Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kalkkrimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina calcarea
Kalkkrimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kalkkrimmerlaven är en skorplav med tjock, sprucken till sprucket areolerad, ljusgrå-brunaktig bål. Apothecierna är vidvuxna-sittande, spridda, bruna-brunsvarta med en bålfärgad apotheciekant. Sporerna är utmärkande eftersom de har en dubbel sporvägg. Arten kan möjligen förväxlas med Rinodina lecanorina, som dock har insänkta apothecier och mindre sporer med enkel sporvägg.
Utbredning
Länsvis förekomst för kalkkrimmerlav Observationer i Sverige för kalkkrimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer arten bara på Öland och Gotland, men trots att det finns relativt gott om tillgängliga kalkstensytor är arten mycket sällsynt. Fyra aktuella förekomster är kända på Gotland och tre på Öland. Trots intensiva inventeringar på båda öarna har inte fler förekomster hittats. Arten saknas i Danmark och Norge men är rapporterad från Finland (Pykälä 2008), där den är rödlistad (Starkt hotad EN, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Asien (Mayrhofer & Moberg 2002).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på torra kalkhällar och skuggiga avsatser. Har en aktuell förekomst på Öland och tre på Gotland. Trots att substratet är vanligt på Öland och Gotland verkar arten vara mycket ovanlig. Orsaken till detta är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (3-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Kalkkrimmerlav förekommer på exponerade, torra kalkhällar och skuggade avsatser, bl.a. i alvarmiljöer. Trots att substratet är vanligt på Öland och Gotland verkar arten vara mycket ovanlig. Orsaken till detta är okänd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina calcarea (Arnold) Arnold - kalkkrimmerlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på torra kalkhällar och skuggiga avsatser. Har en aktuell förekomst på Öland och tre på Gotland. Trots att substratet är vanligt på Öland och Gotland verkar arten vara mycket ovanlig. Orsaken till detta är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (3-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Kalkkrimmerlaven är en skorplav med tjock, sprucken till sprucket areolerad, ljusgrå-brunaktig bål. Apothecierna är vidvuxna-sittande, spridda, bruna-brunsvarta med en bålfärgad apotheciekant. Sporerna är utmärkande eftersom de har en dubbel sporvägg. Arten kan möjligen förväxlas med Rinodina lecanorina, som dock har insänkta apothecier och mindre sporer med enkel sporvägg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kalkkrimmerlav

Länsvis förekomst och status för kalkkrimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kalkkrimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer arten bara på Öland och Gotland, men trots att det finns relativt gott om tillgängliga kalkstensytor är arten mycket sällsynt. Fyra aktuella förekomster är kända på Gotland och tre på Öland. Trots intensiva inventeringar på båda öarna har inte fler förekomster hittats. Arten saknas i Danmark och Norge men är rapporterad från Finland (Pykälä 2008), där den är rödlistad (Starkt hotad EN, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Nordafrika och Asien (Mayrhofer & Moberg 2002).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina calcarea(Arnold) Arnold - kalkkrimmerlav

Kalkkrimmerlav förekommer på exponerade, torra kalkhällar och skuggade avsatser, bl.a. i alvarmiljöer. Trots att substratet är vanligt på Öland och Gotland verkar arten vara mycket ovanlig. Orsaken till detta är okänd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Populationen är liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Ingen av de aktuella lokalerna på Öland ligger inom naturreservat, men på Gotland ligger tre av lokalerna på Stora och Lilla Karlsö, vilka är naturreservat (Johansson m.fl. 2000).

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas ytterligare på lämpliga lokaler. Kända lokaler bör skyddas och skötselföreskrifter utformas.
Utländska namn. FI: Nokinappijäkälä.

Johansson, P., Arup, U. & Fröberg, L. 2000. Lavfloran på Stora och Lilla Karlsö. Svensk Botanisk Tidskrift 94: 205-252.

Jääskeläinen, K., Pykälä, J. Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi S. & Puolasmaa, A. 2010. Lichens. I: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, sid. 278-310.

Mayrhofer, H. & Moberg, R. 2002. Rinodina. Nordic Lichen Flora 2: 41-69. Uddevalla.

Pykälä, J. 2008. Additions to the lichen flora of Finland. III. Graphis Scripta 20: 19-27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina calcarea, (Arnold) Arnold - kalkkrimmerlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup