Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Amaeana trilobata

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar Amaeana trilobata
  Ringmaskar och planarier, Havsborstmaskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten rörlevande havsborstmask med en kort och bred framkropp och en slank bakkropp som är koniskt avsmalnande baktill. På huvudet sitter ett stort antal ljusröda tentakler i ett tjockt knippe. Kroppslängden är upp till 52 mm, med totalt 82 segment. Kroppsfärgen är vitaktig till ljusröd eller ljuslila.

Huvudet är litet och består av ett prostomium som är sammansmält med peristomium och med delar av det första kroppssegmentet. Ögon saknas. På huvudet finns två anknäbbslikt utskjutande läppar med slät yta och ovalt rundade framkanter. Överläppen är tunn, medan underläppen är tjockare. De talrika muntentaklerna sitter på en uppvikt, veckad ås längs munnens övre kant. På sidorna går denna ås ut i två lober. Tentaklerna är korta jämfört med andra rastamaskar, eller terebellider. En del av tentaklerna är tunna och cylindriska, medan andra är tjocka med plattad yttre del som har en längsgående fåra på ena sidan. Denna fåra är försedd med flimmerhår. Tentaklerna är tänjbara och kan sträckas ut, men de kan inte dras in helt i munnen. Det finns inga kitiniserade käkar i svalget. De flesta andra arter av rastamaskar har någon form av gälar på ryggsidan av segment II-IV, men gälar saknas helt hos A. trilobata.

Kroppen är tydligt uppdelad i en bred framkropp (thorax) med enbart ryggborst, samt en mer cylindrisk bakkropp (abdomen), som bara har bukborst. Framkroppen består av 10 segment och är konvex på ryggsidan, medan buksidan har en djup längsgående fåra längs mittlinjen. På buksidan, från det andra kroppssegmentet (II), finns 5-8 tydliga smala körteldynor, varav en på varje segment. Det finns även små nefridiepapiller med urinöppningar på segment III-XII. Bakkroppens första 5-6 segment har varken rygg- eller bukborst, medan de bakåt följande segmenten har bukborst. Parapodierna på framkroppens ryggsida är långa och cylindriska och omsluter ryggborsten, som är långa, raka och mycket tunna, men med endast spetsarna utstickande från parapodierna. Parapodierna på bakkroppens buksida är små och rundade, med bukborst som är långa, raka och sitter tätt ihop i knippen. Den lilla bakänden (pygidiet) som omger analöppningen, har slät bakkant. Rörets utformning är inte angiven i litteraturen, men för terebellider generellt består av det av fina stelnat utsöndrat slem tillsammans med lerpartiklar samt med inkrusterade större partiklar, som sand och skalrester.

I svenska vatten finns totalt omkring 27 arter av rastamaskar, familjen Terebellidae, och många av dem kräver en specialist för säker bestämning. Det finns endast en art i släktet Amaeana i svenska vatten. Viss förväxlingsrisk finns med arter i släktet Polycirrus som likt A. trilobata saknar gälar, men på bakkroppen har de små platta skaftlösa bukborst med krokar (uncini), till skillnad från Amaeana som har långa raka bukborst.
Utbredning
Länsvis förekomst för Amaeana trilobata Observationer i Sverige för Amaeana trilobata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en världsvid utbredning i alla tropiska och tempererade hav; Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. I Europa finns den från Medelhavet i söder till Tromsö i Nordnorge. I svenska vatten är arten känd från Kattegatt och Skagerrak. Under L.A. Jägerskiölds undersökningar av marin bottenfauna vid svenska västkusten 1921-1938 gjordes fynd av arten vid en lokal i Kattegatt vid Varbergsområdet på 34 meters djup, samt vid fem lokaler på 60-200 meters djup i Kosterfjorden och i Säcken-Singlefjordsområdet vid norska gränsen. Under det marina miljöövervakningsprogrammmet, påträffades arten vid en lokal på 300 meters djup i Brattenområdet sydväst om Hållö, Smögen, i stort sett årligen under 1980-tal och tidigt 1990-tal. Vidare togs den på 49 meters djup utanför Smögen 1990. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 eller under Kosterhavsinventeringen 2006. Tre aktuella fynd har dock gjorts i miljöövervakningsprogrammet, varav ett 2013 på 43 m djup utanför Härön, Tjörn, samt två fynd på 44 m i Saltkällefjorden, Gullmaren, 2013 och 2014.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten ingår i en artrik av tämligen korta och satta havsborstmaskar, vilka karakteriseras av en yvig tentakelkrona, ofta vackert färgad. De är depositionsätare och saknar proboscis. Rörbyggare. Arten är närmast känd längs norska kusten från Östfold upp till Troms. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) rapporteras arten från några lokaler i Kosterområdet, samt en lokal i Kattegatt. Från senare år föreligger endast ett känt fynd från Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
A. trilobata är en rörlevande depositionsätare som lever på mjukbottnar med blandad lera och sand, ned till 3000 meters djup. I svenska vatten har den påträffats från 30 -300 meters djup. Artens ekologi är mycket dåligt känd. Generellt för rastamaskar, eller terebellider, gäller att röret ligger fritt på botten, eller är fästat till sten och alger för arter som lever i algbältet eller strandzonen. Muntentaklerna kan sträckas ut långt eller krypa över bottnen med den fårade sidans flimmerhår. På så vis kan det stora antalet tentakler täcka ett relativt stort område av bottenytan. Neddalande organiskt material och plankton transporteras med tentaklernas flimmerhår till munnen. Artens fortplantning är okänd men likt andra terebellider är den troligen skildkönad och har ett frisimmande larvstadium.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Polychaeta (havsborstmaskar), Ordning Terebellida, Familj Terebellidae (rastamaskar), Släkte Amaeana, Art Amaeana trilobata (M.Sars, 1863) Synonymer Polycirrus trilobatus M.Sars, 1863

