Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mocydiopsis parvicauda

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Mocydiopsis parvicauda
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art med för stritar typiska spolformiga utseende, men med en relativt robust kroppsform. Arten är gulaktigt gräddfärgad. Liknar den närstående arten M. attenuata men saknar mörka fläckar på clavus (nederdelen av framvingen). För säker artbestämning krävs preparering och mikroskopstudier. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mocydiopsis parvicauda Observationer i Sverige för Mocydiopsis parvicauda
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Uppland på tre lokaler och ett sentida fynd från Östergötaland (2013). Världsutbredningen omfattar England, Holland, Frankrike, Tyskland och vidare sydöst mot Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Utbredd i Mellaneuropa och österut till Iran. Funnen i Uppland på tre lokaler varav en utgången. Senaste fyndet är från Östergötaland (2013). Lever på torrare gräsmark gärna med ljunginslag. Har eftersökts ordentligt utan fynd på flera lokaler. Förändringar i jordbrukslandskapets skötsel påverkar arten sannolikt negativt. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Arten lever på torrare gräsmark gärna med ljunginslag. I Holland är den observerad på hedar (Gravestein, 1953). Den livnär sig på att suga växtsafter på olika gräs och örter. Vuxna individ kan ses juni–oktober. Övervintrar som vuxen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödven
· rödven
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Mocydiopsis, Art Mocydiopsis parvicauda Ribaut, 1939 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Utbredd i Mellaneuropa och österut till Iran. Funnen i Uppland på tre lokaler varav en utgången. Senaste fyndet är från Östergötaland (2013). Lever på torrare gräsmark gärna med ljunginslag. Har eftersökts ordentligt utan fynd på flera lokaler. Förändringar i jordbrukslandskapets skötsel påverkar arten sannolikt negativt. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En art med för stritar typiska spolformiga utseende, men med en relativt robust kroppsform. Arten är gulaktigt gräddfärgad. Liknar den närstående arten M. attenuata men saknar mörka fläckar på clavus (nederdelen av framvingen). För säker artbestämning krävs preparering och mikroskopstudier. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mocydiopsis parvicauda

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mocydiopsis parvicauda

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Uppland på tre lokaler och ett sentida fynd från Östergötaland (2013). Världsutbredningen omfattar England, Holland, Frankrike, Tyskland och vidare sydöst mot Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Mocydiopsis  
 • Art
  Mocydiopsis parvicaudaRibaut, 1939

Arten lever på torrare gräsmark gärna med ljunginslag. I Holland är den observerad på hedar (Gravestein, 1953). Den livnär sig på att suga växtsafter på olika gräs och örter. Vuxna individ kan ses juni–oktober. Övervintrar som vuxen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödven - Agrostis capillaris (Viktig)
Inget hot är känt mot arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Bantock T. & Botting, J. 2013. British bugs. An online identification guide to UK Hemiptera. http://www.britishbugs.org.uk/homoptera/Cicadellidae/Mocydiopsis_parvicauda.html

Gravestein, W.H. 1953. Faunistische Mededelingen over Cicaden I. Entomologische Berichte. 14: 280–281.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. part 3. Fauna Entomologica Scandinavica 7: 594–979.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Mocydiopsis  
 • Art
  Mocydiopsis parvicauda, Ribaut, 1939
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.