Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Rutylapa ruficornis

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Rutylapa ruficornis
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, 4 mm lång svampmygga med rödbrun mellankropp. Hanen har mörk bakkropp, honan övervägande gul med svart rand baktill på ryggsegmenten och längs sidorna. Huvud och antenner är mörka. De gulaktiga vingarna kan ha en grå fläck i spetsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Rutylapa ruficornis Observationer i Sverige för Rutylapa ruficornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från två lokaler i Skåne från första halvan av 1800-talet: Lund, Tranås och Kiviks Esperöd. Därefter finns sentida fynd med malaisefälla från Omberget, Östergötland (2005) och fynd från Limhamns kalkbrott (2009). Arten är sparsamt rapporterad överallt i sitt kända utbredningsområde som omfattar Brittiska Öarna, Kaliningrad och ryska Karelen, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland, Schweitz och Grekland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Sällsynt art överallt i Norra Europa. Sedan mitten av 1800-talet då arten påträffades i Skåne (Lund, Skåne-Tranås och Esperöd) har inga svenska fynd gjorts förrän på 2000-talet, då två populationer har upptäckts vid kalkrika våtmarker (Storlycke äng på Omberg, Östergötland 2005 och Limhamns kalkbrott i Skåne 2009). Artens ekologi är otillfredställande känd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (8-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
Zetterstedt (1851) anger i sin orginalbeskrivning av arten att den påträffats i en fruktträdgård, samt att flera hanar insamlats i mitten av juli. Återfyndet av arten gjordes på Stocklycke äng, Omberget (2005) där totalt 8 exemplar fångades i juli. Stocklycke äng är en kalkpåverkad äng med fuktigare partier. Fällan var uppsatt vid kanten av ett fuktigare parti (http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/traps/trap-id-13-stocklycke-ang/). Fyndet vid Limhamns kalkbrott är även den en kalkrik våtmark. I England, där arten endast varit känd från två lokaler Hampshire, (New Forest) 1905 och Oxfordshire, (Hogley Bog) 1915, har en omfattande våtmarksinventering under senare decennier givit som resultat att ytterligare tolv lokaler hittats. Alla dessa omfattar olika typer av våtmarker såväl svagt betade som obetade kärrmarker och strandängar. På alla lokaler förekommer arten i låg numerär. Larvens levnadssätt är okänd, men besläktade arters larver spinner nät på marknära substrat och lever som rovdjur på små insekter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· insekter
· insekter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Keroplatidae (platthornsmyggor), Släkte Rutylapa, Art Rutylapa ruficornis (Zetterstedt, 1851) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Sällsynt art överallt i Norra Europa. Sedan mitten av 1800-talet då arten påträffades i Skåne (Lund, Skåne-Tranås och Esperöd) har inga svenska fynd gjorts förrän på 2000-talet, då två populationer har upptäckts vid kalkrika våtmarker (Storlycke äng på Omberg, Östergötland 2005 och Limhamns kalkbrott i Skåne 2009). Artens ekologi är otillfredställande känd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (8-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
En liten, 4 mm lång svampmygga med rödbrun mellankropp. Hanen har mörk bakkropp, honan övervägande gul med svart rand baktill på ryggsegmenten och längs sidorna. Huvud och antenner är mörka. De gulaktiga vingarna kan ha en grå fläck i spetsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Rutylapa ruficornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Rutylapa ruficornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från två lokaler i Skåne från första halvan av 1800-talet: Lund, Tranås och Kiviks Esperöd. Därefter finns sentida fynd med malaisefälla från Omberget, Östergötland (2005) och fynd från Limhamns kalkbrott (2009). Arten är sparsamt rapporterad överallt i sitt kända utbredningsområde som omfattar Brittiska Öarna, Kaliningrad och ryska Karelen, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland, Schweitz och Grekland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Rutylapa  
 • Art
  Rutylapa ruficornis(Zetterstedt, 1851)

Zetterstedt (1851) anger i sin orginalbeskrivning av arten att den påträffats i en fruktträdgård, samt att flera hanar insamlats i mitten av juli. Återfyndet av arten gjordes på Stocklycke äng, Omberget (2005) där totalt 8 exemplar fångades i juli. Stocklycke äng är en kalkpåverkad äng med fuktigare partier. Fällan var uppsatt vid kanten av ett fuktigare parti (http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/traps/trap-id-13-stocklycke-ang/). Fyndet vid Limhamns kalkbrott är även den en kalkrik våtmark. I England, där arten endast varit känd från två lokaler Hampshire, (New Forest) 1905 och Oxfordshire, (Hogley Bog) 1915, har en omfattande våtmarksinventering under senare decennier givit som resultat att ytterligare tolv lokaler hittats. Alla dessa omfattar olika typer av våtmarker såväl svagt betade som obetade kärrmarker och strandängar. På alla lokaler förekommer arten i låg numerär. Larvens levnadssätt är okänd, men besläktade arters larver spinner nät på marknära substrat och lever som rovdjur på små insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· insekter - Hexapoda (Viktig)
Eftersom både habitat och substrat för arten i stort sett är okända är det idag svårt att specificera hotfaktorer. Rent allmänt bör sannolikt dränering i form av sjösänkning och utdikning, samt städning av blöta, örtrika ängs- och kärrmarker med buskar och träd vara negativt för arten. Med all sannolikhet är också intensivt bete ett hot (Falk & Chandler 2005).

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Denna art lever uppenbarligen i kulturpåverkade habitat där pågående mark-användning och skötselåtgärder kan visa sig nödvändigt att modifiera. På potentiella lokaler bör eftersök ske. Om arten påträffas bör lokaler med befintliga populationer skyddas.

Falk, S.J. & Chandler, P.J. 2005. A review of scarce and threatened flies of Great Brittain. Part 2. Nematocera and Asciza not dealt with by Falk (1991). Joint Nature Conservation Committee. Peterborough.

Hutson, A.M., Ackland, D.M. & Kidd, L.N. 1980. Mycetophilidae. (Bolitophilinae, Ditomyiinae,Diadocidiinae, Keroplatinae, Sciophilinae and Manotinae). Handbooks for the Identification of Brittish Insects 9(3): 1–111.

Kjaerandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Ökland, B. & Götmark, F. 2007. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Myetophilidae). Insect Systematics and Evolution Supplement 65: 1–28.

Martinsson, S. 2011. Nya fynd av rödlistade och sällsynta platthornsmyggor (Diptera: Keroplatidae) från Svenska Malaisefälleprojektet. Entomologisk Tidskrift 132: 194-196.

Polevoi, A.V. 2000. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Macroceridae, Diadocidiidae, Mycetophilidae) of Karelia. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of Russian Academy of Science.

Soos, A. & Papp, L. 1988. Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 3: Ceratopoginidae – Mycetophilidae. Akadéniai Kiadô. Budapest.

Zetterstedt, J.W. 1851. Diptera Scandinaviae deposita et descripa. X:

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Rutylapa  
 • Art
  Rutylapa ruficornis, (Zetterstedt, 1851)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.