Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lecidella pulveracea

Organismgrupp Lavar Lecidella pulveracea
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lecidella pulverulacea är en skorplav med gråvit-gulaktigt grå-gulvit bål vilken är finkornigt ojämn med mer eller mindre mjölig yta av soredieliknande gryn, s.k. blastidier. Bålen och blastidierna har samma färg. Apothecierna är svarta, snart välvda och 0,3-0,5 mm i diameter. Excipulum är blekt och ofta kornigt med en mörkt blågrön kant. Sporerna är osepterade, rundade till brett ellipsoida, färglösa och 8-16 × 4-9 µm. Bålen innehåller xanthoner och är K+ gul, C+ orangeröd och UV+ orange. Övriga arter i släktet lecidellor Lecidella som är sorediösa eller har blastidier och är UV+ orange och inte växer på sten har soredier av annan färg än den övriga bålen. Vedlecidella Lecidella xylophila (rödlistad som Akut hotad CR) växer också på ved men den arten saknar blastidier och bålen är K± gul, C- och UV-.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lecidella pulveracea Observationer i Sverige för Lecidella pulveracea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Skåne, Öland, Gotland, Halland, Bohuslän och Västergötland (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lecidella pulverulacea har en sydlig utbredning i Fennoskandia och är rapporterad från Danmark (ej rödlistad) men saknas i Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på torr, hård och exponerad ved i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (0-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer på torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved, främst i jordbrukslandskapet men även i andra miljöer där det finns ved av rätt kvalitet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· barrträd
· barrträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecidella (lecidellor), Art Lecidella pulveracea (Flörke ex Schaer.) P.Syd. Synonymer Lecidea pulveracea Flörke ex Schaer.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på torr, hård och exponerad ved i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (0-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Lecidella pulverulacea är en skorplav med gråvit-gulaktigt grå-gulvit bål vilken är finkornigt ojämn med mer eller mindre mjölig yta av soredieliknande gryn, s.k. blastidier. Bålen och blastidierna har samma färg. Apothecierna är svarta, snart välvda och 0,3-0,5 mm i diameter. Excipulum är blekt och ofta kornigt med en mörkt blågrön kant. Sporerna är osepterade, rundade till brett ellipsoida, färglösa och 8-16 × 4-9 µm. Bålen innehåller xanthoner och är K+ gul, C+ orangeröd och UV+ orange. Övriga arter i släktet lecidellor Lecidella som är sorediösa eller har blastidier och är UV+ orange och inte växer på sten har soredier av annan färg än den övriga bålen. Vedlecidella Lecidella xylophila (rödlistad som Akut hotad CR) växer också på ved men den arten saknar blastidier och bålen är K± gul, C- och UV-.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lecidella pulveracea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lecidella pulveracea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Skåne, Öland, Gotland, Halland, Bohuslän och Västergötland (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Lecidella pulverulacea har en sydlig utbredning i Fennoskandia och är rapporterad från Danmark (ej rödlistad) men saknas i Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecidella - lecidellor 
 • Art
  Lecidella pulveracea(Flörke ex Schaer.) P.Syd.
  Synonymer
  Lecidea pulveracea Flörke ex Schaer.

Arten växer på torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved, främst i jordbrukslandskapet men även i andra miljöer där det finns ved av rätt kvalitet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)
Ved av lämplig kvalitet nyskapas i mycket begränsad omfattning. Även impregnering och målning av obehandlat virke är negativt för arten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Växtplatser med Lecidella pulverulacea måste skyddas. Ved som hyser arten får inte målas. Nya växtplatser måste skapas genom att obehandlat virke placeras ut i närheten till kända förekomster. Flyttning av bålar till nya växtplatser skulle kunna övervägas. Ett samarbete med kulturmiljövården är i vissa fall lämpligt.
Arten saknar svenskt namn.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-11-12].

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-12]

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecidella - lecidellor 
 • Art
  Lecidella pulveracea, (Flörke ex Schaer.) P.Syd.
  Synonymer
  Lecidea pulveracea Flörke ex Schaer.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor