Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hasselvårtlav

Organismgrupp Lavar Pyrenula coryli
Hasselvårtlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hasselvårtlav är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav) eller möjligen en svagt licheniserad lav. Arten saknar egentlig bål med alger. Annars är de flesta av arterna i släktet vårtlavar Pyrenula lavar med en tydlig bål. Perithecier svarta och 0,2-0,3 mm i diameter. Sporer brunaktiga, 3-septerade och 10-17 × 4-6 µm. Pyknid är vanliga. Övriga arter av släktet vårtlavar Pyrenula i Sverige har längre sporer. Hasselvårtlav kan påminna om barkvårtlav Pyrenula laevigata (rödlistad som Nationellt utdöd RE) men denna har längre sporer (14-21 × 6-9 µm) och pyknid saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för hasselvårtlav Observationer i Sverige för hasselvårtlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Skåne till Södermanland och i Jämtland (Nordin m.fl. 2011) men även från Lule lappmark (Artportalen 2016). Sannolikt finns bara två aktuella lokaler, en i Jämtland samt en i Lule lappmark. Hasselvårtlav är rapporterad från Danmark, Norge och Finland. Den är rödlistad i Danmark (Nationellt utdöd RE, Wind & Pihl 2010) och Finland (Kunskapsbrist DD, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar åtminstone Europa och Sydamerika (Aptroot 2012, Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på slät bark av rönn i barr-/lövblandskog i områden med hög och jämn luftfuktighet. Sannolikt finns bara två aktuella lokaler, en i Jämtland samt en i Lule lappmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Hasselvårtlav växer på slät bark av hassel och rönn i barr- eller lövblandskog i områden med hög och jämn luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
· rönn
· rönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Pyrenulales, Familj Pyrenulaceae, Släkte Pyrenula (barkvårtlavar), Art Pyrenula coryli A.Massal. - hasselvårtlav Synonymer Mycopyrenula coryli (A.Massal.) Vain.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på slät bark av rönn i barr-/lövblandskog i områden med hög och jämn luftfuktighet. Sannolikt finns bara två aktuella lokaler, en i Jämtland samt en i Lule lappmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Hasselvårtlav är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav) eller möjligen en svagt licheniserad lav. Arten saknar egentlig bål med alger. Annars är de flesta av arterna i släktet vårtlavar Pyrenula lavar med en tydlig bål. Perithecier svarta och 0,2-0,3 mm i diameter. Sporer brunaktiga, 3-septerade och 10-17 × 4-6 µm. Pyknid är vanliga. Övriga arter av släktet vårtlavar Pyrenula i Sverige har längre sporer. Hasselvårtlav kan påminna om barkvårtlav Pyrenula laevigata (rödlistad som Nationellt utdöd RE) men denna har längre sporer (14-21 × 6-9 µm) och pyknid saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hasselvårtlav

Länsvis förekomst och status för hasselvårtlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hasselvårtlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Skåne till Södermanland och i Jämtland (Nordin m.fl. 2011) men även från Lule lappmark (Artportalen 2016). Sannolikt finns bara två aktuella lokaler, en i Jämtland samt en i Lule lappmark. Hasselvårtlav är rapporterad från Danmark, Norge och Finland. Den är rödlistad i Danmark (Nationellt utdöd RE, Wind & Pihl 2010) och Finland (Kunskapsbrist DD, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar åtminstone Europa och Sydamerika (Aptroot 2012, Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula coryliA.Massal. - hasselvårtlav
  Synonymer
  Mycopyrenula coryli (A.Massal.) Vain.

Hasselvårtlav växer på slät bark av hassel och rönn i barr- eller lövblandskog i områden med hög och jämn luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Orsaken till att hasselvårtlav troligen helt försvunnit från Syd- och Mellansverige är okänd men sammanfaller med en liknande trend över stora delar av Europa (t.ex. Smith m.fl. 2009). Möjligen är arten känslig för luftföroreningar. Populationen kan vara liten på de kända förekomsterna vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De nordliga förekomsterna i Sverige har ett högt skyddsvärde då arten minskat kraftigt eller försvunnit från stora delar av Europa i övrigt. Artens status i norra Sverige bör ytterligare klarläggas.
Utländska namn - DK: Hassel-kernelav, FI: Pähkinänpistejäkälä.

Aptroot, A. 2012. A world key to the species of Anthracothecium and Pyrenula. Lichenologist 44: 5-53.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-10-08].

Jääskeläinen, K., Pykälä, J. Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi S. & Puolasmaa, A. 2010. Lichens. I: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, sid. 278-310.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-15]

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Wind, P. & Pihl, S. (red.) 2010. Den danske rødliste. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet [2004]-. redlist.dmu.dk [http://redlist.dmu.dk/] (opdateret april 2010). [uttag 2016-11-15]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Chaetothyriomycetidae  
 • Ordning
  Pyrenulales  
 • Familj
  Pyrenulaceae  
 • Släkte
  Pyrenula - barkvårtlavar 
 • Art
  Pyrenula coryli, A.Massal. - hasselvårtlav
  Synonymer
  Mycopyrenula coryli (A.Massal.) Vain.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor