Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul stiftlav

Organismgrupp Lavar Pertusaria flavocorallina
Gul stiftlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul stiftlav är en skorplav med gråvit, tunn och hinnlik till otydlig bål. Bålen är till större delen täckt av gulgröna, oregelbundna-grenade, 0,1-0,3 mm breda och upp till 1 mm höga isidier som kan ha gråpigmenterad topp. Isidierna reagerar C+ orange och UV+ mörkrött. Laven påminner mycket om stiftlav Pertusaria corallina, som dock har grå isidier som reagerar C- och UV-. Gul porlav Pertusaria flavida har också isidier men bålen är gulgrön-grågul, tämligen tjock och UV+ orange. Dessutom växer den på bark.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul stiftlav Observationer i Sverige för gul stiftlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gul stiftlav är bara funnen i Gravbäcksravinen i Värmland där den påträffades 1982. Arten har därefter eftersökts av ett flertal personer utan att någon ytterligare lokal påträffats. Även i Norge är arten mycket sällsynt och rödlistad (Akut hotad CR, Timdal m.fl. 2015), medan den saknas i Finland och Danmark. Utöver Norden är arten bara känd från Brittiska öarna, där den är mycket sällsynt och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten är funnen på en lokal i Värmland där den hittades 1982. Skogen där arten hittades är nu naturreservat och har hög och jämn luftfuktighet. Ett stort antal andra rödlistade lavar har hittats här. Arten har eftersökts i Sverige sedan 1982 av ett flertal personer i Sverige utan att någon ytterligare lokal påträffats varför den måste sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Laven växer normalt på ovansidan av kalhaltiga klippor, skiffer eller fuktiga basaltkippor, men det svenska fyndet är gjort på mossa på en silikatklippa i en fuktig ravin. Ett stort antal andra rödlistade lavar har hittats på denna lokal.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Pertusariaceae, Släkte Pertusaria (porlavar), Art Pertusaria flavocorallina Coppins & Muhr - gul stiftlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är funnen på en lokal i Värmland där den hittades 1982. Skogen där arten hittades är nu naturreservat och har hög och jämn luftfuktighet. Ett stort antal andra rödlistade lavar har hittats här. Arten har eftersökts i Sverige sedan 1982 av ett flertal personer i Sverige utan att någon ytterligare lokal påträffats varför den måste sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Gul stiftlav är en skorplav med gråvit, tunn och hinnlik till otydlig bål. Bålen är till större delen täckt av gulgröna, oregelbundna-grenade, 0,1-0,3 mm breda och upp till 1 mm höga isidier som kan ha gråpigmenterad topp. Isidierna reagerar C+ orange och UV+ mörkrött. Laven påminner mycket om stiftlav Pertusaria corallina, som dock har grå isidier som reagerar C- och UV-. Gul porlav Pertusaria flavida har också isidier men bålen är gulgrön-grågul, tämligen tjock och UV+ orange. Dessutom växer den på bark.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul stiftlav

Länsvis förekomst och status för gul stiftlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul stiftlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gul stiftlav är bara funnen i Gravbäcksravinen i Värmland där den påträffades 1982. Arten har därefter eftersökts av ett flertal personer utan att någon ytterligare lokal påträffats. Även i Norge är arten mycket sällsynt och rödlistad (Akut hotad CR, Timdal m.fl. 2015), medan den saknas i Finland och Danmark. Utöver Norden är arten bara känd från Brittiska öarna, där den är mycket sällsynt och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria flavocorallinaCoppins & Muhr - gul stiftlav

Laven växer normalt på ovansidan av kalhaltiga klippor, skiffer eller fuktiga basaltkippor, men det svenska fyndet är gjort på mossa på en silikatklippa i en fuktig ravin. Ett stort antal andra rödlistade lavar har hittats på denna lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Lokalen där arten är påträffad är nu naturreservat så slumpfaktorer utgör det största hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Populationsstorleken och hotfaktorer bör klarläggas. Arten bör ytterligare eftersökas i liknande miljöer.

Muhr, L-.E. 1987. Lavfloran i Gravbäcksravinen i Värmland. Svensk Botanisk Tidskrift 81: 17-36.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-17]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria flavocorallina, Coppins & Muhr - gul stiftlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup