Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pertusaria sommerfeltii

Organismgrupp Lavar Pertusaria sommerfeltii
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skorplav med en tunn askgrå-gulgrå-gröngrå bål som är hel eller ibland något sprickig. Varje enskild bål kan vara uppemot en kvadratdecimeter i diameter, men oftast mindre. Bålen saknar lavsubstanser. Typiskt för arten är de kraftigt välvda bålvårtorna med tillplattad topp och bred bas. I varje bålvårta finns apothecier som syns som en svart punktformad mynning. Mikroskopiska karaktärer måste alltid kontrolleras för säker artbestämning. Epihymeniet reagerar K+ violett och varje sporsäck (ascus) har 8 sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Pertusaria sommerfeltii Observationer i Sverige för Pertusaria sommerfeltii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och förekommer från Dalarna-Värmland och norrut till Lule lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Arten saknas i Danmark men finns i Norge och Finland. Arten är i Fennoskandia bara rödlistad i Sverige. Utbredningen utanför Europa är oklar beroende på att taxonomin i släktet porlavar Pertusaria behöver klarläggas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på slätbarkiga lövträd i halvöppna lägen med hög och jämn luftfuktighet, ofta vid vattenfall eller lokar. Arten är på väg att försvinna från flera lokaler då skogen blir tätare och asparna och sälgarna därmed dör. Arten finns bara i boreal skog med lång trädkontinuitet i några landskap norr om Dalälven. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-400). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten förekommer huvudsakligen på asp och rönn men även på sälg. Främst växer den på äldre lövträd i lövrika barrskogar av naturskogskaraktär med hög luftfuktighet. Flera av växtplatserna är vid större vattenfall, där forsdimma ger hög och jämn luftfuktighet. Ofta förekommer den också i bergsbranter, raviner och nordsluttningar. I de sydligaste delarna av utbredningsområdet är den bara funnen i höjdlägen över 350-400 meter. Skogarna är alltid lövrika och halvöppna. Där arten påträffas förekommer ofta flera andra ovanliga och rödlistade lavar, t.ex. lunglav Lobaria pulmonaria (rödlistad som Nära hotad NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, njurlavar Nephroma spp. och korallblylav Parmeliella triptophylla.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Vattendrag
Vattendrag
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
· triviallövträd
· triviallövträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Pertusariaceae, Släkte Pertusaria (porlavar), Art Pertusaria sommerfeltii (Flörke ex Sommerf.) Fr. Synonymer Pertusaria melastoma Nyl., Endocarpon sommerfeltii Sommerf.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på slätbarkiga lövträd i halvöppna lägen med hög och jämn luftfuktighet, ofta vid vattenfall eller lokar. Arten är på väg att försvinna från flera lokaler då skogen blir tätare och asparna och sälgarna därmed dör. Arten finns bara i boreal skog med lång trädkontinuitet i några landskap norr om Dalälven. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-400). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En skorplav med en tunn askgrå-gulgrå-gröngrå bål som är hel eller ibland något sprickig. Varje enskild bål kan vara uppemot en kvadratdecimeter i diameter, men oftast mindre. Bålen saknar lavsubstanser. Typiskt för arten är de kraftigt välvda bålvårtorna med tillplattad topp och bred bas. I varje bålvårta finns apothecier som syns som en svart punktformad mynning. Mikroskopiska karaktärer måste alltid kontrolleras för säker artbestämning. Epihymeniet reagerar K+ violett och varje sporsäck (ascus) har 8 sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pertusaria sommerfeltii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pertusaria sommerfeltii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och förekommer från Dalarna-Värmland och norrut till Lule lappmark (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Arten saknas i Danmark men finns i Norge och Finland. Arten är i Fennoskandia bara rödlistad i Sverige. Utbredningen utanför Europa är oklar beroende på att taxonomin i släktet porlavar Pertusaria behöver klarläggas.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria sommerfeltii(Flörke ex Sommerf.) Fr.
  Synonymer
  Pertusaria melastoma Nyl.
  Endocarpon sommerfeltii Sommerf.

Arten förekommer huvudsakligen på asp och rönn men även på sälg. Främst växer den på äldre lövträd i lövrika barrskogar av naturskogskaraktär med hög luftfuktighet. Flera av växtplatserna är vid större vattenfall, där forsdimma ger hög och jämn luftfuktighet. Ofta förekommer den också i bergsbranter, raviner och nordsluttningar. I de sydligaste delarna av utbredningsområdet är den bara funnen i höjdlägen över 350-400 meter. Skogarna är alltid lövrika och halvöppna. Där arten påträffas förekommer ofta flera andra ovanliga och rödlistade lavar, t.ex. lunglav Lobaria pulmonaria (rödlistad som Nära hotad NT), blanklav Eopyrenula leucoplaca, njurlavar Nephroma spp. och korallblylav Parmeliella triptophylla.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Vattendrag, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
Det huvudsakliga hotet mot arten är skogsavverkningar. Det finns inga uppgifter om att arten överlever på lövträd som har ställts kvar efter slutavverkning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör skyddas. I särskilda fall kan det vara lämpligt att ringbarka eller fälla enskilda granar intill lövträd med arten. Det kan behövas en buffertzon kring förekomster med arten. Skogliga åtgärder bör aldrig utföras vid vattenfall då miljöerna runt dessa nästan alltid hyser rödlistade lavar.
Svenskt namn på arten saknas. Utländska namn - FI: Katajanlaikkajäkälä.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http:/www.artportalen.se. [uttag 2016-10-09]

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-10-09]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Pertusariaceae  
 • Släkte
  Pertusaria - porlavar 
 • Art
  Pertusaria sommerfeltii, (Flörke ex Sommerf.) Fr.
  Synonymer
  Pertusaria melastoma Nyl.
  Endocarpon sommerfeltii Sommerf.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson