Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Taeniolella arthoniae

Organismgrupp Lavar Taeniolella arthoniae
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cladosporium arthoniae är en parasitisk svamp vilken bildar ett svartaktigt mycel på apothecier av laven matt pricklav Pachnolepia pruinata (tidigare Arthonia pruinata) vilken är rödlistad som Nära hotad NT. Cladosporium arthoniae bildar inte några fruktkroppar. Konidier bildas inte i pyknid utan utgår direkt från mycelet. Svampar som enbart bildar konidier utan att bilda pyknid brukar innefattas i (den onaturliga) gruppen hyfomyceter. Konidierna är bruna, ellipsoida med ofta rundade hörn, osepterade eller 1-septerade och då något insnörda vid septa, vårtiga och 5-10 × 5 µm (Hawksworth (1979). Det finns ett flertal andra parasitiska hyfomyceter vilka påminner om Cladosporium arthoniae, som arter inom släktena Intralichen och Taeniolella. Av dessa växer även Taeniolella verrucosa (rödlistad som Starkt hotad EN) bara på Pachnolepia pruinata. Den arten skiljer sig genom att växa på bålen och att ha större konidier, 10-13 × 8-10 µm. Taeniolella delicata växer också ibland på bålen av P. pruinata men har släta konidier. En bestämningsnyckel till Cladosporium arthoniae och liknande arter finns i Ihlen & Wedin (2008). För säker identifiering krävs mikroskopering.
Utbredning
Länsvis förekomst för Taeniolella arthoniae Observationer i Sverige för Taeniolella arthoniae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Cladosporium arthoniae är avsevärt ovanligare än sin värd. Arten är sedd en gång i Skåne 1946 (Nordin m.fl. 2011) och därefter en gång på en lokal i Östergötland 2015 (Artportalen 2016). Kunskapen om arten är dock begränsad varför den rödlistas som Kunskapsbrist DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000 och antalet lokalområden till mellan 5 och 1000. Det föreligger misstanke om populationsminskning då värdarten är rödlistad. Arten är rapporterad från Danmark men inte från Norge eller Finland. Världsutbredningen omfattar utanför Fennoskandia enbart Frankrike. Det finns en uppgift från Grönland men detta behöver konfirmeras. Värden matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Är parasit enbart på den rödlistade matt pricklav Pachnolepia pruinata men är avsevärt ovanligare än sin värd. Kunskapen om arten är dock begränsad varför den rödlistas som DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 5 och 1000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Värden matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd finns på grov bark av andra ädellövträd. Matt pricklav växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs inte heller i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Inoderma byssaceum (rödlistad som Sårbar VU) och gammelekslav Lecanographa amylacea (rödlistad som Sårbar VU).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· matt pricklav
· matt pricklav
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Kirschsteiniotheliales, Familj Kirschsteiniotheliaceae, Släkte Taeniolella, Art Taeniolella arthoniae (M.S.Christ. & D.Hawksw.) Heuchert & U.Braun Synonymer Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Är parasit enbart på den rödlistade matt pricklav Pachnolepia pruinata men är avsevärt ovanligare än sin värd. Kunskapen om arten är dock begränsad varför den rödlistas som DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 5 och 1000. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cladosporium arthoniae är en parasitisk svamp vilken bildar ett svartaktigt mycel på apothecier av laven matt pricklav Pachnolepia pruinata (tidigare Arthonia pruinata) vilken är rödlistad som Nära hotad NT. Cladosporium arthoniae bildar inte några fruktkroppar. Konidier bildas inte i pyknid utan utgår direkt från mycelet. Svampar som enbart bildar konidier utan att bilda pyknid brukar innefattas i (den onaturliga) gruppen hyfomyceter. Konidierna är bruna, ellipsoida med ofta rundade hörn, osepterade eller 1-septerade och då något insnörda vid septa, vårtiga och 5-10 × 5 µm (Hawksworth (1979). Det finns ett flertal andra parasitiska hyfomyceter vilka påminner om Cladosporium arthoniae, som arter inom släktena Intralichen och Taeniolella. Av dessa växer även Taeniolella verrucosa (rödlistad som Starkt hotad EN) bara på Pachnolepia pruinata. Den arten skiljer sig genom att växa på bålen och att ha större konidier, 10-13 × 8-10 µm. Taeniolella delicata växer också ibland på bålen av P. pruinata men har släta konidier. En bestämningsnyckel till Cladosporium arthoniae och liknande arter finns i Ihlen & Wedin (2008). För säker identifiering krävs mikroskopering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Taeniolella arthoniae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Taeniolella arthoniae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Cladosporium arthoniae är avsevärt ovanligare än sin värd. Arten är sedd en gång i Skåne 1946 (Nordin m.fl. 2011) och därefter en gång på en lokal i Östergötland 2015 (Artportalen 2016). Kunskapen om arten är dock begränsad varför den rödlistas som Kunskapsbrist DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000 och antalet lokalområden till mellan 5 och 1000. Det föreligger misstanke om populationsminskning då värdarten är rödlistad. Arten är rapporterad från Danmark men inte från Norge eller Finland. Världsutbredningen omfattar utanför Fennoskandia enbart Frankrike. Det finns en uppgift från Grönland men detta behöver konfirmeras. Värden matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Kirschsteiniotheliales  
 • Familj
  Kirschsteiniotheliaceae  
 • Släkte
  Taeniolella  
 • Art
  Taeniolella arthoniae(M.S.Christ. & D.Hawksw.) Heuchert & U.Braun
  Synonymer
  Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw.

Värden matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd finns på grov bark av andra ädellövträd. Matt pricklav växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs inte heller i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Inoderma byssaceum (rödlistad som Sårbar VU) och gammelekslav Lecanographa amylacea (rödlistad som Sårbar VU).

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· matt pricklav - Pachnolepia pruinata (Viktig)
Kraftig igenväxning av marker med gamla grova ekar som leder till att värdträden dör är det största hotet. Matt pricklav hotas också av att arealen traditionellt brukad slåtter- och betesmark med jätteträd minskar. Kraftig beskuggning av ett buskskikt är också negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Lokaler med Cladosporium arthoniae bör skyddas. Gallring och röjning kring gamla ekar är gynnsamt för laven.
Arten saknar svenskt namn.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se]. [uttag 2016-11-11]

Hawksworth, D.L. 1979. The lichenicolous hyphomycetes. Bulletin of the British Museum (Natural History), Botany 6(3): 183-300.

Ihlen, P.G. & Wedin, M. 2008. An annotated key to the lichenicolous Ascomycota (including mitosporic morphs) of Sweden. Nova Hedwigia 86: 275-365.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-11]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Kirschsteiniotheliales  
 • Familj
  Kirschsteiniotheliaceae  
 • Släkte
  Taeniolella  
 • Art
  Taeniolella arthoniae, (M.S.Christ. & D.Hawksw.) Heuchert & U.Braun
  Synonymer
  Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor