Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosettheppia

Organismgrupp Lavar Heppia adglutinata
Rosettheppia Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosettheppia består av en mörkgrön till svartaktig, fjällig till sköldlik bål. Barkskiktet på undersidan av bålen är sammanhängande. Den har upp till 2 mm breda, konkava, brunsvarta (i väta rödaktiga) apothecier som är insänkta i bålen. Sporsäcksväggarna reagerar I+ rödbrunt. Sporerna är encelliga. Rosettheppia har cyanobakterier (Scytonema) som fotobiont. Arten har i Sverige tidigare klumpats ihop (också i rödlistan) med den likaså rödlistade heppia Heppia lutosa men denna har en mer skorpartad bål, har inte ett sammanhängande barkskikt på undersidan av bålen och sporsäcksväggarna reagerar I+ blått.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosettheppia Observationer i Sverige för rosettheppia
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Rosettheppia är endast känd från två lokaler på Gotland (Linde år 1863 och Lärbro 1949). Den är intensivt men förgäves eftersökt på dessa lokaler. Eftersom den har en oansenlig färg och växer tryckt till markytan är den dock lätt att förbise. Rosettheppia har en mer eller mindre världsvid utbredning och är rapporterad från stora delar av Europa, Nordamerika och Australien. De gotländska fynden är de enda i Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Endast funnen på en lokal på Gotland år 1863. Släktet Heppia har eftersökts intensivt, framförallt på Öland, de senaste 15 åren men hittills har endast den andra arten i släktet, den likaså rödlistade heppia Heppia lutosa hittats. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1863.
Ekologi
Arten växer på kalkjord och kalksten i grusalvar, i det s.k. jordbroklavsamhället, bestående av bl.a. svavellavar Fulgensia spp., tegellav Psora decipiens, vitpudrad kantlav Squamarina lentigera och knagglav Toninia sedifolia på ljusexponerade ytor som ofta är översvämmade och vintertid utsatta för frosthävning. Andra vanliga följearter är kalkhedslav Cladonia symphycarpia och fårsvingel Festuca ovina.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lichinomycetes, Ordning Lichinales, Familj Heppiaceae, Släkte Heppia (heppior), Art Heppia adglutinata (Kremp.) A.Massal. - rosettheppia Synonymer Heppia virescens (Mont.) Nyl.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Endast funnen på en lokal på Gotland år 1863. Släktet Heppia har eftersökts intensivt, framförallt på Öland, de senaste 15 åren men hittills har endast den andra arten i släktet, den likaså rödlistade heppia Heppia lutosa hittats. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1863.
Rosettheppia består av en mörkgrön till svartaktig, fjällig till sköldlik bål. Barkskiktet på undersidan av bålen är sammanhängande. Den har upp till 2 mm breda, konkava, brunsvarta (i väta rödaktiga) apothecier som är insänkta i bålen. Sporsäcksväggarna reagerar I+ rödbrunt. Sporerna är encelliga. Rosettheppia har cyanobakterier (Scytonema) som fotobiont. Arten har i Sverige tidigare klumpats ihop (också i rödlistan) med den likaså rödlistade heppia Heppia lutosa men denna har en mer skorpartad bål, har inte ett sammanhängande barkskikt på undersidan av bålen och sporsäcksväggarna reagerar I+ blått.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för rosettheppia

Länsvis förekomst och status för rosettheppia baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosettheppia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rosettheppia är endast känd från två lokaler på Gotland (Linde år 1863 och Lärbro 1949). Den är intensivt men förgäves eftersökt på dessa lokaler. Eftersom den har en oansenlig färg och växer tryckt till markytan är den dock lätt att förbise. Rosettheppia har en mer eller mindre världsvid utbredning och är rapporterad från stora delar av Europa, Nordamerika och Australien. De gotländska fynden är de enda i Norden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Heppiaceae  
 • Släkte
  Heppia - heppior 
 • Art
  Heppia adglutinata(Kremp.) A.Massal. - rosettheppia
  Synonymer
  Heppia virescens (Mont.) Nyl.

Arten växer på kalkjord och kalksten i grusalvar, i det s.k. jordbroklavsamhället, bestående av bl.a. svavellavar Fulgensia spp., tegellav Psora decipiens, vitpudrad kantlav Squamarina lentigera och knagglav Toninia sedifolia på ljusexponerade ytor som ofta är översvämmade och vintertid utsatta för frosthävning. Andra vanliga följearter är kalkhedslav Cladonia symphycarpia och fårsvingel Festuca ovina.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det finns ett flertal lokaler med lämpliga miljöer men rosettheppia har trots detta uppenbarligen alltid varit mycket sällsynt. Orsaken till artens försvinnande är oklar. En förklaring skulle kunna vara att arten är känslig för det ökade kvävenedfallet. En annan orsak kan vara intensivt tramp av betesdjur. Enligt Rogers (1977) är släktet Heppia ytterst trampkänsligt i Australien. Det är dock osannolikt att detta skulle ha slagit ut arten, då antalet betesdjur på alvarmarker generellt har minskat kraftigt sedan 1940-talet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör ytterligare eftersökas och om den hittas måste lokalen skyddas. Även om den är försvunnen kan återetablering från utlandet inte uteslutas.
Fotografiet i boken Rödlistade lavar i Sverige – Artfakta från 1999 visar rosettheppia Heppia adglutinata och inte heppia Heppia lutosa.

Albertson, N. 1950. Heppia lutosa (Ach.) Nyl. i öländsk alvarvegetation. Svensk Bot. Tidskr. 44: 113–124.

Egea, J. M. 1989. Los géneros Heppia y Peltula (Líquenes) en Europa Occidental y Norte de Africa. Bibl. Lich. 31: 1–122.

Henssen, A. 1994. Contribution to the morphology and species delimitation in Heppia sensu stricto (lichenized Ascomycotina). Acta Botanica Fennica 150: 57-73.

Pettersson, B. 1946. Heppia lutosa (Ach.) Nyl. i Sverige. Bot. Not. 99: 94–102.

Rogers, R. W. 1977. Lichens of hot arid and semi-arid lands. I: Seaward, M. R. D. (red.), Lichen ecology: 211–252. Academic Press, London.

Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) 1999. Rödlistade lavar i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Heppiaceae  
 • Släkte
  Heppia - heppior 
 • Art
  Heppia adglutinata, (Kremp.) A.Massal. - rosettheppia
  Synonymer
  Heppia virescens (Mont.) Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.