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten ingår i en artrik av tämligen korta och satta havsborstmaskar, vilka karakteriseras av en yvig tentakelkrona, ofta vackert färgad. De är depositionsätare och saknar proboscis. Rörbyggare. Arten är närmast känd längs norska kusten från Östfold upp till Troms. I Jägerskiölds undersökningar (1921-38) rapporteras arten från några lokaler i Kosterområdet, samt en lokal i Kattegatt. Från senare år föreligger endast ett känt fynd från Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten rörlevande havsborstmask med en kort och bred framkropp och en slank bakkropp som är koniskt avsmalnande baktill. På huvudet sitter ett stort antal ljusröda tentakler i ett tjockt knippe. Kroppslängden är upp till 52 mm, med totalt 82 segment. Kroppsfärgen är vitaktig till ljusröd eller ljuslila.

Huvudet är litet och består av ett prostomium som är sammansmält med peristomium och med delar av det första kroppssegmentet. Ögon saknas. På huvudet finns två anknäbbslikt utskjutande läppar med slät yta och ovalt rundade framkanter. Överläppen är tunn, medan underläppen är tjockare. De talrika muntentaklerna sitter på en uppvikt, veckad ås längs munnens övre kant. På sidorna går denna ås ut i två lober. Tentaklerna är korta jämfört med andra rastamaskar, eller terebellider. En del av tentaklerna är tunna och cylindriska, medan andra är tjocka med plattad yttre del som har en längsgående fåra på ena sidan. Denna fåra är försedd med flimmerhår. Tentaklerna är tänjbara och kan sträckas ut, men de kan inte dras in helt i munnen. Det finns inga kitiniserade käkar i svalget. De flesta andra arter av rastamaskar har någon form av gälar på ryggsidan av segment II-IV, men gälar saknas helt hos A. trilobata.

Kroppen är tydligt uppdelad i en bred framkropp (thorax) med enbart ryggborst, samt en mer cylindrisk bakkropp (abdomen), som bara har bukborst. Framkroppen består av 10 segment och är konvex på ryggsidan, medan buksidan har en djup längsgående fåra längs mittlinjen. På buksidan, från det andra kroppssegmentet (II), finns 5-8 tydliga smala körteldynor, varav en på varje segment. Det finns även små nefridiepapiller med urinöppningar på segment III-XII. Bakkroppens första 5-6 segment har varken rygg- eller bukborst, medan de bakåt följande segmenten har bukborst. Parapodierna på framkroppens ryggsida är långa och cylindriska och omsluter ryggborsten, som är långa, raka och mycket tunna, men med endast spetsarna utstickande från parapodierna. Parapodierna på bakkroppens buksida är små och rundade, med bukborst som är långa, raka och sitter tätt ihop i knippen. Den lilla bakänden (pygidiet) som omger analöppningen, har slät bakkant. Rörets utformning är inte angiven i litteraturen, men för terebellider generellt består av det av fina stelnat utsöndrat slem tillsammans med lerpartiklar samt med inkrusterade större partiklar, som sand och skalrester.

I svenska vatten finns totalt omkring 27 arter av rastamaskar, familjen Terebellidae, och många av dem kräver en specialist för säker bestämning. Det finns endast en art i släktet Amaeana i svenska vatten. Viss förväxlingsrisk finns med arter i släktet Polycirrus som likt A. trilobata saknar gälar, men på bakkroppen har de små platta skaftlösa bukborst med krokar (uncini), till skillnad från Amaeana som har långa raka bukborst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Amaeana trilobata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Amaeana trilobata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en världsvid utbredning i alla tropiska och tempererade hav; Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. I Europa finns den från Medelhavet i söder till Tromsö i Nordnorge. I svenska vatten är arten känd från Kattegatt och Skagerrak. Under L.A. Jägerskiölds undersökningar av marin bottenfauna vid svenska västkusten 1921-1938 gjordes fynd av arten vid en lokal i Kattegatt vid Varbergsområdet på 34 meters djup, samt vid fem lokaler på 60-200 meters djup i Kosterfjorden och i Säcken-Singlefjordsområdet vid norska gränsen. Under det marina miljöövervakningsprogrammmet, påträffades arten vid en lokal på 300 meters djup i Brattenområdet sydväst om Hållö, Smögen, i stort sett årligen under 1980-tal och tidigt 1990-tal. Vidare togs den på 49 meters djup utanför Smögen 1990. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009 eller under Kosterhavsinventeringen 2006. Tre aktuella fynd har dock gjorts i miljöövervakningsprogrammet, varav ett 2013 på 43 m djup utanför Härön, Tjörn, samt två fynd på 44 m i Saltkällefjorden, Gullmaren, 2013 och 2014.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Terebellidae - rastamaskar 
 • Underfamilj
  Polycirrinae  
 • Släkte
  Amaeana  
 • Art
  Amaeana trilobata(M.Sars, 1863)
  Synonymer
  Polycirrus trilobatus M.Sars, 1863

A. trilobata är en rörlevande depositionsätare som lever på mjukbottnar med blandad lera och sand, ned till 3000 meters djup. I svenska vatten har den påträffats från 30 -300 meters djup. Artens ekologi är mycket dåligt känd. Generellt för rastamaskar, eller terebellider, gäller att röret ligger fritt på botten, eller är fästat till sten och alger för arter som lever i algbältet eller strandzonen. Muntentaklerna kan sträckas ut långt eller krypa över bottnen med den fårade sidans flimmerhår. På så vis kan det stora antalet tentakler täcka ett relativt stort område av bottenytan. Neddalande organiskt material och plankton transporteras med tentaklernas flimmerhår till munnen. Artens fortplantning är okänd men likt andra terebellider är den troligen skildkönad och har ett frisimmande larvstadium.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten är troligen hotad då den har en begränsad förekomst i svenska vatten. Små populationer kan slås ut av slumpmässiga faktorer.
I dagsläget är det inte klarlagt hur arten påverkas av trålfiske och miljöförändringar. Bättre underlag för skattning av status, populationsstorlek och tillväxtkapacitet behövs.
Etymologi: Amaeana, fr. ama- Gr. ”ihop, tillsammans, bunt”, samt suffixet -eana, Lat. ”den tillhöriga”, vilket troligen syftar på de talrika och tätt sittande muntentaklerna. trilobata, Lat. ” hon som är försedd med tre lober”, vilket syftar på loberna på huvudet som uppifrån sett formas av överläppen i mitten och de två sidoloberna av den övre munfliken.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. Marine Invertebrates of Scandinavia 7. Universitetsforlaget, Oslo. 194 pp.

Jirkov, I.A. & Leontovich, M.K. 2013. Identification keys for Terebellomorpha (Polychaeta) of the eastern Atlantic and the North Polar Basin. Invertebrate Zoology 10(2): 217-243.

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Eds. Hubendick, B., Hyle, G. & Swärd, S. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Kirkegaard, J.B. 1996 Havbørsteorme. II. Sedentaria. Danmarks fauna 86: 1-451.

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World Polychaeta database, 2016. http://www.marinespecies.org/polychaeta

World register of marine species. 2016. http://www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Annelida - ringmaskar 
 • Klass
  Polychaeta - havsborstmaskar 
 • Underklass
  Canalipalpata  
 • Ordning
  Terebellida  
 • Underordning
  Terebelliformia  
 • Familj
  Terebellidae - rastamaskar 
 • Underfamilj
  Polycirrinae  
 • Släkte
  Amaeana  
 • Art
  Amaeana trilobata, (M.Sars, 1863)
  Synonymer
  Polycirrus trilobatus M.Sars, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016.