Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paramphitrite tetrabranchia

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Paramphitrite tetrabranchia
  Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rörlevande havsborstmask med en cylindrisk och något dorsoventralt tilltryckt framkropp och en lång, avsmalnande bakkropp. Kroppslängden är upp till 40 mm, med upp till åtminstone 57 kroppssegment. Kroppsfärgen är ljusröd. På sidorna av munnen sitter ett fåtal korta muntentakler. I ”nacken” ovan huvudet sitter två par korta gälar.

Huvudet består av ett litet prostomium och ett peristomium, som är sammansmälta, samt kroppssegment I och II. Muntentaklerna är fåtaliga och relativt korta. Dessa sitter i två knippen på var sida av en uppvikt ås som löper som en båge ovan överläppen. Tentaklerna har en längsgående cilierad fåra på ena sidan. Överläppen är utskjutande och brett avrundat trekantig, med nedvikta kanter. Underläppen är kort och bred. På ryggsidan av segment II och III finns två par små gälar med kort stam och parvis (dikotomt) förgrenade, korta smågrenar. Det främre paret gälar (på segment II) är ofta ungefär dubbelt så stort som det bakre paret (på segment III). Det finns framåtriktade sidoflikar på kroppssegment II - IV. Dessa flikar sticker inte ut så mycket men de är ändå tydligt synliga. Mitt på undersidan av kroppssegment III till XII finns en rad av 10 tydliga breda körteldynor. Kroppen är uppdelad i en framkropp (thorax) och en bakkropp (abdomen), som båda har rygg- och bukborst. Framkroppen består av kroppssegment IV till XVI. Ryggborst finns från segment IV och bakåt. Bukborst finns från segment V. Parapodierna på ryggsidan, sk notopodier, är koniska till cylindriska med ryggborst i knippen. Ryggborsten är långa och raka, med en fint tandad rad längst ut på ena sidan. Parapodierna som bär bukborsten, sk neuropodier, är i form av tydliga, relativt långa åsar på framkroppen och på de fyra första bakkroppssegmenten. På resten av bakkroppen är de inte i form av åsar utan kortare och mer utstickande. Bukborsten sitter i vertikala enkelrader på neuropodierna, utom på segment XI till XX där de sitter i dubbelrader. Bukborsten är korta utan skaft, med mycket små tänder på rad ovan en stor tand. Denna typ av borst kallas uncini och de hjälper masken att förankra sig i röret. Den lilla bakänden, det sk pygidiet, som omger analöppningen har slät bakkant och saknar papiller eller utskott. Röret består av ett tunt lager stelnat, utsöndrat slem med inkrusterade sandkorn.

Arten har ett karakteristiskt utseende och kan knappast förväxlas med andra arter av terebellider. Det är den enda arten i sitt släkte som förekommer i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paramphitrite tetrabranchia Observationer i Sverige för Paramphitrite tetrabranchia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredning är från de Brittiska öarna och Nordsjön, samt längs norska kusten från Oslofjorden till Finnmarken i norr. I svenska vatten har fyra fynd gjorts i samband med det nationella marina miljöövervakningsprogrammet, varav två under 2002 och 2005 på ca 90 m djup utanför Vattenholmen i Kosterfjorden, samt två fynd 2009 och 2010 på ca 100 m djup utanför Ursholmen, sydväst om Sydkoster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten ingår i en artrik familj av tämligen korta och satta havsborstmaskar, vilka karakteriseras av en yvig tentakelkrona, ofta vackert färgad. De är depositionsätare och saknar proboscis Rörbyggare. Närmast känd från norska kusten från Vestfold upp till södra Troms. I svenska vatten endast rapporterad från Vattenholmen utanför Tjärnö under 2000-talet (PMK-data). Möjligt att arten är förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
P. tetrabranchia är en selektiv depositionsätare som lever på blandade mjukbottnar med lera och silt, med inslag av grus och stenar, på 55-140 meters djup. Mycket lite är känt om artens ekologi. Generellt för arter inom familjen Terebellidae gäller dock att röret ligger fritt på botten, eller är fästat till sten, skal eller alger för de arter som lever i algbältet och strandzonen. Muntentaklerna kan sträckas ut för födosök. Organiskt material och plankton transporteras med tentaklernas flimmerhår till munnen. Artens fortplantning är okänd, men likt andra terebellider är den troligen skildkönad och har ett frisimmande larvstadium.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Terebellida, Familj Terebellidae (rastamaskar), Släkte Paramphitrite, Art Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976 Synonymer Paramphitrite tetrabranchiata

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten ingår i en artrik familj av tämligen korta och satta havsborstmaskar, vilka karakteriseras av en yvig tentakelkrona, ofta vackert färgad. De är depositionsätare och saknar proboscis Rörbyggare. Närmast känd från norska kusten från Vestfold upp till södra Troms. I svenska vatten endast rapporterad från Vattenholmen utanför Tjärnö under 2000-talet (PMK-data). Möjligt att arten är förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En rörlevande havsborstmask med en cylindrisk och något dorsoventralt tilltryckt framkropp och en lång, avsmalnande bakkropp. Kroppslängden är upp till 40 mm, med upp till åtminstone 57 kroppssegment. Kroppsfärgen är ljusröd. På sidorna av munnen sitter ett fåtal korta muntentakler. I ”nacken” ovan huvudet sitter två par korta gälar.

Huvudet består av ett litet prostomium och ett peristomium, som är sammansmälta, samt kroppssegment I och II. Muntentaklerna är fåtaliga och relativt korta. Dessa sitter i två knippen på var sida av en uppvikt ås som löper som en båge ovan överläppen. Tentaklerna har en längsgående cilierad fåra på ena sidan. Överläppen är utskjutande och brett avrundat trekantig, med nedvikta kanter. Underläppen är kort och bred. På ryggsidan av segment II och III finns två par små gälar med kort stam och parvis (dikotomt) förgrenade, korta smågrenar. Det främre paret gälar (på segment II) är ofta ungefär dubbelt så stort som det bakre paret (på segment III). Det finns framåtriktade sidoflikar på kroppssegment II - IV. Dessa flikar sticker inte ut så mycket men de är ändå tydligt synliga. Mitt på undersidan av kroppssegment III till XII finns en rad av 10 tydliga breda körteldynor. Kroppen är uppdelad i en framkropp (thorax) och en bakkropp (abdomen), som båda har rygg- och bukborst. Framkroppen består av kroppssegment IV till XVI. Ryggborst finns från segment IV och bakåt. Bukborst finns från segment V. Parapodierna på ryggsidan, sk notopodier, är koniska till cylindriska med ryggborst i knippen. Ryggborsten är långa och raka, med en fint tandad rad längst ut på ena sidan. Parapodierna som bär bukborsten, sk neuropodier, är i form av tydliga, relativt långa åsar på framkroppen och på de fyra första bakkroppssegmenten. På resten av bakkroppen är de inte i form av åsar utan kortare och mer utstickande. Bukborsten sitter i vertikala enkelrader på neuropodierna, utom på segment XI till XX där de sitter i dubbelrader. Bukborsten är korta utan skaft, med mycket små tänder på rad ovan en stor tand. Denna typ av borst kallas uncini och de hjälper masken att förankra sig i röret. Den lilla bakänden, det sk pygidiet, som omger analöppningen har slät bakkant och saknar papiller eller utskott. Röret består av ett tunt lager stelnat, utsöndrat slem med inkrusterade sandkorn.

Arten har ett karakteristiskt utseende och kan knappast förväxlas med andra arter av terebellider. Det är den enda arten i sitt släkte som förekommer i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paramphitrite tetrabranchia

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paramphitrite tetrabranchia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totala utbredning är från de Brittiska öarna och Nordsjön, samt längs norska kusten från Oslofjorden till Finnmarken i norr. I svenska vatten har fyra fynd gjorts i samband med det nationella marina miljöövervakningsprogrammet, varav två under 2002 och 2005 på ca 90 m djup utanför Vattenholmen i Kosterfjorden, samt två fynd 2009 och 2010 på ca 100 m djup utanför Ursholmen, sydväst om Sydkoster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Terebellidae - rastamaskar 
 • Underfamilj
  Terebellinae  
 • Släkte
  Paramphitrite  
 • Art
  Paramphitrite tetrabranchiaHolthe, 1976
  Synonymer
  Paramphitrite tetrabranchiata

P. tetrabranchia är en selektiv depositionsätare som lever på blandade mjukbottnar med lera och silt, med inslag av grus och stenar, på 55-140 meters djup. Mycket lite är känt om artens ekologi. Generellt för arter inom familjen Terebellidae gäller dock att röret ligger fritt på botten, eller är fästat till sten, skal eller alger för de arter som lever i algbältet och strandzonen. Muntentaklerna kan sträckas ut för födosök. Organiskt material och plankton transporteras med tentaklernas flimmerhår till munnen. Artens fortplantning är okänd, men likt andra terebellider är den troligen skildkönad och har ett frisimmande larvstadium.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten är sårbar då den har en mycket begränsad förekomst och utbredning i svenska vatten. Små populationer kan slås ut av slumpmässiga faktorer
I dagsläget är det inte klarlagt hur arten påverkas av trålfiske och miljöförändringar. Bättre underlag för skattning av status, populationsstorlek och tillväxtkapacitet behövs.
Etymologi: Paramphitrite, Lat. ”Nära Amphitrite”, vilket syftar på att släktet är taxonomiskt närstående släktet Amphitrite; tetrabranchia, Lat. ”den fyrgälade”.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Holthe, T. 1976. Paramphitrite tetrabranchia gen. et sp.nov. a new terebellid polychaete from western Norway. Sarsia, 61: 59-62.

Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. Marine Invertebrates of Scandinavia 7. Universitetsforlaget, Oslo. 194 pp.

Jirkov, I.A. & Leontovich, M.K. 2013. Identification keys for Terebellomorpha (Polychaeta) of the eastern Atlantic and the North Polar Basin. Invertebrate Zoology 10(2): 217-243.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Kirkegaard, J.B. 1996 Havbørsteorme. II. Sedentaria. Danmarks fauna 86: 1-451.

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World polychaeta database, 2016. http://www.marinespecies.org/polychaeta

World register of marine species. 2016. http://www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Terebellidae - rastamaskar 
 • Underfamilj
  Terebellinae  
 • Släkte
  Paramphitrite  
 • Art
  Paramphitrite tetrabranchia, Holthe, 1976
  Synonymer
  Paramphitrite tetrabranchiata
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.