Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mångsporig citronlav

Organismgrupp Lavar Candelaria concolor
Mångsporig citronlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mångsporig citronlav är en liten bladlav med smala, gula-gröngula, rikligt förgrenade lober. Bålen är platt och tryckt till underlaget. I änden och längs kanterna på loberna bildas soral av samma färg som bålen. Bålens undersida har bark och är försedd med enstaka rhiziner. Citronlav Candelaria pacifica är mycket lik men bålens undersida saknar bark och rhiziner på undersidan av bålen, samt är oftast mindre med mer upprätta lober (Westberg & Arup 2010, 2011). Mångsporig citronlav har också många sporer i varje sporsäck medan citronlav bara har åtta sporer. I praktiken är det dock en svår karaktär att använda då apothecier är sällsynta. Det allra mesta av det som tidigare omfattades av namnet C. concolor i Sverige tillhör C. pacifica, som är vanlig i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för mångsporig citronlav Observationer i Sverige för mångsporig citronlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mångsporig citronlav är mycket sällsynt och bara åtta lokaler är kända från Skåne, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Närke. Den är eftersökt på några av dessa lokaler men inte återfunnen på någon. Den finns rapporterad från fem lokaler i Danmark men senast 1975 (Westberg & Arup 2010), är något vanligare i södra Norge men i Finland saknas den. Världsutbredningen omfattar stora delar av Europa, Nordamerika men är oklar i övriga delar av världen p.g.a. att avgränsningen mot närstående arter ännu inte är helt klarlagd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Livskraftig (LC)
Praktiskt taget allt av det som tidigare kallats Candelaria concolor tillhör C. pacifica. Riktig C. concolor är mycket sällsynt och är känd från omkring sju gamla lokaler från Skåne, Västergötland och Närke. Den är eftersökt på några av dessa lokaler och är återfunnen på en lokal. Arten växer på lövträd i öppna näringsrika miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (1-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-8). Förekomstarean (AOO) skattas till 12 (0-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (20-100) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (20-100) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+4bc; D).
Ekologi
Arten växer på lövträd i öppna, näringsrika miljöer som alléer, kyrkogårdar och vårdträd. Några av de äldre förekomsterna är på ask och alm men den förekommer även på andra trädslag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Candelariales, Familj Candelariaceae, Släkte Candelaria (citronlavar), Art Candelaria concolor (Dicks.) Stein - mångsporig citronlav Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Livskraftig (LC)

Dokumentation Praktiskt taget allt av det som tidigare kallats Candelaria concolor tillhör C. pacifica. Riktig C. concolor är mycket sällsynt och är känd från omkring sju gamla lokaler från Skåne, Västergötland och Närke. Den är eftersökt på några av dessa lokaler och är återfunnen på en lokal. Arten växer på lövträd i öppna näringsrika miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (1-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-8). Förekomstarean (AOO) skattas till 12 (0-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (20-100) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (20-100) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A2bc+4bc; D).
Mångsporig citronlav är en liten bladlav med smala, gula-gröngula, rikligt förgrenade lober. Bålen är platt och tryckt till underlaget. I änden och längs kanterna på loberna bildas soral av samma färg som bålen. Bålens undersida har bark och är försedd med enstaka rhiziner. Citronlav Candelaria pacifica är mycket lik men bålens undersida saknar bark och rhiziner på undersidan av bålen, samt är oftast mindre med mer upprätta lober (Westberg & Arup 2010, 2011). Mångsporig citronlav har också många sporer i varje sporsäck medan citronlav bara har åtta sporer. I praktiken är det dock en svår karaktär att använda då apothecier är sällsynta. Det allra mesta av det som tidigare omfattades av namnet C. concolor i Sverige tillhör C. pacifica, som är vanlig i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mångsporig citronlav

Länsvis förekomst och status för mångsporig citronlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mångsporig citronlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mångsporig citronlav är mycket sällsynt och bara åtta lokaler är kända från Skåne, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Närke. Den är eftersökt på några av dessa lokaler men inte återfunnen på någon. Den finns rapporterad från fem lokaler i Danmark men senast 1975 (Westberg & Arup 2010), är något vanligare i södra Norge men i Finland saknas den. Världsutbredningen omfattar stora delar av Europa, Nordamerika men är oklar i övriga delar av världen p.g.a. att avgränsningen mot närstående arter ännu inte är helt klarlagd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Candelariomycetidae  
 • Ordning
  Candelariales  
 • Familj
  Candelariaceae  
 • Släkte
  Candelaria - citronlavar 
 • Art
  Candelaria concolor(Dicks.) Stein - mångsporig citronlav

Arten växer på lövträd i öppna, näringsrika miljöer som alléer, kyrkogårdar och vårdträd. Några av de äldre förekomsterna är på ask och alm men den förekommer även på andra trädslag.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Alm- och askskottsjukan är ett hot mot tänkbara värdträd och kan vara en del av förklaringen till varför arten har minskat, men den kan växa även på andra lövträd. Möjligen kan luftföroreningar också ha bidragit till en minskning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på samtliga gamla lokaler där den ännu inte är eftersökt. Den bör också sökas på nya lämpliga lokaler.
Utländska namn - NO: Tunlav.

Westberg, M. & Arup, U. 2010. Candelaria concolor - a rare lichen in the Nordic countries. Graphis Scripta 22: 38-42.

Westberg, M. & Arup, U. 2011. Candelaria pacifica sp. nova (Ascomycota, Candelariales) and the identity of Candelaria vulgaris. Bibliotheca Lichenologica 106: 353-364.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Candelariomycetidae  
 • Ordning
  Candelariales  
 • Familj
  Candelariaceae  
 • Släkte
  Candelaria - citronlavar 
 • Art
  Candelaria concolor, (Dicks.) Stein - mångsporig citronlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup