Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Taeniolella verrucosa

Organismgrupp Lavar Taeniolella verrucosa
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taeniolella verrucosa är en parasitisk svamp vilken bildar ett svart- till brunaktigt mycel på bålen av laven matt pricklav Pachnolepia pruinata (tidigare Arthonia pruinata) vilken är rödlistad som Nära hotad NT. Taeniolella verrucosa bildar inte några fruktkroppar. Konidier bildas inte i pyknid utan utgår direkt från mycelet. Svampar som enbart bildar konidier utan att bilda pyknid brukar innefattas i (den onaturliga) gruppen hyfomyceter. Konidierna är bruna, osepterade eller 1-septerade och då något insnörda vid septa, vårtiga och 10-13 × 8-10 µm (Hawksworth 1979). Det finns ett flertal andra parasitiska hyfomyceter vilka påminner om Taeniolella verrucosa, som andra arter inom släktet Taeniolella, Cladosporium arthoniae och arter inom släktet Intralichen. Av dessa växer även Cladosporium arthoniae (rödlistad som kunskapsbrist DD) bara på Pachnolepia pruinata. Den arten skiljer sig genom att växa på apothecierna och att ha mindre konidier, 5-10 × 5 µm. Taeniolella delicata växer också ibland på bålen av P. pruinata men har släta konidier. En bestämningsnyckel till Taeniolella verrucosa och liknande arter finns i Ihlen & Wedin (2008). För säker identifiering krävs mikroskopering.
Utbredning
Länsvis förekomst för Taeniolella verrucosa Observationer i Sverige för Taeniolella verrucosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Taeniolella verrucosa är avsevärt ovanligare än sin värd. Arten är rapporterad från Skåne och Gotland (Nordin m.fl. 2011, Tibell & Hultengren 2015). Det föreligger misstanke om populationsminskning då värdarten är rödlistad. Arten har en sydlig utbredning och är rapporterad från Danmark (ej rödlistad) men inte från Norge eller Finland. Världsutbredningen utanför Fennoskandia är oklar. Värden matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten är parasit enbart på den likaså rödlistade matt pricklav Pachnolepia pruinata men är avsevärt ovanligare än sin värd. Bara hittad en gång i Skåne år 1946. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (2-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-150). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Värden matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd finns på grov bark av andra ädellövträd. Matt pricklav växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs inte heller i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Inoderma byssaceum (rödlistad som Sårbar VU) och gammelekslav Lecanographa amylacea (rödlistad som Sårbar VU).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· matt pricklav
· matt pricklav
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Kirschsteiniotheliales, Familj Kirschsteiniotheliaceae, Släkte Taeniolella, Art Taeniolella verrucosa M.S.Christ. & D.Hawksw. Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är parasit enbart på den likaså rödlistade matt pricklav Pachnolepia pruinata men är avsevärt ovanligare än sin värd. Bara hittad en gång i Skåne år 1946. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (2-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-150). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Taeniolella verrucosa är en parasitisk svamp vilken bildar ett svart- till brunaktigt mycel på bålen av laven matt pricklav Pachnolepia pruinata (tidigare Arthonia pruinata) vilken är rödlistad som Nära hotad NT. Taeniolella verrucosa bildar inte några fruktkroppar. Konidier bildas inte i pyknid utan utgår direkt från mycelet. Svampar som enbart bildar konidier utan att bilda pyknid brukar innefattas i (den onaturliga) gruppen hyfomyceter. Konidierna är bruna, osepterade eller 1-septerade och då något insnörda vid septa, vårtiga och 10-13 × 8-10 µm (Hawksworth 1979). Det finns ett flertal andra parasitiska hyfomyceter vilka påminner om Taeniolella verrucosa, som andra arter inom släktet Taeniolella, Cladosporium arthoniae och arter inom släktet Intralichen. Av dessa växer även Cladosporium arthoniae (rödlistad som kunskapsbrist DD) bara på Pachnolepia pruinata. Den arten skiljer sig genom att växa på apothecierna och att ha mindre konidier, 5-10 × 5 µm. Taeniolella delicata växer också ibland på bålen av P. pruinata men har släta konidier. En bestämningsnyckel till Taeniolella verrucosa och liknande arter finns i Ihlen & Wedin (2008). För säker identifiering krävs mikroskopering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Taeniolella verrucosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Taeniolella verrucosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Taeniolella verrucosa är avsevärt ovanligare än sin värd. Arten är rapporterad från Skåne och Gotland (Nordin m.fl. 2011, Tibell & Hultengren 2015). Det föreligger misstanke om populationsminskning då värdarten är rödlistad. Arten har en sydlig utbredning och är rapporterad från Danmark (ej rödlistad) men inte från Norge eller Finland. Världsutbredningen utanför Fennoskandia är oklar. Värden matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Kirschsteiniotheliales  
 • Familj
  Kirschsteiniotheliaceae  
 • Släkte
  Taeniolella  
 • Art
  Taeniolella verrucosaM.S.Christ. & D.Hawksw.

Värden matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd finns på grov bark av andra ädellövträd. Matt pricklav växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs inte heller i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Inoderma byssaceum (rödlistad som Sårbar VU) och gammelekslav Lecanographa amylacea (rödlistad som Sårbar VU).

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· matt pricklav - Pachnolepia pruinata (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Kraftig igenväxning av marker med gamla grova ekar som leder till att värdträden dör är det största hotet. Matt pricklav hotas också av att arealen traditionellt brukad slåtter- och betesmark med jätteträd minskar. Kraftig beskuggning av ett buskskikt är också negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Lokaler med Taeniolella verrucosa bör skyddas. Gallring och röjning kring gamla ekar är gynnsamt för laven.
Arten saknar svenskt namn.

Hawksworth, D.L. 1979. The lichenicolous hyphomycetes. Bulletin of the British Museum (Natural History), Botany 6(3): 183-300.

Ihlen, P.G. & Wedin, M. 2008. An annotated key to the lichenicolous Ascomycota (including mitosporic morphs) of Sweden. Nova Hedwigia 86: 275-365.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-11]

Tibell, L. & Hultengren, S. 2015. Lavar på Gotska sandön. Svensk Botanisk Tidskrift 109: 158-187.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Kirschsteiniotheliales  
 • Familj
  Kirschsteiniotheliaceae  
 • Släkte
  Taeniolella  
 • Art
  Taeniolella verrucosa, M.S.Christ. & D.Hawksw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor