Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sclerococcum lobariellum

Organismgrupp Lavar Sclerococcum lobariellum
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dactylospora lobariella är en parasitisk svamp (dvs. inte en lav) som enbart växer på lunglav Lobaria pulmonaria. Dactylospora lobariella bildar små svarta apothecier. Excipulum är rödbrunt. Sporerna är bruna, 1-septerade och har en kornig yta (Ihlen & Wedin 2008). Lunglav är en stor bladlav som ibland kan bli upp till en meter i diameter. Den har djupt inskurna och kantiga lober (bålflikar). Bålen är rent grön i väta men blir brun eller gråbrun i torrt tillstånd. På bålytan finns ett nätlikt mönster av åsar och gropar. På åsarna förekommer ibland soral och/eller isidier. Undersidan är ljusbrunt finluden, med inslag av nakna, ljusa fläckar. Lunglaven är oftast steril, men under gynnsamma förhållanden påträffas röda till rödbruna apothecier (fruktkroppar). Det finns en lång rad arter vilkas påminner om D. lobariella och mikroskopering är avgörande för en säker artbestämning. Dessa växer dock på inte lunglav. D. protothallina är lik men excipulum är brunt, sporerna är släta och den växer på bålar av släktena blylavar Parmeliella och brungytterlavar Fuscopannaria. Ytterligare två parasiter vilka bara förekommer på lunglav är rödlistade, Niesslia lobariae (rödlistad som Kunskapsbrist DD) och lunglavsknapp Plectocarpon lichenum (rödlistad som Sårbar VU). Niesslia lobariae har brunhåriga perithecier och färglösa, 1-septerade sporer och lunglavsknapp har skaftade svarta galler med 3-septerade, färglösa sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Sclerococcum lobariellum Observationer i Sverige för Sclerococcum lobariellum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Småland, Gotland, Uppland och Lule lappmark (Ihlen & Wedin 2008, Karström & Thor 1991, Nordin m.fl. 2011). Dactylospora lobariella är avsevärt ovanligare än sin värd. Förklaringen till detta är okänd. Värdarten lunglav Lobaria pulmonaria är rödlistad som nära hotad NT. På grund av att lunglaven är lätt att känna igen och identifiera samt att den ofta förekommer i gamla skogsbestånd är den också en av våra allra främsta signalarter (Nitare 2000). I äldre litteratur betecknas ofta lunglav som vanligt förekommande. Idag är dock lunglaven sparsam i landskapet och minskningen har sannolikt varit mycket stor under den senaste 100-årsperioden (Hallingbäck 1986). Dactylospora lobariella saknas i Danmark och Finland men förekommer i Norge (ej rödlistad). Världsutbredningen omfattar Europa samt Nord- och Sydamerika (Hafellner 1979).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten är parasit på den likaså rödlistade lunglav Lobaria pulmonaria. Den är ovanligare än sin värd men nuvarande status är mer oklar än för lunglav. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 5 och 1000. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Dactylospora lobariella växer på bålen av lunglav. Lunglav växer på stammar av olika lövträd, främst i halvöppna miljöer med hög och jämn luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige förekommer den mest på ädellövträd och asp i gläntor i bok- och ekskogar, kulturskapade öppna lövskogar (t.ex. ängen och betesmarker) och på gamla hamlade träd. Norr om Dalälven finns den på sälg, asp, rönn och inte sällan på klippor. Den är rikligast i sena successioner efter brand i skogar med rikligt av äldre lövträd. Den förekommer även i sumpskogar, bergbranter, vätar etc.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· lunglav
· lunglav
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Sclerococcales, Familj Sclerococcaceae, Släkte Sclerococcum, Art Sclerococcum lobariellum (Nyl.) Ertz & Diederich Synonymer Lecidea lobariella Nyl., Abrothallus lobariellus (Nyl.) Zopf, Abrothallus viduus Körb. ex Stein, Karschia ricasoliae Vouaux, Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är parasit på den likaså rödlistade lunglav Lobaria pulmonaria. Den är ovanligare än sin värd men nuvarande status är mer oklar än för lunglav. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 10 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 5 och 1000. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Dactylospora lobariella är en parasitisk svamp (dvs. inte en lav) som enbart växer på lunglav Lobaria pulmonaria. Dactylospora lobariella bildar små svarta apothecier. Excipulum är rödbrunt. Sporerna är bruna, 1-septerade och har en kornig yta (Ihlen & Wedin 2008). Lunglav är en stor bladlav som ibland kan bli upp till en meter i diameter. Den har djupt inskurna och kantiga lober (bålflikar). Bålen är rent grön i väta men blir brun eller gråbrun i torrt tillstånd. På bålytan finns ett nätlikt mönster av åsar och gropar. På åsarna förekommer ibland soral och/eller isidier. Undersidan är ljusbrunt finluden, med inslag av nakna, ljusa fläckar. Lunglaven är oftast steril, men under gynnsamma förhållanden påträffas röda till rödbruna apothecier (fruktkroppar). Det finns en lång rad arter vilkas påminner om D. lobariella och mikroskopering är avgörande för en säker artbestämning. Dessa växer dock på inte lunglav. D. protothallina är lik men excipulum är brunt, sporerna är släta och den växer på bålar av släktena blylavar Parmeliella och brungytterlavar Fuscopannaria. Ytterligare två parasiter vilka bara förekommer på lunglav är rödlistade, Niesslia lobariae (rödlistad som Kunskapsbrist DD) och lunglavsknapp Plectocarpon lichenum (rödlistad som Sårbar VU). Niesslia lobariae har brunhåriga perithecier och färglösa, 1-septerade sporer och lunglavsknapp har skaftade svarta galler med 3-septerade, färglösa sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sclerococcum lobariellum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sclerococcum lobariellum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Småland, Gotland, Uppland och Lule lappmark (Ihlen & Wedin 2008, Karström & Thor 1991, Nordin m.fl. 2011). Dactylospora lobariella är avsevärt ovanligare än sin värd. Förklaringen till detta är okänd. Värdarten lunglav Lobaria pulmonaria är rödlistad som nära hotad NT. På grund av att lunglaven är lätt att känna igen och identifiera samt att den ofta förekommer i gamla skogsbestånd är den också en av våra allra främsta signalarter (Nitare 2000). I äldre litteratur betecknas ofta lunglav som vanligt förekommande. Idag är dock lunglaven sparsam i landskapet och minskningen har sannolikt varit mycket stor under den senaste 100-årsperioden (Hallingbäck 1986). Dactylospora lobariella saknas i Danmark och Finland men förekommer i Norge (ej rödlistad). Världsutbredningen omfattar Europa samt Nord- och Sydamerika (Hafellner 1979).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Sclerococcomycetidae  
 • Ordning
  Sclerococcales  
 • Familj
  Sclerococcaceae  
 • Släkte
  Sclerococcum  
 • Art
  Sclerococcum lobariellum(Nyl.) Ertz & Diederich
  Synonymer
  Lecidea lobariella Nyl.
  Abrothallus lobariellus (Nyl.) Zopf
  Abrothallus viduus Körb. ex Stein
  Karschia ricasoliae Vouaux
  Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner

Dactylospora lobariella växer på bålen av lunglav. Lunglav växer på stammar av olika lövträd, främst i halvöppna miljöer med hög och jämn luftfuktighet. I södra och mellersta Sverige förekommer den mest på ädellövträd och asp i gläntor i bok- och ekskogar, kulturskapade öppna lövskogar (t.ex. ängen och betesmarker) och på gamla hamlade träd. Norr om Dalälven finns den på sälg, asp, rönn och inte sällan på klippor. Den är rikligast i sena successioner efter brand i skogar med rikligt av äldre lövträd. Den förekommer även i sumpskogar, bergbranter, vätar etc.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· lunglav - Lobaria pulmonaria (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Orsaken till tillbakagången för lunglav beror på slutavverkningar av äldre skogar, en fortgående minskning av antalet gamla grova lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker samt en allmän förtätning av värdefulla skogsbestånd med gamla lövträd. Lunglaven anses vara mycket känslig för luftföroreningar vilka kan ha spelat en roll när det gäller dess tidigare minskning, åtminstone i Syd- och Mellansverige. På lång sikt kan det kraftiga betestrycket av sälg, asp och rönn från älg och rådjur begränsa lunglavens spridning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Ett gynnande av lunglav gynnar även Dactylospora lobariella. Enskilda träd med lunglav bör regelmässigt sparas. Rikliga förekomster bör skyddas med biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat. Genom att skydda och utveckla skogmiljöer med lunglav så gynnas också en lång rad andra sällsynta och rödlistade arter. I områden med lunglavsförekomster är det också viktigt att motverka kraftig förtätning av skogmiljön. Det kan vara nödvändigt att stängsla in naturvårdsbrända områden för att undvika betning av lövträdsplantorna, om målsättningen är att få en lövbränna med ovan nämnda lövträd.
Arten saknar svenskt namn.

Hafellner, J 1979. Karschia. Revision einer Sammelgattung an der Grenze von lichenisierten und nichlichenisierten Ascomyceten. Beiheft zur Nova Hedwigia 62: 1-248.

Hallingbäck, T. 1986. Lunglavarna på reträtt i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 80: 373-381.

Ihlen, P.G. & Wedin, M. 2008. An annotated key to the lichenicolous Ascomycota (including mitosporic morphs) of Sweden. Nova Hedwigia 86: 275-365.

Karström, M. & Thor, G. 1991. Field meeting in Vuollerim, Lule Lappmark by Swedish lichenologists. Graphis Scripta 3: 84-93.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Sclerococcomycetidae  
 • Ordning
  Sclerococcales  
 • Familj
  Sclerococcaceae  
 • Släkte
  Sclerococcum  
 • Art
  Sclerococcum lobariellum, (Nyl.) Ertz & Diederich
  Synonymer
  Lecidea lobariella Nyl.
  Abrothallus lobariellus (Nyl.) Zopf
  Abrothallus viduus Körb. ex Stein
  Karschia ricasoliae Vouaux
  Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor