Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Plectocarpon nephromeum

Organismgrupp Lavar Plectocarpon nephromeum
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Plectocarpon nephromeum är en parasitisk svamp (dvs. inte en lav) på stuplav Nephroma bellum. Den växer på ovansidan av stuplavens lober i form av svarta galler (”apothecier”) i vilka samlingar (stroma) av hymenier bildas. Apothecierna är runda och 0,3-1,5 (-2) mm i storlek. De är till en början insänkta i bålen men när de tillväxer spricker de igenom barkskiktet på stuplaven, med skivan i bålhöjd eller något högre. Skivan kan vara platt med en fördjupning i mitten eller starkt konvex. Ytan är ojämn och matt. Sporerna är färglösa, 2-septerade (sällan 3-septerade) 13-19 × 3,5-4,5 µm med 6-8 sporer i varje sporsäck. Hymeniet är färglöst och reagerar I+ blått, epihymeniet är färglöst eller svagt olivgrönt och I+ rött. (Ertz m.fl. 2005). Den verkar till synes inte skada sin värd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Plectocarpon nephromeum Observationer i Sverige för Plectocarpon nephromeum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Plectocarpon nephromeum är endast funnen på två platser i Sverige. Båda lokalerna ligger i västra delarna av Jämtland (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Värdarten stuplav Nephroma bellum har en nordlig ubredning i landet men finns spridd ända ner till Småland. Stuplav är en mycket bra signalart som indikerar långvarig förekomst av gamla lövträd och miljöer med konstant hög luftfuktighet (Nitare 2000). Arten är även funnen i Norge (ej rödlistad) medan den saknas i Danmark och Finland. Utanför Europa finns den i Alaska och Kanada (GBIF 2016).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer bara på signalarten stuplav Nephroma bellum men är mycket ovanligare än sin värd och bara funnen i Jämtland. Stuplav är spridd över större delen av landet på gamla lövträd eller på klippor i gamla skogar och kräver, åtminstone periodvis, hög luftfuktighet. Stuplav har i Sydsverige minskat genom en kombination av luftföroreningar och skogsbruk och i norra Sverige genom avverkningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (2-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (1-250). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Plectocarpon lichenum växer bara på stuplav Nephroma bellum och är avsevärt ovanligare än sin värd. På en av de svenska växtplatserna växte den på stuplav på en rönn och på den andra växte den på stuplav på sälgar. På den ena växtplatsen förekom även skrovellavsknapp Plectocarpon scrobiculatae (rödlistad som Akut hotad CR). Stuplav växer både på klippor (vanligen basiska bergarter) och gamla lövträd, huvudsakligen sälg, asp och rönn i skuggiga och fuktiga barrblandskogar med inslag av löv t.ex. i rasbranter, intill bergsstup och i gamla lövbrännor (Nitare 2000). P. nephromeum verkar ha ännu högre krav på hög och jämn luftfuktighet då den endast är funnen på ett två växtplatser, båda med suboceaniskt lokalklimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· stuplav
· stuplav
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Lecanographaceae, Släkte Plectocarpon, Art Plectocarpon nephromeum (Norman) R.Sant. Synonymer Celidium stictarum v. nephromea Norman

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer bara på signalarten stuplav Nephroma bellum men är mycket ovanligare än sin värd och bara funnen i Jämtland. Stuplav är spridd över större delen av landet på gamla lövträd eller på klippor i gamla skogar och kräver, åtminstone periodvis, hög luftfuktighet. Stuplav har i Sydsverige minskat genom en kombination av luftföroreningar och skogsbruk och i norra Sverige genom avverkningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (2-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (1-250). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Plectocarpon nephromeum är en parasitisk svamp (dvs. inte en lav) på stuplav Nephroma bellum. Den växer på ovansidan av stuplavens lober i form av svarta galler (”apothecier”) i vilka samlingar (stroma) av hymenier bildas. Apothecierna är runda och 0,3-1,5 (-2) mm i storlek. De är till en början insänkta i bålen men när de tillväxer spricker de igenom barkskiktet på stuplaven, med skivan i bålhöjd eller något högre. Skivan kan vara platt med en fördjupning i mitten eller starkt konvex. Ytan är ojämn och matt. Sporerna är färglösa, 2-septerade (sällan 3-septerade) 13-19 × 3,5-4,5 µm med 6-8 sporer i varje sporsäck. Hymeniet är färglöst och reagerar I+ blått, epihymeniet är färglöst eller svagt olivgrönt och I+ rött. (Ertz m.fl. 2005). Den verkar till synes inte skada sin värd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Plectocarpon nephromeum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Plectocarpon nephromeum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Plectocarpon nephromeum är endast funnen på två platser i Sverige. Båda lokalerna ligger i västra delarna av Jämtland (Artportalen 2016, Nordin m.fl. 2011). Värdarten stuplav Nephroma bellum har en nordlig ubredning i landet men finns spridd ända ner till Småland. Stuplav är en mycket bra signalart som indikerar långvarig förekomst av gamla lövträd och miljöer med konstant hög luftfuktighet (Nitare 2000). Arten är även funnen i Norge (ej rödlistad) medan den saknas i Danmark och Finland. Utanför Europa finns den i Alaska och Kanada (GBIF 2016).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Plectocarpon  
 • Art
  Plectocarpon nephromeum(Norman) R.Sant.
  Synonymer
  Celidium stictarum v. nephromea Norman

Plectocarpon lichenum växer bara på stuplav Nephroma bellum och är avsevärt ovanligare än sin värd. På en av de svenska växtplatserna växte den på stuplav på en rönn och på den andra växte den på stuplav på sälgar. På den ena växtplatsen förekom även skrovellavsknapp Plectocarpon scrobiculatae (rödlistad som Akut hotad CR). Stuplav växer både på klippor (vanligen basiska bergarter) och gamla lövträd, huvudsakligen sälg, asp och rönn i skuggiga och fuktiga barrblandskogar med inslag av löv t.ex. i rasbranter, intill bergsstup och i gamla lövbrännor (Nitare 2000). P. nephromeum verkar ha ännu högre krav på hög och jämn luftfuktighet då den endast är funnen på ett två växtplatser, båda med suboceaniskt lokalklimat.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· stuplav - Nephroma bellum (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Arten hotas av avverkning av äldre granskog, kontinuitetsskog, med högt inslag av sälg och rönn i suboceaniska klimatlägen. Dålig föryngring av dessa trädslag p.g.a. hårt betestryck av älg och rådjur kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
En av växtplatserna ligger i ett naturreservat, även den andra växtplatsen bör skyddas. Arten bör eftersökas i liknande miljöer. Gamla granskogar med lövinslag i områden med fuktigt lokalklimat, t.ex. längs med hela fjällkedjan, som aldrig varit kalavverkade, bör skyddas i större utsträckning. Genom att gynna stuplav, och därmed också potentiella lokaler för Plectocarpon nephromeum, gynnar man ofta även andra sällsynta och rödlistade arter. På lång sikt behövs även åtgärder för att föryngra lövträd som rönn och sälg, t.ex. med stängsling av hyggen efter avverkning för att skydda uppväxande löv mot betning.
Arten saknar svenskt namn.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-11-25].

Global Biodiversity Information Facility. [http://demo.gbif.org/occurrence/search?taxon_key=3546330]. Gbif Secretariat, Danmark. [uttag 2016-11-25]

Ertz, D., Christnach, C., Wedin M. & Diederich, P. 2005. A world monograph of the genus Plectocarpon (Rosellaceae, Arthoniales). Bibliotheca Lichenologica 91.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-25]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Plectocarpon  
 • Art
  Plectocarpon nephromeum, (Norman) R.Sant.
  Synonymer
  Celidium stictarum v. nephromea Norman
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin