Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hormopeza copulifera

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hormopeza copulifera
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en c:a 4 mm lång, mörk och något knubbigt byggd dansfluga med korta, tjocka och kortsprötade antenner. Den är mycket lik den närstående rökdansflugan H. obliterata. Arten kan bestämmas efter Tuomikoski (1960).
Utbredning
Länsvis förekomst för Hormopeza copulifera Observationer i Sverige för Hormopeza copulifera
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är enbart funnen på två brandfält i östra Dalarna (Enviken 1995) och västra Hälsingland (Skålsjögården 1997). Dessa två närbelägna brandlokaler ligger i en trakt med en historia av ovanligt frekventa bränder. Senare studier av brandfält, samt genomgång av äldre svenskt museimaterial av släktet Hormopeza, har ej kunnat påvisa arten. Arten är vidare känd från Finland (där den anges som lika vanlig som den närstående H. obliterata av Tuomikoski) samt från östra Ryssland och nordvästra USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)c(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En ytterst sällsynt brandfältsart som endast påträffats vid två tillfällen i Sverige: Hälsingland, (Ovanåker, Äggåsen) och Dalarna (Enviken 1995). Arten har också påträffats i Finland (1960-talet). Sannolikt har den funnits spridd i Norrland när skogsbränder var vanligare och hyggesbränning praktiserades regelbundet men har undgått upptäckt under denna tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea (brandbekämpning i skog och hyggesbränning som markberedningsmetod har inneburit att arealen bränd skogsmark minskat kraftigt under senaste 50-årsperioden) och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)c(ii,iv)).
Ekologi
Den har fångats i enstaka individ direkt i samband med två naturvårdsbränningar. Biologin är sannolikt lik den för den närstående rökdansflugan H. obliterata dvs. den anlockas av rök och utvecklas i djupbränd mark närmaste året efter brand. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken som rovdjur.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Empididae (dansflugor), Släkte Hormopeza, Art Hormopeza copulifera Melander, 1928 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)c(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En ytterst sällsynt brandfältsart som endast påträffats vid två tillfällen i Sverige: Hälsingland, (Ovanåker, Äggåsen) och Dalarna (Enviken 1995). Arten har också påträffats i Finland (1960-talet). Sannolikt har den funnits spridd i Norrland när skogsbränder var vanligare och hyggesbränning praktiserades regelbundet men har undgått upptäckt under denna tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea (brandbekämpning i skog och hyggesbränning som markberedningsmetod har inneburit att arealen bränd skogsmark minskat kraftigt under senaste 50-årsperioden) och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)c(ii,iv)).
Detta är en c:a 4 mm lång, mörk och något knubbigt byggd dansfluga med korta, tjocka och kortsprötade antenner. Den är mycket lik den närstående rökdansflugan H. obliterata. Arten kan bestämmas efter Tuomikoski (1960).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hormopeza copulifera

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hormopeza copulifera

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är enbart funnen på två brandfält i östra Dalarna (Enviken 1995) och västra Hälsingland (Skålsjögården 1997). Dessa två närbelägna brandlokaler ligger i en trakt med en historia av ovanligt frekventa bränder. Senare studier av brandfält, samt genomgång av äldre svenskt museimaterial av släktet Hormopeza, har ej kunnat påvisa arten. Arten är vidare känd från Finland (där den anges som lika vanlig som den närstående H. obliterata av Tuomikoski) samt från östra Ryssland och nordvästra USA.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Empididae - dansflugor 
 • Underfamilj
  Empididae, incertae sedis  
 • Släkte
  Hormopeza  
 • Art
  Hormopeza copuliferaMelander, 1928

Den har fångats i enstaka individ direkt i samband med två naturvårdsbränningar. Biologin är sannolikt lik den för den närstående rökdansflugan H. obliterata dvs. den anlockas av rök och utvecklas i djupbränd mark närmaste året efter brand. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken som rovdjur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Brist på livsmiljöer p.g.a. effektiviserad bekämpning av skogsbränder. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt och lokal i sin förekomst, sannolikt inskränkt till trakter med ovanligt frekventa skogsbränder.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Då naturligt förekommande, relativt täta skogsbränder vanligen inte längre tillåts ingå i skogsmarkernas dynamik är det tänkbart att artens överlevnad på sikt är beroende av att avsiktliga naturvårdsbränningar genomförs med viss regelbundenhet. Bränderna bör helst ske under marktorra förhållanden för att djupbränd mark ska kunna skapas.

Pettersson, R. 2008. Anlockningsbrand för rökdansfluga (Hormopeza obliterata Zett.) i Västerbottens län 2006.

Länsstyrelsen i Västerbottens län (opubl. rapport).

Tuomikoski, R. 1960. Mitteilungen über die Empididae (Dipt.) Finnlands. VII. Die Gattung Hormopeza Zett.

Annales Entomologici Fennici 26: 99–107.

Wikars, L.-O. 1992. Skogsbränder och insekter. Ent. Tidskr. 113(4): 1–10

Wikars, L.-O. 1999. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och bevarande. Ent. Tidskr. 118(4): 155–169.

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av boreala brandinsekter. Rapport 5610, Naturvårdsverket, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Empididae - dansflugor 
 • Underfamilj
  Empididae, incertae sedis  
 • Släkte
  Hormopeza  
 • Art
  Hormopeza copulifera, Melander, 1928
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.