Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Argyrotheca cistellula

Organismgrupp Armfotingar Argyrotheca cistellula
  Armfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten armfoting med ett särpräglat B-format skal. Den blir ca 3 mm bred, 2 mm lång och 1,5 mm tjock. Färgen på skalet varierar från grå- eller gulaktig, till blekbrun. Arten tillhör den grupp av armfotingar som har ledade dorsal- och ventralskal av kalk, samt en i bakkant utstickande liten fot eller stjälk, s k pedunkel, som fäster i underlaget. Arten påträffas ofta fästad på rör av kalkrörsmaskar, med ventralskalet vänt uppåt och dorsalskalet vänt nedåt. Dorsal- och ventralskalen är lite urnupna på mitten, vilket ger arten dess karakteristiska B- form. Mitt på bakkanten går både dorsal- och ventralskalen ut i liten spets, som sträcker sig bakåt ut över låskanten. Ventralskalet är något större än dorsalskalet och mer utskjutande i bakkanten. I ventralskalets utskjutande del finns en rundad öppning, strax bakom låskanten, där foten sticker ut. Bägge skalhalvornas ytor är släta, bortsett från svaga koncentriska tillväxtlinjer. Skalen är besatta med mikroskopiskt fina porer som är tydligast synliga som punkter på skalens insidor. Den flimmerhårsförsedda lofoforen, som armfotingen samlar föda med, består av en enkel ögla med två lober. Lofoforen har ett inre stödskelett av kalk som är fästat mitt på dorsalskalets insida.
A. cistellula är den enda arten i sitt släkte i svenska vatten och kan med sin särpräglade form knappast förväxlas med andra arter av armfotingar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Argyrotheca cistellula Observationer i Sverige för Argyrotheca cistellula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredning är från Svalbard i norr, via den norska västkusten, de Brittiska öarna och Bretagne, söderut till Iberiska halvön och Madeira, samt i västra delen av Medelhavet. I svenska vatten är den tidigare endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterfjorden i Bohuslän, där den påträffats från 35 meters djup, även om den i regel lever på omkring 80-90 m. I andra länder där havet har högre salthalt kan arten dock påträffas från bara några få meters djup. Arten är mycket sällsynt i våra vatten, men kan möjligen vara förbisedd på grund av sin litenhet. Det är tänkbart att den även finns i Skagerraks djupare områden. Dock har inga recenta fynd gjorts under någon av de marina undersökningar som gjorts under 2000-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Argyrotheca cistellula är en mycket liten armfoting med särpräglad form. Den blir endast ca 2 mm lång och tillhör den grupp av armfotingar som har ledade skal av kalk, samt en i bakkant utstickande liten fot eller stjälk, s k pedunkel, som fäster i underlaget. Arten påträffas ofta fästad på rör av kalkrörsmaskar. Dess totala utbredning är från Nordsjön i norr, via Brittiska öarna och Bretagne söderut till Iberiska halvön samt in i större delen av Medelhavet. I svenska vatten är A. cistellula endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterfjorden i Bohuslän, där den påträffats från 35 - 40 meters djup även om den i regel lever djupare, på ca 80-90 meter. I områden med högre salthalt kan arten dock påträffas från några få meters djup. Arten tycks vara mycket sällsynt i våra vatten, men kan möjligen vara förbisedd på grund av sin litenhet. Det är tänkbart att den även finns i Skagerraks djupare områden. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering Arten påverkas troligen negativt av såväl eutrofiering som bottentrålning. Eftersom den är fastsittande kan den skadas av direkt mekanisk påverkan från trålning, samt missgynnas av ökade sedimenthalter som sätter igen filtreringsapparaten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De flesta arter av armfotingar är skildkönade med extern befruktning. Arterna i släktet Argyrotheca är dock hermafroditer, med både hanliga och honliga könsorgan, samt har inre befruktning. De befruktade äggen förvaras i yngelfickor. I dessa yngelfickor sker även larvernas första utvecklingsstadier, innan de släpps ut. Larverna har sedan ett frisimmande stadium innan de sätter sig fast på botten. Reproduktionscykeln är inte helt känd, men det verkar som den förökar sig kontinuerligt, eftersom mognande ägg och larver kan påträffas i dess yngelfickor året runt.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· havsborstmaskar
· havsborstmaskar
Vatten
Vatten
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Articulata, Ordning Terebratulida, Familj Megathyrididae, Släkte Argyrotheca, Art Argyrotheca cistellula Searles-wood, 1841 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Argyrotheca cistellula är en mycket liten armfoting med särpräglad form. Den blir endast ca 2 mm lång och tillhör den grupp av armfotingar som har ledade skal av kalk, samt en i bakkant utstickande liten fot eller stjälk, s k pedunkel, som fäster i underlaget. Arten påträffas ofta fästad på rör av kalkrörsmaskar. Dess totala utbredning är från Nordsjön i norr, via Brittiska öarna och Bretagne söderut till Iberiska halvön samt in i större delen av Medelhavet. I svenska vatten är A. cistellula endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterfjorden i Bohuslän, där den påträffats från 35 - 40 meters djup även om den i regel lever djupare, på ca 80-90 meter. I områden med högre salthalt kan arten dock påträffas från några få meters djup. Arten tycks vara mycket sällsynt i våra vatten, men kan möjligen vara förbisedd på grund av sin litenhet. Det är tänkbart att den även finns i Skagerraks djupare områden. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering Arten påverkas troligen negativt av såväl eutrofiering som bottentrålning. Eftersom den är fastsittande kan den skadas av direkt mekanisk påverkan från trålning, samt missgynnas av ökade sedimenthalter som sätter igen filtreringsapparaten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten armfoting med ett särpräglat B-format skal. Den blir ca 3 mm bred, 2 mm lång och 1,5 mm tjock. Färgen på skalet varierar från grå- eller gulaktig, till blekbrun. Arten tillhör den grupp av armfotingar som har ledade dorsal- och ventralskal av kalk, samt en i bakkant utstickande liten fot eller stjälk, s k pedunkel, som fäster i underlaget. Arten påträffas ofta fästad på rör av kalkrörsmaskar, med ventralskalet vänt uppåt och dorsalskalet vänt nedåt. Dorsal- och ventralskalen är lite urnupna på mitten, vilket ger arten dess karakteristiska B- form. Mitt på bakkanten går både dorsal- och ventralskalen ut i liten spets, som sträcker sig bakåt ut över låskanten. Ventralskalet är något större än dorsalskalet och mer utskjutande i bakkanten. I ventralskalets utskjutande del finns en rundad öppning, strax bakom låskanten, där foten sticker ut. Bägge skalhalvornas ytor är släta, bortsett från svaga koncentriska tillväxtlinjer. Skalen är besatta med mikroskopiskt fina porer som är tydligast synliga som punkter på skalens insidor. Den flimmerhårsförsedda lofoforen, som armfotingen samlar föda med, består av en enkel ögla med två lober. Lofoforen har ett inre stödskelett av kalk som är fästat mitt på dorsalskalets insida.
A. cistellula är den enda arten i sitt släkte i svenska vatten och kan med sin särpräglade form knappast förväxlas med andra arter av armfotingar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Argyrotheca cistellula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Argyrotheca cistellula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totala utbredning är från Svalbard i norr, via den norska västkusten, de Brittiska öarna och Bretagne, söderut till Iberiska halvön och Madeira, samt i västra delen av Medelhavet. I svenska vatten är den tidigare endast känd från Gullmarsfjorden och Kosterfjorden i Bohuslän, där den påträffats från 35 meters djup, även om den i regel lever på omkring 80-90 m. I andra länder där havet har högre salthalt kan arten dock påträffas från bara några få meters djup. Arten är mycket sällsynt i våra vatten, men kan möjligen vara förbisedd på grund av sin litenhet. Det är tänkbart att den även finns i Skagerraks djupare områden. Dock har inga recenta fynd gjorts under någon av de marina undersökningar som gjorts under 2000-talet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Brachiopoda - armfotingar 
 • Klass
  Articulata  
 • Ordning
  Terebratulida  
 • Familj
  Megathyrididae  
 • Släkte
  Argyrotheca  
 • Art
  Argyrotheca cistellulaSearles-wood, 1841

De flesta arter av armfotingar är skildkönade med extern befruktning. Arterna i släktet Argyrotheca är dock hermafroditer, med både hanliga och honliga könsorgan, samt har inre befruktning. De befruktade äggen förvaras i yngelfickor. I dessa yngelfickor sker även larvernas första utvecklingsstadier, innan de släpps ut. Larverna har sedan ett frisimmande stadium innan de sätter sig fast på botten. Reproduktionscykeln är inte helt känd, men det verkar som den förökar sig kontinuerligt, eftersom mognande ägg och larver kan påträffas i dess yngelfickor året runt.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· havsborstmaskar - Polychaeta (Har betydelse)
Vatten (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Arten påverkas troligen negativt av mekanisk påverkan till följd av bottentrålning, samt ökad sedimentation till följd av trålning och den omfattande övergödningen.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig är det svårt att föreslå specifika åtgärder. Mer riktat inventeringsarbete behövs.
Etymologi. Argyro-, Gr., ”silver” -theka, Gr., ”låda, box”. Cistellula, Lat. diminutiv, ”liten kista, liten låda”.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015 © ArtDatabanken, SLU 2015.

.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Brachiopoda - armfotingar 
 • Klass
  Articulata  
 • Ordning
  Terebratulida  
 • Familj
  Megathyrididae  
 • Släkte
  Argyrotheca  
 • Art
  Argyrotheca cistellula, Searles-wood, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015 © ArtDatabanken, SLU 2015.

.