Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pertusaria flavicans

Organismgrupp Lavar Pertusaria flavicans
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pertusaria flavicans är en skorplav med relativt tjock, ofta sprucket areolerad, blekt gul-gulgrön bål. Små avgränsade eller sammanflytande soral förekommer rikligt. Soralen är något blekare än bålen och är fin-grovkornig och är UV+ orange. Apothecierna har en svart disk och en tjock kant formad av bålen, och är mycket sällsynta. Arten påminner om gul porlav Pertusaria flavida men denna växer på bark och har isidier.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pertusaria flavicans Observationer i Sverige för Pertusaria flavicans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en suboceanisk utbredning och är känd från Halland, Västergötland och Bohuslän. Bara drygt 10 gamla lokaler är kända, främst i Bohuslän, och endast två är aktuella. Antalet lämpliga habitat har minskat och denna sällsynta art har sannolikt minskat de senaste femtio åren. I Norge förekommer arten spritt längs kusten, men arten saknas i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar stora delar av Europa, Makaronesien och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
En suboceanisk art knuten till lodräta silikatklippor som är skuggade av gles skog. Förtätning av skogar intill klippor och kanske även luftföroreningar är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (0-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Pertusaria flavicans växer främst på lodytor och under överhäng av klippor av silikatsten. Arten förekommer både i öppna miljöer och i halvöppen skog, i kustnära områden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Pertusariaceae, Släkte Pertusaria (porlavar), Art Pertusaria flavicans Lamy Synonymer lodporlav

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En suboceanisk art knuten till lodräta silikatklippor som är skuggade av gles skog. Förtätning av skogar intill klippor och kanske även luftföroreningar är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (1-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (0-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Pertusaria flavicans är en skorplav med relativt tjock, ofta sprucket areolerad, blekt gul-gulgrön bål. Små avgränsade eller sammanflytande soral förekommer rikligt. Soralen är något blekare än bålen och är fin-grovkornig och är UV+ orange. Apothecierna har en svart disk och en tjock kant formad av bålen, och är mycket sällsynta. Arten påminner om gul porlav Pertusaria flavida men denna växer på bark och har isidier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pertusaria flavicans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pertusaria flavicans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en suboceanisk utbredning och är känd från Halland, Västergötland och Bohuslän. Bara drygt 10 gamla lokaler är kända, främst i Bohuslän, och endast två är aktuella. Antalet lämpliga habitat har minskat och denna sällsynta art har sannolikt minskat de senaste femtio åren. I Norge förekommer arten spritt längs kusten, men arten saknas i Danmark och Finland. Världsutbredningen omfattar stora delar av Europa, Makaronesien och Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria flavicansLamy
  Synonymer
  lodporlav

Pertusaria flavicans växer främst på lodytor och under överhäng av klippor av silikatsten. Arten förekommer både i öppna miljöer och i halvöppen skog, i kustnära områden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Förtätning av skogar intill klippor är hot. Lämpliga lokaler har försvunnit genom exploatering, igenväxning eller genom plantering av skog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Aktuella förekomster bör uppmärksammas och skyddas. Igenväxning av halvöppna miljöer och mosaikartade landskap bör undvikas i närheten av aktuella förekomster genom upprätthållen hävd (t.ex. bete eller manuell hävd). Arten bör eftersökas på ytterligare gamla lokaler kombinerat med riktade eftersök på potentiellt lämpliga lokaler, framför allt i Bohuslän där arten har flest kända lokaler.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria flavicans, Lamy
  Synonymer
  lodporlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup