Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  västlig blocklav

Organismgrupp Lavar Porpidia platycarpoides
Västlig blocklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Västlig blocklav är en skorplav med en sprucken, gråaktig, slät-svagt knottrig bål. Apothecierna är 0,5-2 mm i diameter och har en svart disk som är starkt blågrått pruinös. Apotheciekanten är svart, relativt tjock och upphöjd över disken. Märgen innehåller norstictinsyra och reagerar därför K+ gul övergående i blodrött. Lecidea sarcogynoides liknar västlig blocklav, men har något mindre apothecier med en tunnare kant, oftast tunnare pruina och bålen är mycket tunn eller osynlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för västlig blocklav Observationer i Sverige för västlig blocklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har västlig blocklav en starkt begränsad utbredning och är bara känd från Skåne (Hallands Väderö; Arup & Ekman 1991), Halland (Getterön; Arup 2006) och Västergötland. En lokal per landskap är känd och bara de i Skåne och Halland är aktuella. I Västergötland samlades arten senast 1937. Arten saknas i Danmark och Finland. I Norge är arten sällsynt och förekommer längs kusten i Hordaland, Rogaland och Nordland. Arten har en suboceanisk utbredning. Världsutbredningen omfattar Europa (bl.a. Italien, Holland, Brittiska öarna och Portugal), samt Makaronesien, Nordamerika och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på lodytor och block av silikatsten nära havet i Skåne och Halland men i inlandet i Västergötland. Totalt tre kända lokaler varav två är aktuella. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (5-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Västlig blocklav växer på fuktiga lodytor och block av silikatsten, i Skåne och Halland nära havet, men i Västergötland i inlandet. Lokalerna på Hallands Väderö och i Västergötland är belägna inne i skog medan den i Halland växer mer exponerat på en lodyta i en mindre ravin. I England uppges arten mest förekomma på silikatsten vid kusten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecideales, Familj Lecideaceae, Släkte Porpidia (blocklavar), Art Porpidia platycarpoides (Bagl.) Hertel - västlig blocklav Synonymer Lecidea platycarpoides Bagl., Huilia platycarpoides (Bagl.) Hertel

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på lodytor och block av silikatsten nära havet i Skåne och Halland men i inlandet i Västergötland. Totalt tre kända lokaler varav två är aktuella. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (5-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Västlig blocklav är en skorplav med en sprucken, gråaktig, slät-svagt knottrig bål. Apothecierna är 0,5-2 mm i diameter och har en svart disk som är starkt blågrått pruinös. Apotheciekanten är svart, relativt tjock och upphöjd över disken. Märgen innehåller norstictinsyra och reagerar därför K+ gul övergående i blodrött. Lecidea sarcogynoides liknar västlig blocklav, men har något mindre apothecier med en tunnare kant, oftast tunnare pruina och bålen är mycket tunn eller osynlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för västlig blocklav

Länsvis förekomst och status för västlig blocklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för västlig blocklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har västlig blocklav en starkt begränsad utbredning och är bara känd från Skåne (Hallands Väderö; Arup & Ekman 1991), Halland (Getterön; Arup 2006) och Västergötland. En lokal per landskap är känd och bara de i Skåne och Halland är aktuella. I Västergötland samlades arten senast 1937. Arten saknas i Danmark och Finland. I Norge är arten sällsynt och förekommer längs kusten i Hordaland, Rogaland och Nordland. Arten har en suboceanisk utbredning. Världsutbredningen omfattar Europa (bl.a. Italien, Holland, Brittiska öarna och Portugal), samt Makaronesien, Nordamerika och Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidia - blocklavar 
 • Art
  Porpidia platycarpoides(Bagl.) Hertel - västlig blocklav
  Synonymer
  Lecidea platycarpoides Bagl.
  Huilia platycarpoides (Bagl.) Hertel

Västlig blocklav växer på fuktiga lodytor och block av silikatsten, i Skåne och Halland nära havet, men i Västergötland i inlandet. Lokalerna på Hallands Väderö och i Västergötland är belägna inne i skog medan den i Halland växer mer exponerat på en lodyta i en mindre ravin. I England uppges arten mest förekomma på silikatsten vid kusten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Populationerna på de två lokalerna är små, vilket innebär en risk för att arten ska försvinna från dessa p.g.a. slumpfaktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Båda de aktuella lokalerna är belägna i naturreservat. Arten bör ytterligare eftersökas i Västergötland.

Arup, U. 2006. Mark- och stenlevande lavar i naturskyddade områden i Hallands län. Meddelande 2006: 5. Länsstyrelsen Hallands län.

Arup, U. & Ekman, S. 1991. Lavfloran på Hallands Väderö. Svensk Botanisk Tidskrift 85: 263-308.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidia - blocklavar 
 • Art
  Porpidia platycarpoides, (Bagl.) Hertel - västlig blocklav
  Synonymer
  Lecidea platycarpoides Bagl.
  Huilia platycarpoides (Bagl.) Hertel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup