Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Urytalpa trivittata

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Urytalpa trivittata
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor platthornsmygga med en kroppslängd på 6,5 mm. Mellankroppen är gul–brungul med tre breda, fria eller sammanflytande ränder. Den mittersta når framkanten och skuldrorna framträder ljust gula. Bakkroppens ryggplåtar är svartbruna, de fem första med gul bakkant. Bukplåtarna är ljusbruna med ljusgul genomgående mittlinje.
Utbredning
Länsvis förekomst för Urytalpa trivittata Observationer i Sverige för Urytalpa trivittata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs av Lundström efter två hanar tagna 10.8 1904 i Kivikoski i södra delen av finska eller ryska Karelen. Under lång tid rapporterades inga nya fynd och arten glömdes bort. Nyfynd gjordes 1968 då insamlades 15 exemplar på tre lokaler i Messaureområdet, senare ett i Kvikkjokk 1997 och ytterligare ett sydligare fynd vid Sånfjället, Härjedalen (2003) (http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/traps/trap-id-42-sanfjallet/). Några få ytterligare exemplar är kända från Tyskland och Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En ytterst sällsynt art med få kända belägg i världen. Endast känd med ett fåtal fynd från Lule lpm. (Messaure och Kvikkjokk) och Torne lpm. (Abisko). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (12-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Ingenting är känt om artens biologi, men förmodligen lever larven som rovdjur i en väv i anknytning till död ved. Fyndlokalerna i Messaure ligger i äldre, örtrik gran- och blandskog, med god tillgång på död ved, i anslutning till Kaltisjokk. Exemplaret från Kvikkjokk togs i urskogsartad ängsgranskog med nordisk stormhatt dominerande i fältskiktet. Fyndet vid Sånfjället gjordes med en malaisefälla uppställd i örtrik fjällnära skog med fjällbjörk och gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Keroplatidae (platthornsmyggor), Släkte Urytalpa, Art Urytalpa trivittata (Lundström, 1914) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En ytterst sällsynt art med få kända belägg i världen. Endast känd med ett fåtal fynd från Lule lpm. (Messaure och Kvikkjokk) och Torne lpm. (Abisko). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (3-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (12-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)c(iv)).
En medelstor platthornsmygga med en kroppslängd på 6,5 mm. Mellankroppen är gul–brungul med tre breda, fria eller sammanflytande ränder. Den mittersta når framkanten och skuldrorna framträder ljust gula. Bakkroppens ryggplåtar är svartbruna, de fem första med gul bakkant. Bukplåtarna är ljusbruna med ljusgul genomgående mittlinje.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Urytalpa trivittata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Urytalpa trivittata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs av Lundström efter två hanar tagna 10.8 1904 i Kivikoski i södra delen av finska eller ryska Karelen. Under lång tid rapporterades inga nya fynd och arten glömdes bort. Nyfynd gjordes 1968 då insamlades 15 exemplar på tre lokaler i Messaureområdet, senare ett i Kvikkjokk 1997 och ytterligare ett sydligare fynd vid Sånfjället, Härjedalen (2003) (http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/traps/trap-id-42-sanfjallet/). Några få ytterligare exemplar är kända från Tyskland och Italien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Urytalpa  
 • Art
  Urytalpa trivittata(Lundström, 1914)

Ingenting är känt om artens biologi, men förmodligen lever larven som rovdjur i en väv i anknytning till död ved. Fyndlokalerna i Messaure ligger i äldre, örtrik gran- och blandskog, med god tillgång på död ved, i anslutning till Kaltisjokk. Exemplaret från Kvikkjokk togs i urskogsartad ängsgranskog med nordisk stormhatt dominerande i fältskiktet. Fyndet vid Sånfjället gjordes med en malaisefälla uppställd i örtrik fjällnära skog med fjällbjörk och gran.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten är sällsynt och de kända lokalerna mycket få. Den är troligen knuten till gammal skog av frisk–fuktig rikare typ, ett habitat som i någon utsträckning numera finns kvar fr.a. i det fjällnära området. Där kan den finnas på fler platser, kanske isolerade p.g.a. naturlig sällsynthet och svag spridningsförmåga. Avverkning av restbestånd i inlandet och skogsbruk i fjällskogen, med ytterligare fragmentering som följd, bedöms som allvarliga hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör bedömas som en viktig indikator på höga naturvärden, i detta fall främst frodigare gammelskogar rika på död ved. Lokaler där arten påträffas måste skyddas för ingrepp. Det är av stor vikt att kontinuiteten av gammal granskog i landskapet upprätthålls genom god tillgång på skyddade områden. Avverkning av kvarvarande gamla skogsbestånd och fjällnära skog är inte acceptabel i detta perspektiv.

Hedmark, K. 2000. Svampmyggor i taigan – nya arter för Sverige i ett fennoskandiskt perspektiv (Diptera. Sciaroidea excl. Sciaridae). Ent. Tidskr. 121 (3): 73–89.

Kjaerandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Ökland, B. & Götmark, F. 2007. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Myetophilidae). Insect Systematics and Evolution, Supplement 65: 1–28.

Lundström, C. 1914. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands. IX. Supplement 3. Mycetophilidae. Acta Soc. Fauna Flora fenn., 39(3): 1–26.

Martinsson, S. 2011. Nya fynd av rödlistade och sällsynta platthornsmyggor (Diptera: Keroplatidae) från Svenska Malaisefälleprojektet. Entomologisk Tidskrift 132: 194-196.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Keroplatidae - platthornsmyggor 
 • Underfamilj
  Keroplatinae  
 • Tribus
  Orfeliini  
 • Släkte
  Urytalpa  
 • Art
  Urytalpa trivittata, (Lundström, 1914)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell Hedmark 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.