Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk kolflarnlav

Organismgrupp Lavar Carbonicola myrmecina
Mörk kolflarnlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk kolflarnlav har tätt sittande, utstående, taktegelaktiga bålfjäll vilka är försedda med kantsoral. Bålfjällen är glänsande mörkt kastanjebruna, ibland lite mattare grönbruna. Som små är de lätt konkava, senare välvda. Bålen reagerar P-. Apothecier är sällsynta, rödbruna och blir med tiden välvda och kantlösa. Arten är mycket lik kornflarnlav Carbonicola anthracophila (tidigare Hypocenomyce anthracophila) vilken växer i samma miljö men denna har bålfjäll med en ljusare kant och bålen reagerar P+ rött. Tidigare användes namnet Hypocenomyce castaneocinerea för arten (Bendiksby & Timdal 2013).
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk kolflarnlav Observationer i Sverige för mörk kolflarnlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Småland till Lule lappmark men den saknas i sydvästra Sverige (Artportalen 2016). En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten saknas i Danmark men finns i Norge och Finland, Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal m.fl. 2015) och i Finland (Nära hotad NT, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Nordamerika och Afrika (Brodo m.fl. 2001, Timdal 2002).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på gamla stubbar och torrakor med hård ved vilka nästan alltid har spår av skogsbrand. Växer främst på dimensionsavverkningsstubbar av tall men också på naturligt brända tallhögstubbar från tiden innan dimensionsavverkningen. Dessa har troligtvis stått döda i 100-300 år. Nytt substrat nybildas i mycket begränsad omfattning. Substratet minskar dels på grund av ålder (naturlig nedbrytning), dels på grund av att de förstörs i samband med gallringar, slutavverkningar och markberedning. Arten bytte 2014 namn från Hypocenomyce castaneocinerea till Carbonicola myrmecina. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-35000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (1200-20000). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Mörk kolflarnlav är brandberoende och växer nästan uteslutande på kolad hård kärnved av tall. Arten och förekommer främst i glesa, öppna tall- och blandbarrskogar av naturskogskaraktär. Mörk kolflarnlav indikerar skog med höga naturvärden och är en signalart (Nitare 2000). Etableringen verkar ske sent efter brand, kanske först efter 100-300 år. Vanligast är att den påträffas på rester av nedbrunna torrakor och högstubbar och lågstubbar som är så grova att hela innandömet är urbränt. Mörk kolflarnlav är mycket sällsynt funnen på timmerväggar av flerhundraåriga timrade byggnader i jordbrukslandskapet. Den växer ofta tillsammans med kolflarnlav Carbonicola anthracophila (rödlistad som Nära hotad NT) och vedskivlav Hertelidea botryosa (rödlistad som Nära hotad NT).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Carbonicolaceae, Släkte Carbonicola, Art Carbonicola myrmecina (Ach.) Bendiksby & Timdal - mörk kolflarnlav Synonymer Psora cladonioides v. castaneocinerea Räsänen, Hypocenomyce albocervina, Hypocenomyce castaneocinerea (Räsänen) Timdal, Lecidea scalaris var. myrmecina Ach.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på gamla stubbar och torrakor med hård ved vilka nästan alltid har spår av skogsbrand. Växer främst på dimensionsavverkningsstubbar av tall men också på naturligt brända tallhögstubbar från tiden innan dimensionsavverkningen. Dessa har troligtvis stått döda i 100-300 år. Nytt substrat nybildas i mycket begränsad omfattning. Substratet minskar dels på grund av ålder (naturlig nedbrytning), dels på grund av att de förstörs i samband med gallringar, slutavverkningar och markberedning. Arten bytte 2014 namn från Hypocenomyce castaneocinerea till Carbonicola myrmecina. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-35000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (1200-20000). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Mörk kolflarnlav har tätt sittande, utstående, taktegelaktiga bålfjäll vilka är försedda med kantsoral. Bålfjällen är glänsande mörkt kastanjebruna, ibland lite mattare grönbruna. Som små är de lätt konkava, senare välvda. Bålen reagerar P-. Apothecier är sällsynta, rödbruna och blir med tiden välvda och kantlösa. Arten är mycket lik kornflarnlav Carbonicola anthracophila (tidigare Hypocenomyce anthracophila) vilken växer i samma miljö men denna har bålfjäll med en ljusare kant och bålen reagerar P+ rött. Tidigare användes namnet Hypocenomyce castaneocinerea för arten (Bendiksby & Timdal 2013).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk kolflarnlav

Länsvis förekomst och status för mörk kolflarnlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk kolflarnlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Småland till Lule lappmark men den saknas i sydvästra Sverige (Artportalen 2016). En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten saknas i Danmark men finns i Norge och Finland, Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal m.fl. 2015) och i Finland (Nära hotad NT, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Nordamerika och Afrika (Brodo m.fl. 2001, Timdal 2002).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Carbonicolaceae  
 • Släkte
  Carbonicola  
 • Art
  Carbonicola myrmecina(Ach.) Bendiksby & Timdal - mörk kolflarnlav
  Synonymer
  Psora cladonioides v. castaneocinerea Räsänen
  Hypocenomyce albocervina
  Hypocenomyce castaneocinerea (Räsänen) Timdal
  Lecidea scalaris var. myrmecina Ach.

Mörk kolflarnlav är brandberoende och växer nästan uteslutande på kolad hård kärnved av tall. Arten och förekommer främst i glesa, öppna tall- och blandbarrskogar av naturskogskaraktär. Mörk kolflarnlav indikerar skog med höga naturvärden och är en signalart (Nitare 2000). Etableringen verkar ske sent efter brand, kanske först efter 100-300 år. Vanligast är att den påträffas på rester av nedbrunna torrakor och högstubbar och lågstubbar som är så grova att hela innandömet är urbränt. Mörk kolflarnlav är mycket sällsynt funnen på timmerväggar av flerhundraåriga timrade byggnader i jordbrukslandskapet. Den växer ofta tillsammans med kolflarnlav Carbonicola anthracophila (rödlistad som Nära hotad NT) och vedskivlav Hertelidea botryosa (rödlistad som Nära hotad NT).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av tallskog av naturskogskaraktär med spår av återkommande bränder är ett hot. Mängden lämplig ved att växa på för mörk kolflarnlav minskar dels på grund av naturlig nedbrytning men framförallt på grund av att de förstörs i samband med slutavverkningar, gallringar och markberedning. Ännu finns skogar med kvarvarande lämpligt underlag kvar i Norrlands inland men ny lämplig ved bildas nästan inte alls då antalet naturliga skogsbränder har drastiskt minskat på grund av effektivare brandbekämpning. Om naturvårdsbränning kan skapa rätt typ av ved och ersätta de naturliga bränderna är fortfarande oklart.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Tall- och blandbarrskogar av naturskogskaraktär med spår av återkommande bränder hyser höga biologiska värden och bör skyddas. Skyddad gammal tallskog med grova träd och rikligt med torrakor och högstubbar måste i ökad grad få tillåtas brinna. Lokaler i jordbrukslandskapet bör bevaras och återskapas.
Utländska namn - NO: Mørk brannstubbelav, FI: Kastanjansuomujäkälä.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-10-14].

Bendiksby, M. & Timdal, E. 2013. Molecular phylogenetics and taxonomy of Hypocenomyce sensu lato (Ascomycota: Lecanoromycetes): Extreme polyphyly and morphological/ecological convergence. Taxon 62: 940-956.

Brodo, I.M., Sharnoff, S.D. & Sharnoff, S. 2001. Hypocenomyce. I: Lichens of North America. Yale Univerity Press, New Haven, sid. 343-345.

Jääskeläinen, K., Pykälä, J. Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi S. & Puolasmaa, A. 2010. Lichens. I: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, sid. 278-310.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Timdal, E. 2002. Hypocenomyce. I: Nash III, T.H., Ryan, B.D., Gries, C. & Bungartz, F. (red.), Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region, vol. 1. Lichens Unlimited, Arizona State University, Arizona, sid. 223-228.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-10-14]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson & Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Carbonicolaceae  
 • Släkte
  Carbonicola  
 • Art
  Carbonicola myrmecina, (Ach.) Bendiksby & Timdal - mörk kolflarnlav
  Synonymer
  Psora cladonioides v. castaneocinerea Räsänen
  Hypocenomyce albocervina
  Hypocenomyce castaneocinerea (Räsänen) Timdal
  Lecidea scalaris var. myrmecina Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson & Göran Thor