Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lempholemma botryosum

Organismgrupp Lavar Lempholemma botryosum
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lempholemma botryosum bildar upp till 3 mm stora, kompakta kuddar som är fästade till underlaget i en central punkt. Kuddarna är svarta-olivsvarta i färgen och består av sammanflätade, cylindriska lober. Fruktkroppar har ej påträffats i nordiskt material. Fotobionten är en cyanobakterie av släktet Nostoc som har runda, 4-5 µm stora celler som sitter samman i korta kedjor. Arten kan förväxlas med andra svartlingar Lempholemma, främst L. dispansum vars bålkuddar består av mer plattade och taktegellagda lober (Jørgensen 2007). L. isidiosum har lober som är tilltryckta till underlaget och som oftast har korta, cylindriska isidier på ytan. Även arter i släktet Anema har ett liknande växtsätt men är ofta fertila med tydliga, rödbruna fruktkroppar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Lempholemma botryosum Observationer i Sverige för Lempholemma botryosum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från ett fåtal lokaler på Gotland och från enstaka lokaler på Öland, samt i Dalsland och Västmanland. Obekräftade fynd föreligger också från Jämtland och Lycksele lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Arten är inte rapporterad från Danmark men i Norge är arten känd från några landskap i södra delen av landet samt från Nordland. Nyligen rapporterades arten också från två lokaler i Finland (Pykälä 2013). Arten är rödlistad i Norge (Starkt hotad EN, Timdal 2015). Lempholemma botryosum förekommer utbrett i Centraleuropas bergstrakter och finns även på de brittiska öarna samt i Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
En art som växer på mark som kontinuerligt störs lätt så att den inte växer igen. Växer på mark som har högt pH-värde. Just nu är arten bara känd från en aktuell lokal i Bohuslän men mörkertalet är sannolikt högt. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 1 och 5000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 2500. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
På Öland och Gotland växer arten på tillfälligt översvämmade kalkhällar eller i små fördjupningar i hällar och på block vilket överensstämmer med ekologin på de Brittiska öarna (Smith m.fl. 2009). I övriga landet har den påträffats på kalkrika strandklippor vid sjöar vilket också gäller åtminstone en av de finska lokalerna (Pykälä 2013). I Norge anges arten från solbelysta, syd- till västvända kalkberg på varma lokaler.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lichinomycetes, Ordning Lichinales, Familj Lichinaceae, Släkte Lempholemma (svartlingar), Art Lempholemma botryosum (A.Massal.) Zahlbr. Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En art som växer på mark som kontinuerligt störs lätt så att den inte växer igen. Växer på mark som har högt pH-värde. Just nu är arten bara känd från en aktuell lokal i Bohuslän men mörkertalet är sannolikt högt. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 1 och 5000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 2500. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Lempholemma botryosum bildar upp till 3 mm stora, kompakta kuddar som är fästade till underlaget i en central punkt. Kuddarna är svarta-olivsvarta i färgen och består av sammanflätade, cylindriska lober. Fruktkroppar har ej påträffats i nordiskt material. Fotobionten är en cyanobakterie av släktet Nostoc som har runda, 4-5 µm stora celler som sitter samman i korta kedjor. Arten kan förväxlas med andra svartlingar Lempholemma, främst L. dispansum vars bålkuddar består av mer plattade och taktegellagda lober (Jørgensen 2007). L. isidiosum har lober som är tilltryckta till underlaget och som oftast har korta, cylindriska isidier på ytan. Även arter i släktet Anema har ett liknande växtsätt men är ofta fertila med tydliga, rödbruna fruktkroppar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lempholemma botryosum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lempholemma botryosum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från ett fåtal lokaler på Gotland och från enstaka lokaler på Öland, samt i Dalsland och Västmanland. Obekräftade fynd föreligger också från Jämtland och Lycksele lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Arten är inte rapporterad från Danmark men i Norge är arten känd från några landskap i södra delen av landet samt från Nordland. Nyligen rapporterades arten också från två lokaler i Finland (Pykälä 2013). Arten är rödlistad i Norge (Starkt hotad EN, Timdal 2015). Lempholemma botryosum förekommer utbrett i Centraleuropas bergstrakter och finns även på de brittiska öarna samt i Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Lichinaceae  
 • Släkte
  Lempholemma - svartlingar 
 • Art
  Lempholemma botryosum(A.Massal.) Zahlbr.

På Öland och Gotland växer arten på tillfälligt översvämmade kalkhällar eller i små fördjupningar i hällar och på block vilket överensstämmer med ekologin på de Brittiska öarna (Smith m.fl. 2009). I övriga landet har den påträffats på kalkrika strandklippor vid sjöar vilket också gäller åtminstone en av de finska lokalerna (Pykälä 2013). I Norge anges arten från solbelysta, syd- till västvända kalkberg på varma lokaler.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Det främsta hotet är igenväxning av lokalerna, t.ex. om bete upphör på Ölands och Gotlands alvarmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
I Norge växer arten enbart på artrika och skyddsvärda lokaler (Timdal 2015) och sannolikt är även svenska lokaler artrika. Skydd av påträffade lokaler i Sverige bör diskuteras.
Arten saknar svenskt namn.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se]. [uttag 2016-11-13]

Jørgensen, P. M. 2007. Lichinaceae. Nordic Lichen Flora 3: 46-76. Uddevalla.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-14]

Pykälä, J. 2013. Additions to the lichen flora of Finland VII. Graphis Scripta 25: 21-29.

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-14]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lichinomycetes  
 • Ordning
  Lichinales  
 • Familj
  Lichinaceae  
 • Släkte
  Lempholemma - svartlingar 
 • Art
  Lempholemma botryosum, (A.Massal.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg