Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedlecidella

Organismgrupp Lavar Lecidella xylophila
Vedlecidella Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedlecidella är en skorplav med gråvit, ojämn bål. Apothecierna är svarta, ofta talrika och mer eller mindre hopade, först platta men snart kantlösa och välvda, 0,5-0,8 mm i diameter. Excipulum är smutsgrönt-grönsvart. Sporerna är 9-12 × 4-6 µm. Bålen kan innehålla atranorin och är K± gul, C- och UV-. Den vanliga arten asplav Lecidella elaeochroma har en bål som är C+ orangeröd och vit asplav L. euphorea har sporer som är 8-16 × 6-9 µm och växer främst på bark. Lecidella pulveracea (rödlistad som Starkt hotad EN) växer också på ved men har en bål som är mer eller mindre mjölig av blastidier (soredieliknande gryn) och bålen är K+ gul, C+ orangeröd och UV+ orange (xanthoner).
Utbredning
Länsvis förekomst för vedlecidella Observationer i Sverige för vedlecidella
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Blekinge, Gotland, Södermanland, Värmland och Hälsingland (Nordin m.fl. 2011). Dessutom finns osäkra uppgifter från Västergötland och Lycksele lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Vedlecidella saknas i Danmark, Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på torr, hård och exponerad ved på lokaler med hög och jämn luftfuktighet, både i jordbrukslandskapet och i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (6-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (12-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-30) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer på torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved på lokaler med hög och jämn luftfuktighet, främst i jordbrukslandskapet men även i andra miljöer där det finns ved av lämplig kvalitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecidella (lecidellor), Art Lecidella xylophila (Th.Fr.) Knoph & Leuckert - vedlecidella Synonymer Lecidea xylophila Th.Fr., ved-lecidella

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på torr, hård och exponerad ved på lokaler med hög och jämn luftfuktighet, både i jordbrukslandskapet och i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (6-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (12-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-30) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Vedlecidella är en skorplav med gråvit, ojämn bål. Apothecierna är svarta, ofta talrika och mer eller mindre hopade, först platta men snart kantlösa och välvda, 0,5-0,8 mm i diameter. Excipulum är smutsgrönt-grönsvart. Sporerna är 9-12 × 4-6 µm. Bålen kan innehålla atranorin och är K± gul, C- och UV-. Den vanliga arten asplav Lecidella elaeochroma har en bål som är C+ orangeröd och vit asplav L. euphorea har sporer som är 8-16 × 6-9 µm och växer främst på bark. Lecidella pulveracea (rödlistad som Starkt hotad EN) växer också på ved men har en bål som är mer eller mindre mjölig av blastidier (soredieliknande gryn) och bålen är K+ gul, C+ orangeröd och UV+ orange (xanthoner).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedlecidella

Länsvis förekomst och status för vedlecidella baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedlecidella

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Blekinge, Gotland, Södermanland, Värmland och Hälsingland (Nordin m.fl. 2011). Dessutom finns osäkra uppgifter från Västergötland och Lycksele lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Vedlecidella saknas i Danmark, Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecidella - lecidellor 
 • Art
  Lecidella xylophila(Th.Fr.) Knoph & Leuckert - vedlecidella
  Synonymer
  Lecidea xylophila Th.Fr.
  ved-lecidella

Arten växer på torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved på lokaler med hög och jämn luftfuktighet, främst i jordbrukslandskapet men även i andra miljöer där det finns ved av lämplig kvalitet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Ved av lämplig kvalitet nyskapas i mycket begränsad omfattning. Även impregnering, målning etc. av obehandlat virke är negativt för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Växtplatser med vedlecidella måste skyddas. Ved som hyser arten får inte målas. Nya växtplatser måste skapas genom att obehandlat virke placeras ut i närheten till kända förekomster. Flyttning av bålar till nya växtplatser till skulle kunna övervägas. Ett samarbete med kulturmiljövården är i vissa fall lämpligt.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-11-12].

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-12]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecidella - lecidellor 
 • Art
  Lecidella xylophila, (Th.Fr.) Knoph & Leuckert - vedlecidella
  Synonymer
  Lecidea xylophila Th.Fr.
  ved-lecidella
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor