Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Samytha sexcirrata

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Samytha sexcirrata
  Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten rörlevande havsborstmask med relativt kort cylindrisk framkropp, samt en koniskt avsmalnande bakkropp. Kroppsfärgen är blekgul till orangegul, kroppslängden upp till 25 mm. Vid ”nacken” bakom huvudet sitter en rad med sex långa, fingerformade gälar som kan vara lika långa som halva kroppslängden.

Huvudpartiet består av ett prostomium och ett peristomium, varav det senare omsluter munöppningen. Prostomiet bildar en framåtriktad huv över munnen och den främre nederdelen av peristomiet. Det finns inga ögon. I framänden har prostomiet tre släta lober. Under prostomiet, vid munöppningen, finns många tunna muntentakler som är mycket tänjbara och som kan sträckas ut för att samla in mat. Tentaklerna kan dras in helt i munnen. Det finns inga kitiniserade käkar i svalget. Längs munnens undersida och på dess sidor, bildar peristomiet en bred läpp som har längsgående veck på undersidan. Peristomiet är baktill sammansmält med kroppsegment I-III. Hos många andra arter av guldgrävarmaskar, familjen Ampharetidae, så finns ett par framåtriktade grävborst på ryggsidan av segment III, men sådana saknas hos S. sexcirrata. Strax bakom huvudet, på ryggsidan, sitter en tvärgående rad med sex långa gälar i två grupper. De är basalt förenade framtill med ett lågt membran. Gälarna är kraftiga och fingerformade, men jämnt avsmalnande och spetsiga i toppen.

Själva kroppen är tydligt uppdelad i en framkropp (thorax) med hårformiga ryggborst och platta bukborst, samt en bakkropp (abdomen), som har bukborst och små rudimentära ryggborst. Totalt har hela kroppen 30 borstbärande segment. Framkroppen har ryggborst på 17 segment och men saknar bukborst på de tre första segmenten (IV-VI), så den har bukborst på 14 framkroppssegment. Bakkroppen har bukborst på 13 segment. Borsten sitter på enkla parapodier som låga upphöjningar. De som bär ryggborsten, sk notopodier, är rundade, medan de som bär bukborsten, sk neuropodier, är i form av plattade vertikala åsar. Ryggborsten är hårformiga med en bred längsgående list. Bukborsten består av en vertikal rad med mycket små, korta tvärställda plattor som i sig har 2-3 rader av små krokformiga tänder, med 4-8 tänder i varje rad. Denna typ av borst kallas uncini och de hjälper masken att förankra sig i röret. De har samma antal rader och tänder på både framkropp och bakkropp. Den lilla bakänden (pygidiet) som omger analöppningen, har små runda papiller som sitter på sidorna.
Röret är smalt och cylindriskt. Det är tunnväggigt och består av stelnat slem med inkrusterade lerpartiklar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Samytha sexcirrata Observationer i Sverige för Samytha sexcirrata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredning i de nordligaste delarna av Atlanten samt i Arktis längs kontinentalsockeln norr om Ryssland, ända till Berings sund. I Atlanten finns den på den östra sidan från Brittiska öarna och norrut till Svalbard, på den västra sidan från nordöstra USA och norrut till Grönland.
I våra vatten är arten känd från mellersta Kattegatt till Kosterområdet. Under L.A. Jägerskiölds undersökningar av marin bottenfauna vid svenska västkusten 1921-1938 gjordes fynd från 26 lokaler, varav två i Kattegatt, resten i Skagerrak vid Kosterfjorden samt Säckenområdet vid gränsen till Norge. Vid Arvid Molanders undersökningar av bottenfauna i Gullmarsområdet på 1920-talet gjordes fynd av arten vid åtta lokaler. Såvitt är känt föreligger inga nutida fynd från Gullmaren. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering längs svenska västkusten 2006-2009. Enstaka fynd, men med viss regelbundenhet, har gjorts av miljöövervakningsprogrammet under 2000-talet vid djupare lokaler i Kosterområdet. Ett fåtal övriga spridda fynd har rapporterats från Kosterområdet. Under Pockmarksinventeringen 2012 i det djupa och kuperade Brattenområdet utanför Smögen gjordes ett fynd av arten från 350-390 meters djup. Sannolikt har arten minskat under senare år, särskilt i Kattegatt och södra delen av Bohuskusten, men dess status är svårbedömd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Ingår i en familj småvuxna mjukbottenlevande havsborstmaskar, vilka är depositionsätare och bygger fragila lerrör som de lever i. Närmast känd från norska västkusten (Finnmark). I våra vatten rapporterad från Kattegatt och Bohuslän. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) rapporteras 30 fynd varav två i Kattegatt. Molander rapporterar arten från 8 stationer i Gullmarsområdetn på 1920-talet. Såvitt är känt föreligger inga nutida fynd från Gullmaren. Arten rapporteras från PMK-data i Kosterområdet på 2000-talet. Sannolikt har arten minskat under senare år, men dess status är mycket svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
S. sexcirrata är en rörlevande depositionsätare som lever på mjukbotten, mestadels på ren lera, men även blandbottnar, på djup ned till 5000 meter. I svenska vatten har den påträffats från 20 till 390 meters djup. Den äter fina partiklar som fallit ned på bottnen. Röret är mer eller mindre nedgrävt, medan huvudet når upp till bottenytan så att tentaklerna kan sträckas ut för att samla in föda. Troligen är den skildkönad. I övrigt är artens ekologi mycket dåligt känd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Terebellida, Familj Ampharetidae (guldgrävarmaskar), Släkte Samytha, Art Samytha sexcirrata (M. Sars, 1856) Synonymer Sabellides sexcirrata M. Sars, 1856

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ingår i en familj småvuxna mjukbottenlevande havsborstmaskar, vilka är depositionsätare och bygger fragila lerrör som de lever i. Närmast känd från norska västkusten (Finnmark). I våra vatten rapporterad från Kattegatt och Bohuslän. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) rapporteras 30 fynd varav två i Kattegatt. Molander rapporterar arten från 8 stationer i Gullmarsområdetn på 1920-talet. Såvitt är känt föreligger inga nutida fynd från Gullmaren. Arten rapporteras från PMK-data i Kosterområdet på 2000-talet. Sannolikt har arten minskat under senare år, men dess status är mycket svårbedömd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten rörlevande havsborstmask med relativt kort cylindrisk framkropp, samt en koniskt avsmalnande bakkropp. Kroppsfärgen är blekgul till orangegul, kroppslängden upp till 25 mm. Vid ”nacken” bakom huvudet sitter en rad med sex långa, fingerformade gälar som kan vara lika långa som halva kroppslängden.

Huvudpartiet består av ett prostomium och ett peristomium, varav det senare omsluter munöppningen. Prostomiet bildar en framåtriktad huv över munnen och den främre nederdelen av peristomiet. Det finns inga ögon. I framänden har prostomiet tre släta lober. Under prostomiet, vid munöppningen, finns många tunna muntentakler som är mycket tänjbara och som kan sträckas ut för att samla in mat. Tentaklerna kan dras in helt i munnen. Det finns inga kitiniserade käkar i svalget. Längs munnens undersida och på dess sidor, bildar peristomiet en bred läpp som har längsgående veck på undersidan. Peristomiet är baktill sammansmält med kroppsegment I-III. Hos många andra arter av guldgrävarmaskar, familjen Ampharetidae, så finns ett par framåtriktade grävborst på ryggsidan av segment III, men sådana saknas hos S. sexcirrata. Strax bakom huvudet, på ryggsidan, sitter en tvärgående rad med sex långa gälar i två grupper. De är basalt förenade framtill med ett lågt membran. Gälarna är kraftiga och fingerformade, men jämnt avsmalnande och spetsiga i toppen.

Själva kroppen är tydligt uppdelad i en framkropp (thorax) med hårformiga ryggborst och platta bukborst, samt en bakkropp (abdomen), som har bukborst och små rudimentära ryggborst. Totalt har hela kroppen 30 borstbärande segment. Framkroppen har ryggborst på 17 segment och men saknar bukborst på de tre första segmenten (IV-VI), så den har bukborst på 14 framkroppssegment. Bakkroppen har bukborst på 13 segment. Borsten sitter på enkla parapodier som låga upphöjningar. De som bär ryggborsten, sk notopodier, är rundade, medan de som bär bukborsten, sk neuropodier, är i form av plattade vertikala åsar. Ryggborsten är hårformiga med en bred längsgående list. Bukborsten består av en vertikal rad med mycket små, korta tvärställda plattor som i sig har 2-3 rader av små krokformiga tänder, med 4-8 tänder i varje rad. Denna typ av borst kallas uncini och de hjälper masken att förankra sig i röret. De har samma antal rader och tänder på både framkropp och bakkropp. Den lilla bakänden (pygidiet) som omger analöppningen, har små runda papiller som sitter på sidorna.
Röret är smalt och cylindriskt. Det är tunnväggigt och består av stelnat slem med inkrusterade lerpartiklar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Samytha sexcirrata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Samytha sexcirrata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totala utbredning i de nordligaste delarna av Atlanten samt i Arktis längs kontinentalsockeln norr om Ryssland, ända till Berings sund. I Atlanten finns den på den östra sidan från Brittiska öarna och norrut till Svalbard, på den västra sidan från nordöstra USA och norrut till Grönland.
I våra vatten är arten känd från mellersta Kattegatt till Kosterområdet. Under L.A. Jägerskiölds undersökningar av marin bottenfauna vid svenska västkusten 1921-1938 gjordes fynd från 26 lokaler, varav två i Kattegatt, resten i Skagerrak vid Kosterfjorden samt Säckenområdet vid gränsen till Norge. Vid Arvid Molanders undersökningar av bottenfauna i Gullmarsområdet på 1920-talet gjordes fynd av arten vid åtta lokaler. Såvitt är känt föreligger inga nutida fynd från Gullmaren. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering längs svenska västkusten 2006-2009. Enstaka fynd, men med viss regelbundenhet, har gjorts av miljöövervakningsprogrammet under 2000-talet vid djupare lokaler i Kosterområdet. Ett fåtal övriga spridda fynd har rapporterats från Kosterområdet. Under Pockmarksinventeringen 2012 i det djupa och kuperade Brattenområdet utanför Smögen gjordes ett fynd av arten från 350-390 meters djup. Sannolikt har arten minskat under senare år, särskilt i Kattegatt och södra delen av Bohuskusten, men dess status är svårbedömd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Ampharetidae - guldgrävarmaskar 
 • Släkte
  Samytha  
 • Art
  Samytha sexcirrata(M. Sars, 1856)
  Synonymer
  Sabellides sexcirrata M. Sars, 1856

S. sexcirrata är en rörlevande depositionsätare som lever på mjukbotten, mestadels på ren lera, men även blandbottnar, på djup ned till 5000 meter. I svenska vatten har den påträffats från 20 till 390 meters djup. Den äter fina partiklar som fallit ned på bottnen. Röret är mer eller mindre nedgrävt, medan huvudet når upp till bottenytan så att tentaklerna kan sträckas ut för att samla in föda. Troligen är den skildkönad. I övrigt är artens ekologi mycket dåligt känd.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten är troligen sårbar då den har minskat i förekomst och utbredning i svenska vatten.
I dagsläget är det inte klarlagt hur arten påverkas av trålfiske och miljöförändringar. Bättre underlag för skattning av status, populationsstorlek och tillväxtkapacitet behövs. Artens nutida fyndlokaler i svenska vatten bör om möjligt skyddas från aktiviteter som förstör havsbotten eller rör upp mycket sediment.
Etymologi: Samytha; en figur i en dikt från 300-talet f. Kr. av den kvinnliga poeten Nossis från syditalienska Lokri, som handlar om hur kärleksgudinnan Aphrodite fick en vacker hårprydnad i gåva av Samytha; sexcirrata, Lat. ”hon som har sex tunna lockar”, vilket syftar på de sex gälarna.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. Marine Invertebrates of Scandinavia 7. Universitetsforlaget, Oslo. 194 pp.

Jirkov, I.A. & Leontovich, M.K. 2013. Identification keys for Terebellomorpha (Polychaeta) of the eastern Atlantic and the North Polar Basin. Invertebrate Zoology 10(2): 217-243.

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Eds. Hubendick, B., Hyle, G. & Swärd, S. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Kirkegaard, J.B. 1996 Havbørsteorme. II. Sedentaria. Danmarks fauna 86: 1-451.

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Ampharetidae - guldgrävarmaskar 
 • Släkte
  Samytha  
 • Art
  Samytha sexcirrata, (M. Sars, 1856)
  Synonymer
  Sabellides sexcirrata M. Sars, 1856
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.