Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Macandrevia cranium

Organismgrupp Armfotingar Macandrevia cranium
  Armfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En armfoting med ledat dorsal- och ventralskal av kalk, och en liten fot (pedunkel) som fäster vid underlaget. Den sitter fästat på hårt underlag med ventralskalet vänt uppåt och dorsalskalet nedåt. Längden på skalet blir upp till tre cm. Skalfärgen varierar från vitaktig och ljust grå, till brungul eller brun. I svenska vatten påträffas i huvudsak brunaktiga exemplar. Sett från dorsal- eller ventralsidan är skalet triangulärt, med spetsigt avsmalnande bakände och en rundad framkant. Själva låskanten är konvex. Ventralskalet är något större än dorsalskalet och sticker ut bakom skalhalvornas låskant, med en rund öppning för foten i den utskjutande delen. Bägge skalhalvornas ytor är släta, bortsett från koncentriska tillväxtlinjer. Skalen är besatta med mikroskopiskt fina porer som är tydligast synliga som punkter på skalens insidor. Den flimmerhårsförsedda s k lofoforen, som djuret samlar föda med, består av en enkel ögla. Lofoforen har ett inre stödskelett av kalk, som är fästat i dorsalskalet.
M. cranium är den enda arten i sitt släkte i svenska vatten, men viss förväxlingsrisk finns med den mer allmänna arten Terebratulina retusa som dock har vita skal med 11-14 radiära ribbor. Skalen är också mer rundat avsmalnande i bakänden jämfört med M. cranium.
Utbredning
Länsvis förekomst för Macandrevia cranium Observationer i Sverige för Macandrevia cranium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd i hela Atlanten och delar av Norra Ishavet. Vid den västra sidan av Atlanten är den påträffad från USA´s nordostkust upp till södra Grönland. Vid den östra sidan är den påträffad från Angola i söder, i västra Medelhavet och vidare norrut till Svalbard och Frans Josef land i norr. Djuputbredningen är från 35 - 40 meters djup och nedåt. Den har påträffats på över 1200 meters djup.

I svenska vatten är arten känd från Gullmaren och Kosterområdet. Arten tycks dock helt försvunnen från Gullmarsfjorden. Vid Koster var den fram till 1980-talet mycket vanlig i Kosterrännan, men på 1990-talet minskade den kraftigt och återfinns idag endast i Säcken i den nordligaste delen av Kosterområdet. Tre fynd därifrån gjordes under Kosterinventeringen 2003 och två fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2008. Så vitt är känt har inga levande exemplar hittats i Kosterrännan från 1990-talet och framåt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Macandrevia cranium är en armfoting med ledade skal, och en liten fot (sk pedunkel) som fäster i underlaget. Längden på skalet är upp till 3 cm. Skalfärgen varierar från vitaktig och ljust grå, till brungul eller brun. I svenska vatten verkar brunaktiga exemplar vara vanligast. Artens totala utbredning är från Nordsjön och Brittiska öarna, ned till Iberiska halvön och in i Medelhavet. Djuputbredningen är från 35 - 40 meters djup och nedåt. Den har påträffats på över 1200 meters djup. I svenska vatten är M. cranium känd från Gullmars- och Kosterfjorden. Arten återfanns fram till 1970- och 80-talen i stora mängder i Kosterrännan, men på 1990-talet minskade den kraftigt och återfinns idag endast i Säckenområdet. Ett fynd från Säckenområdet gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering, och ett fynd filmades med ROV på korallrevet i Säcken 2007. Så vitt är känt har inga levande exemplar hittats i Kosterrännan på 1990-talet och framåt. Arten tycks vara helt försvunnen från Gullmarsfjorden. Orsaken till den dramatiska minskningen är inte känd, men det är troligt är att sedimentation till följd av bottentrålning inverkat negativt. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 99 (99-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-12) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
M. cranium är skildkönad med extern befruktning och har frisimmande planktoniska larver. Tillväxten sker sannolikt ganska långsamt. Den nyttjas ofta av snäckan Capulus ungaricus som värddjur. I övrigt är artens ekologi föga känd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Articulata, Ordning Terebratulida, Familj Zeilleriidae, Släkte Macandrevia, Art Macandrevia cranium (O.F.Müller, 1776) Synonymer Terebratula cranium O.F.Müller, 1776

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Macandrevia cranium är en armfoting med ledade skal, och en liten fot (sk pedunkel) som fäster i underlaget. Längden på skalet är upp till 3 cm. Skalfärgen varierar från vitaktig och ljust grå, till brungul eller brun. I svenska vatten verkar brunaktiga exemplar vara vanligast. Artens totala utbredning är från Nordsjön och Brittiska öarna, ned till Iberiska halvön och in i Medelhavet. Djuputbredningen är från 35 - 40 meters djup och nedåt. Den har påträffats på över 1200 meters djup. I svenska vatten är M. cranium känd från Gullmars- och Kosterfjorden. Arten återfanns fram till 1970- och 80-talen i stora mängder i Kosterrännan, men på 1990-talet minskade den kraftigt och återfinns idag endast i Säckenområdet. Ett fynd från Säckenområdet gjordes inom Svenska artprojektets marina inventering, och ett fynd filmades med ROV på korallrevet i Säcken 2007. Så vitt är känt har inga levande exemplar hittats i Kosterrännan på 1990-talet och framåt. Arten tycks vara helt försvunnen från Gullmarsfjorden. Orsaken till den dramatiska minskningen är inte känd, men det är troligt är att sedimentation till följd av bottentrålning inverkat negativt. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 99 (99-500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-12) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
En armfoting med ledat dorsal- och ventralskal av kalk, och en liten fot (pedunkel) som fäster vid underlaget. Den sitter fästat på hårt underlag med ventralskalet vänt uppåt och dorsalskalet nedåt. Längden på skalet blir upp till tre cm. Skalfärgen varierar från vitaktig och ljust grå, till brungul eller brun. I svenska vatten påträffas i huvudsak brunaktiga exemplar. Sett från dorsal- eller ventralsidan är skalet triangulärt, med spetsigt avsmalnande bakände och en rundad framkant. Själva låskanten är konvex. Ventralskalet är något större än dorsalskalet och sticker ut bakom skalhalvornas låskant, med en rund öppning för foten i den utskjutande delen. Bägge skalhalvornas ytor är släta, bortsett från koncentriska tillväxtlinjer. Skalen är besatta med mikroskopiskt fina porer som är tydligast synliga som punkter på skalens insidor. Den flimmerhårsförsedda s k lofoforen, som djuret samlar föda med, består av en enkel ögla. Lofoforen har ett inre stödskelett av kalk, som är fästat i dorsalskalet.
M. cranium är den enda arten i sitt släkte i svenska vatten, men viss förväxlingsrisk finns med den mer allmänna arten Terebratulina retusa som dock har vita skal med 11-14 radiära ribbor. Skalen är också mer rundat avsmalnande i bakänden jämfört med M. cranium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Macandrevia cranium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Macandrevia cranium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd i hela Atlanten och delar av Norra Ishavet. Vid den västra sidan av Atlanten är den påträffad från USA´s nordostkust upp till södra Grönland. Vid den östra sidan är den påträffad från Angola i söder, i västra Medelhavet och vidare norrut till Svalbard och Frans Josef land i norr. Djuputbredningen är från 35 - 40 meters djup och nedåt. Den har påträffats på över 1200 meters djup.

I svenska vatten är arten känd från Gullmaren och Kosterområdet. Arten tycks dock helt försvunnen från Gullmarsfjorden. Vid Koster var den fram till 1980-talet mycket vanlig i Kosterrännan, men på 1990-talet minskade den kraftigt och återfinns idag endast i Säcken i den nordligaste delen av Kosterområdet. Tre fynd därifrån gjordes under Kosterinventeringen 2003 och två fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2008. Så vitt är känt har inga levande exemplar hittats i Kosterrännan från 1990-talet och framåt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Brachiopoda - armfotingar 
 • Klass
  Articulata  
 • Ordning
  Terebratulida  
 • Familj
  Zeilleriidae  
 • Släkte
  Macandrevia  
 • Art
  Macandrevia cranium(O.F.Müller, 1776)
  Synonymer
  Terebratula cranium O.F.Müller, 1776

M. cranium är skildkönad med extern befruktning och har frisimmande planktoniska larver. Tillväxten sker sannolikt ganska långsamt. Den nyttjas ofta av snäckan Capulus ungaricus som värddjur. I övrigt är artens ekologi föga känd.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Har betydelse)
Vatten (Viktig)
Arten har uppvisat en dramatisk nedgång under 1990-talet, sannolikt till följd av direkt mekanisk påverkan från bottentrålning, samt ökad sedimentation till följd av trålning och den omfattande övergödningen.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
En ökad kunskap om artens ekologi behövs. Trålfria skyddade områden behövs som refugier för arten.
Etymologi. Macandrevia är en dedikation till den brittiske handelsmannen och amatörkonkologen Robert MacAndrew, 1802-73. Cranium, Gr. kranion, ” skalle, den skallformade”, vilket syftar på skalets något kranielika form.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Brachiopoda - armfotingar 
 • Klass
  Articulata  
 • Ordning
  Terebratulida  
 • Familj
  Zeilleriidae  
 • Släkte
  Macandrevia  
 • Art
  Macandrevia cranium, (O.F.Müller, 1776)
  Synonymer
  Terebratula cranium O.F.Müller, 1776
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.