Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedsäckmossa

Organismgrupp Mossor Calypogeia suecica
Vedsäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedsäckmossan är en späd, blekt grön bladlevermossa med hela överliggande blad samt djupt kluvna och mycket breda, tvåflikade stipler. Stipelkanterna är ofta karaktäristiskt ojämna eller tandade. Smala skottspetsar med groddkornssamlingar är relativt vanliga. Arten är skildkönad, men uppgifter finns dock om enstaka samkönade exemplar (Hill, 1991). Sporkapslar är sällsynta och sporerna är relativt små, ca 10 µm. Arten påminner mest om myrsäckmossa C. sphagnicola, men skiljs från denna dels på växtmiljö och dels på de mycket breda stiplerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedsäckmossa Observationer i Sverige för vedsäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns spridd i större delen av Sverige och antalet kända lokaler (ca 100) har ökat kraftigt sedan 1970. Detta är dock troligen en effekt av ökad uppmärksamhet i samband med den rikstäckande inventering av nyckelbiotoper i skog. Sannolikt har arten minskat i landet i takt med att den gamla granskogen avverkats. Arten är i övrigt spridd i norra Europa, Brittiska öarna, Nordamerika samt förekommer på enstaka lokaler i Makaronesien. Den kan dock inte anses som vanlig någonstans och har troligen sitt huvudsakliga utbredningsområde i Fennoskandien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Eftersom arten huvudsakligen är hänvisad till skog där träd fått växa kontinuerligt under flera hundra år (kontinuitetsskog) och inte klarar av en normal kalhyggesfas, bedömer vi pga dagens avverkningstakt av kontinuitetsskog att artens population kommer att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 9000 (1000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3400 (1000-5200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-25) %. Under en tidsperiod om 20 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-25) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Vedsäckmossan är en krävande art som i huvudsak förekommer på grov murken ved i gamla urskogsartade granskogar. Majoriteten av de svenska fynden är gjorda på granved. Några enstaka fynd finns på tall- och aspved, torv och vid basen av alsocklar. Den växer oftast tillsammans med andra små levermossor, exempelvis vedflikmossa Lophozia longiflora, jordtrådmossa Cephalozia bicuspidata och andra säckmossor Calypogeia-arter. Även på de lokaler där arten finns är den sällan vanlig utan förekommer endast på ett fåtal lågor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Calypogeiaceae, Släkte Calypogeia (säckmossor), Art Calypogeia suecica (H. Arn. & J. Perss.) K. Müll. - vedsäckmossa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Eftersom arten huvudsakligen är hänvisad till skog där träd fått växa kontinuerligt under flera hundra år (kontinuitetsskog) och inte klarar av en normal kalhyggesfas, bedömer vi pga dagens avverkningstakt av kontinuitetsskog att artens population kommer att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 9000 (1000-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3400 (1000-5200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-25) %. Under en tidsperiod om 20 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-25) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Vedsäckmossan är en späd, blekt grön bladlevermossa med hela överliggande blad samt djupt kluvna och mycket breda, tvåflikade stipler. Stipelkanterna är ofta karaktäristiskt ojämna eller tandade. Smala skottspetsar med groddkornssamlingar är relativt vanliga. Arten är skildkönad, men uppgifter finns dock om enstaka samkönade exemplar (Hill, 1991). Sporkapslar är sällsynta och sporerna är relativt små, ca 10 µm. Arten påminner mest om myrsäckmossa C. sphagnicola, men skiljs från denna dels på växtmiljö och dels på de mycket breda stiplerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedsäckmossa

Länsvis förekomst och status för vedsäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedsäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns spridd i större delen av Sverige och antalet kända lokaler (ca 100) har ökat kraftigt sedan 1970. Detta är dock troligen en effekt av ökad uppmärksamhet i samband med den rikstäckande inventering av nyckelbiotoper i skog. Sannolikt har arten minskat i landet i takt med att den gamla granskogen avverkats. Arten är i övrigt spridd i norra Europa, Brittiska öarna, Nordamerika samt förekommer på enstaka lokaler i Makaronesien. Den kan dock inte anses som vanlig någonstans och har troligen sitt huvudsakliga utbredningsområde i Fennoskandien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Calypogeiaceae  
 • Släkte
  Calypogeia - säckmossor 
 • Art
  Calypogeia suecica(H. Arn. & J. Perss.) K. Müll. - vedsäckmossa

Vedsäckmossan är en krävande art som i huvudsak förekommer på grov murken ved i gamla urskogsartade granskogar. Majoriteten av de svenska fynden är gjorda på granved. Några enstaka fynd finns på tall- och aspved, torv och vid basen av alsocklar. Den växer oftast tillsammans med andra små levermossor, exempelvis vedflikmossa Lophozia longiflora, jordtrådmossa Cephalozia bicuspidata och andra säckmossor Calypogeia-arter. Även på de lokaler där arten finns är den sällan vanlig utan förekommer endast på ett fåtal lågor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Arten minskar i takt med att gamla granskogar med riklig förekomst av grov, murken ved minskar. Trots det ökade antalet fynd på senare år måste arten anses som naturligt sällsynt, varför förlust av enskilda lokaler kan anses allvarligt. Detta speciellt då sexuell reproduktion och sporbildning är sällsynt och att spridning till nya lokaler därmed troligen är ovanlig.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör ges ett ändamålsenligt skydd och undantas från rationellt skogsbruk. Lokalerna bör också vara tillräckligt stora så att god tillgång på lämplig ved tryggas på lång sikt. Ytterligare studier om artens specifika substrat- och biotopkrav är önskvärda.
Utländska namn - NO: Ròteflak, FI: Kantopaanusammal, GB: Swedish Pouchwort.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1.

Liverworts. Harley Books, Colchester.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Bengt Gunnar Jonsson 1997, uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Calypogeiaceae  
 • Släkte
  Calypogeia - säckmossor 
 • Art
  Calypogeia suecica, (H. Arn. & J. Perss.) K. Müll. - vedsäckmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Bengt Gunnar Jonsson 1997, uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.