Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lecanora vacillans

Organismgrupp Lavar Lecanora vacillans
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lecanora vacillans är en skorplav med smutsvit-grå-gulgrå-gråbrun, sprickig-areolerad bål, med en ofta vårtigt ojämn yta. Bålen reagerar K+ mörkgul/orange. Apothecierna är talrika, tilltryckt vidväxta, 0,5-1(-1,5) mm i diameter och med ljusbrun-mörkbrun, ± lätt pruinös, platt skiva och måttligt tjock, jämn-fårad kant, så småningom välvda och kantlösa. Sporer 8,5-11,5 × 4,5-6 µm. Pyknid insänkta i bålen. Konidier trådformade, 18-22 × 0,5-1 µm. Påminner om Lecanora cenisia som blir K+ gul, har tunnare, kornig bål och tydligare pruinösa apothecier och större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lecanora vacillans Observationer i Sverige för Lecanora vacillans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten bara känd från Halland, Bohuslän, Västergötland och Uppland (Nordin m.fl. 2011). Bara två lokaler är aktuella, en i Halland (Arup 2006) och en i Bohuslän. Ytterligare ett overifierat fynd är gjort i östra Småland. Ännu så länge är arten bara känd från Sverige och är en av få svenska endemer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
En suboceanisk art knuten till lodräta silikatklippor som är skuggade av gles skog. Förtätning av skogar intill klippor och kanske även luftföroreningar är hot. Flera andra arter (t.ex. Pertusaria flavicans) knutna till samma miljö har också minskat och är rödlistade. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-250). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Laven uppträder på lodytor av klippor och block och under överhäng av silikatklippor, gärna nära kusten. Arten tål viss beskuggning men missgynnas av tät skog runt växtplatsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecanora (kantlavar), Art Lecanora vacillans H.Magn. Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En suboceanisk art knuten till lodräta silikatklippor som är skuggade av gles skog. Förtätning av skogar intill klippor och kanske även luftföroreningar är hot. Flera andra arter (t.ex. Pertusaria flavicans) knutna till samma miljö har också minskat och är rödlistade. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-250). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Lecanora vacillans är en skorplav med smutsvit-grå-gulgrå-gråbrun, sprickig-areolerad bål, med en ofta vårtigt ojämn yta. Bålen reagerar K+ mörkgul/orange. Apothecierna är talrika, tilltryckt vidväxta, 0,5-1(-1,5) mm i diameter och med ljusbrun-mörkbrun, ± lätt pruinös, platt skiva och måttligt tjock, jämn-fårad kant, så småningom välvda och kantlösa. Sporer 8,5-11,5 × 4,5-6 µm. Pyknid insänkta i bålen. Konidier trådformade, 18-22 × 0,5-1 µm. Påminner om Lecanora cenisia som blir K+ gul, har tunnare, kornig bål och tydligare pruinösa apothecier och större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lecanora vacillans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lecanora vacillans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten bara känd från Halland, Bohuslän, Västergötland och Uppland (Nordin m.fl. 2011). Bara två lokaler är aktuella, en i Halland (Arup 2006) och en i Bohuslän. Ytterligare ett overifierat fynd är gjort i östra Småland. Ännu så länge är arten bara känd från Sverige och är en av få svenska endemer.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora vacillansH.Magn.

Laven uppträder på lodytor av klippor och block och under överhäng av silikatklippor, gärna nära kusten. Arten tål viss beskuggning men missgynnas av tät skog runt växtplatsen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Exploatering av lokalerna och igenväxning är de största hoten. Möjligen kan luftföroreningar också missgynna arten. Bara en lokal är idag skyddad som naturreservat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på samtliga gamla lokaler. På den aktuella lokalen i Bohuslän bör viss röjning utföras för att minska beskuggningen av lodytan. Den småländska förekomsten bör verifieras.
Arten saknar svenskt namn.

Arup, U. 2006. Mark- och stenlevande lavar i naturskyddade områden i Hallands län. Meddelande 2006: 5. Länsstyrelsen Hallands län.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-17]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora vacillans, H.Magn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup