i mellersta Sverige. Den förekommer relativt långt söderut i Sverige men har där säkerligen minskat i frekvens. Arten förekommer även sällsynt i subalpin zon i fjällen. Röd parasollmossa är tämligen allmän i östra Norge och Finland. Den förekommer i Europa främst i Nordeuropa och i övrigt i norra och centrala Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Röd parasollmossa växer nästan uteslutande på spillning från växtätare, främst älg. Spillningen måste vara fuktig under större delen av utvecklingstiden. Därför hittar man arten på myrar eller i något fuktiga skogar. Eftersom den lever på ett mycket kortlivat substrat konkurreras den ut redan efter ett par år och måste snabbt sprida sig till nytt, lämpligt substrat. Den växer ofta med flera andra arter i släktet, t.ex. komossa Splachnum ampullaceum, gul parasollmossa S. luteum och långskaftad komossa S. sphaericum. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Splachnales, Familj Splachnaceae, Släkte Splachnum (parasollmossor), Art Splachnum rubrum Hedw. - röd parasollmossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Skotten är upp till 3 cm höga och växer i luckra, rent gröna tuvor. Bladen har stora, tunnväggiga celler. Honbladen är brett ovala med en lång, vass spets, och bladkanten är tydligt tandad nästan ända ned till basen. Arten är skildkönad men kapslar är vanliga. Kapseln har en säregen, mörkröd eller ibland vitaktig, parasolliknande kapselhals som är snett nedåtriktad, kjolformig, ca 1 cm bred och mycket tunn. Kapselskaftet är rödaktigt och upp till 10 cm långt.
De säregna, röda parasollerna är unika för röd parasollmossa, men ibland är parasollerna vita eller till och med gulvita och då kan man förväxla den med gul parasollmossa Splachnum luteum. Den senare har mer utspärrade parasoller och honblad som bara är tandade ned till mitten av bladet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röd parasollmossa

Länsvis förekomst och status för röd parasollmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röd parasollmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är relativt allmän, åtminstone i mellersta Sverige. Den förekommer relativt långt söderut i Sverige men har där säkerligen minskat i frekvens. Arten förekommer även sällsynt i subalpin zon i fjällen. Röd parasollmossa är tämligen allmän i östra Norge och Finland. Den förekommer i Europa främst i Nordeuropa och i övrigt i norra och centrala Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Splachnum - parasollmossor 
 • Art
  Splachnum rubrumHedw. - röd parasollmossa

Röd parasollmossa växer nästan uteslutande på spillning från växtätare, främst älg. Spillningen måste vara fuktig under större delen av utvecklingstiden. Därför hittar man arten på myrar eller i något fuktiga skogar. Eftersom den lever på ett mycket kortlivat substrat konkurreras den ut redan efter ett par år och måste snabbt sprida sig till nytt, lämpligt substrat. Den växer ofta med flera andra arter i släktet, t.ex. komossa Splachnum ampullaceum, gul parasollmossa S. luteum och långskaftad komossa S. sphaericum. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: ruber, rubra, rubrum (lat.) = röd.
Uttal: [Spláknum rúbrum]

KEY FACTS Shoots up to 3 cm high, forming lax, green tufts. Perichaetial bracts broadly ovate, longly acuminate, leaf margin distinctly dentate almost down to base. Laminal cells large and thin-walled. Dioicous, capsules common. Hypophysis very conspicuous; dark red (occasionally whitish), reminiscent of an obliquely downwards-pointing skirt or umbrella, very thin-walled and c. 1 cm wide. Seta reddish, up to 10 cm long. – Grows almost exclusively on herbivore (mainly elk) droppings in bogs and mires where the ground is more or less permanently moist but relatively sun-exposed.

Weibull, H. 2008. Splachnum rubrum röd parasollmossa s. 196-197. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Splachnum - parasollmossor 
 • Art
  Splachnum rubrum, Hedw. - röd parasollmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008