Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Asindulum nigrum

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Asindulum nigrum
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor (8 mm), glänsande svart och iögonenfallande svampmygga med snabellikt förlängda mundelar och gula skuldror. Höfterna är svarta, låren (förutom den mörktonade basen) samt skenbenen gula. Vingarna är förmörkade i spetsen. En karakteristisk art som är lätt att känna igen i fält.
Utbredning
Länsvis förekomst för Asindulum nigrum Observationer i Sverige för Asindulum nigrum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ett 20-tal exemplar är kända från 1800-talet (Uppland, Gotland, Skåne och Jämtland). Under 1900-talet noterades arten från endast två lokaler (Ösby, sannolikt utanför Stockholm, 1909 och Dalarna, Rättvik 1975 och 1976). År 2000 påträffades arten åter i Skåne (Revinge) och senare vid Rickebasta alsumpskog, Uppland (2005). De fåtaliga fynden kan avspegla en faktisk tillbakagång från en redan låg nivå. Arten är känd från Ryssland (St. Petersburgsområdet), Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Den har i regel varit sällsynt, lokalt dock ganska vanlig t.ex. i södra England. Där blev arten emellertid allt sällsyntare i senare delen av 1900-talet och kan nu vara utgången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ett tjugotal fynd under 1800-talet är känt från Skåne, Gotland, Uppland och Jämtland. Endast fyra fynd av arten har gjort på två lokaler under 1900-talet. De fåtaliga fynden kan avspegla en faktisk tillbakagång av arten. Habitatet tycks bestå av gläntrik al- eller salixsumpskog. Aktuella förekomster i Dalarna (Rättvik, Glistjärn 1976) och Skåne (Revinge, Svarta hål 2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (2-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (8-8000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
Vuxna individer påträffas på fuktiga, örtrika ängs- och kärrmarker med buskar och/eller lövträd. Larvens levnadssätt är okänd, men besläktade arters larver lever av insekter och andra smådjur som fångas i en väv. Myggorna besöker flockblomstriga växter, av de fåtaliga uppgifterna att döma i öppna lägen.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· flockblommiga
· flockblommiga
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Keroplatidae (platthornsmyggor), Släkte Asindulum, Art Asindulum nigrum Latreille, 1805 Synonymer Platyura femoralis Meigen, 1818

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Ett tjugotal fynd under 1800-talet är känt från Skåne, Gotland, Uppland och Jämtland. Endast fyra fynd av arten har gjort på två lokaler under 1900-talet. De fåtaliga fynden kan avspegla en faktisk tillbakagång av arten. Habitatet tycks bestå av gläntrik al- eller salixsumpskog. Aktuella förekomster i Dalarna (Rättvik, Glistjärn 1976) och Skåne (Revinge, Svarta hål 2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (2-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (8-8000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
En ganska stor (8 mm), glänsande svart och iögonenfallande svampmygga med snabellikt förlängda mundelar och gula skuldror. Höfterna är svarta, låren (förutom den mörktonade basen) samt skenbenen gula. Vingarna är förmörkade i spetsen. En karakteristisk art som är lätt att känna igen i fält.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Asindulum nigrum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Asindulum nigrum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ett 20-tal exemplar är kända från 1800-talet (Uppland, Gotland, Skåne och Jämtland). Under 1900-talet noterades arten från endast två lokaler (Ösby, sannolikt utanför Stockholm, 1909 och Dalarna, Rättvik 1975 och 1976). År 2000 påträffades arten åter i Skåne (Revinge) och senare vid Rickebasta alsumpskog, Uppland (2005). De fåtaliga fynden kan avspegla en faktisk tillbakagång från en redan låg nivå. Arten är känd från Ryssland (St. Petersburgsområdet), Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Den har i regel varit sällsynt, lokalt dock ganska vanlig t.ex. i södra England. Där blev arten emellertid allt sällsyntare i senare delen av 1900-talet och kan nu vara utgången.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Asindulum  
 • Art
  Asindulum nigrumLatreille, 1805
  Synonymer
  Platyura femoralis Meigen, 1818

Vuxna individer påträffas på fuktiga, örtrika ängs- och kärrmarker med buskar och/eller lövträd. Larvens levnadssätt är okänd, men besläktade arters larver lever av insekter och andra smådjur som fångas i en väv. Myggorna besöker flockblomstriga växter, av de fåtaliga uppgifterna att döma i öppna lägen.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· flockblommiga - Apiaceae (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Dränering och städning av fuktiga, örtrika ängs- och kärrmarker med buskar (och träd) är främsta hoten mot arten.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör i första hand eftersökas på Rättvikslokalen. Om den finns kvar bör populationen både där och på Revingelokalen följas och främst bör larvens levnadssätt undersökas närmare. Eftersök bör också ske på andra potentiella lokaler. Arten lever uppenbarligen i kulturpräglade habitat och skötselåtgärder kan vara nödvändiga. Lokaler med befintliga populationer måste skyddas.

Chandler, P. 1987. In British Red Data Books: 2 Insects. (D. B. Shirt ed. Co-ordinated by the Insect Red Data Book Committees). P. 303.

Hutson, A. M. et al. 1980. Mycetophilidae (Bolitophilinae, Ditomyiinae, Diadocidiinae, Keroplatinae, Manotinae), Diptera, Nematocera. Handb. Ident. Br. Insects 9(5).

Kurina, O. 1997. A review of the Estonian Ditomyiidae, Keroplatidae and Diadocidiidae (Diptera, Nematocera). Proc. Estonian Acad. Sci. Biol., 46: 80–87.

Lackschewitz, P. 1937. Die Fungivoriden des Ostbaltisches Gebietes. Arb. NatForschVer. Riga (N. F.), Heft 21: 1–47.

Landrock, K. 1940. Pilzmücken oder Fungivoridae. In Dahl, F. (ed.): Die Tierwelt Deutschlands, 38: 1–166.

Martinsson, S. 2011. Nya fynd av rödlistade och sällsynta platthornsmyggor (Diptera: Keroplatidae) från Svenska Malaisefälleprojektet. Entomologisk Tidskrift 132: 194-196.

Zaitzev, A. I. 1994. Fungus gnats of the fauna of Russia and adjacent regions. Part 1. Nauka, Moscow. Pp 288 (på ryska).

Zetterstedt, J. W. 1851. Diptera scandinaviae disposita et descripta. Lundae, 3711–4090.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2004. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Asindulum  
 • Art
  Asindulum nigrum, Latreille, 1805
  Synonymer
  Platyura femoralis Meigen, 1818
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2004. © ArtDatabanken, SLU 2007.