Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  purpursopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Imperator rhodopurpureus
Purpursopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
I Sverige finns fyra snarlika sällsynta arter ädelsoppar som tidigare ofta har förväxlats med varandra (djävulssopp B. satanas, falsk djävulssopp B. legaliae, rosensopp B. rhodoxanthus och purpursopp B. rhodopurpureus). Äldre fruktkroppar är knappast möjliga att särskilja mellan de närstående arterna, vare sig morfologiskt eller mikroskopiskt. Purpursoppen bildar stora, kompakta och kraftiga fruktkroppar med röda pormynningar. Hatten är från början gul till persikofärgad och ojämt "bucklig", senare mer djupröd till kopparfärgad. Alla delar av fruktkroppen blånar mycket kraftigt direkt efter beröring, t.o.m. hattöversidan blånar kraftigt vilket de övriga arterna inte gör i samma omfattning. Hatten på falsk djävulssopp B. legaliae är från början blekt gråaktig (lik djävulssopp B. satanas) men blir snart rosa-brunrosa. Rosensopp Boletus rhodoxanthus sägs skiljas från övriga arter genom att ha utpräglat gult kött som mest blånar i hattköttet.
Utbredning
Länsvis förekomst för purpursopp Observationer i Sverige för purpursopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Purpursopp är enbart känd från fyra lokaler i kustädellövskogen på Ölands västsida samt en lokal i Östergötland (Sturefors NR). Purpursopp är också funnen på en lokal i Danmark medan uppgifter från Norge och Finland saknas. Den är sällsynt i mellersta och södra Europa och är rödlistad i bl.a. Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med ek på kalk- och näringsrik mark i luckig ängsekskog. Värmekrävande art som bildar stora, iögonfallande fruktkroppar och växer i väl undersökt miljö. Har sin huvudsakliga utbredning i syd- och mellaneuropa och är i Sverige endast känd från Öland och Östergötland. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskande arealer av kalkrika och näringsrika ekskogar av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (40-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (20-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B2ab(iii); C2a(i); D).
Ekologi
Purpursopp bildar på de svenska lokalerna mykorrhiza med ek (Quercus) på kalkrik mark i solvarma lägen i ädellövskogar och brynmiljöer. Samtliga arter i komplexet har sin huvudsakliga utbredning i södra Europa och utgör förmodligen värmetidsrelikter i norra Europa. Fruktkroppar bildas oftast under sensommaren (slutet av juli-början av september) efter torra, varma somrar med riklig nederbörd under juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Imperator, Art Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov & al. - purpursopp Synonymer Boletus rhodopurpureus s.lat., Boletus rhodopurpureus Smotl.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek på kalk- och näringsrik mark i luckig ängsekskog. Värmekrävande art som bildar stora, iögonfallande fruktkroppar och växer i väl undersökt miljö. Har sin huvudsakliga utbredning i syd- och mellaneuropa och är i Sverige endast känd från Öland och Östergötland. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskande arealer av kalkrika och näringsrika ekskogar av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (40-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (20-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (B2ab(iii); C2a(i); D).
I Sverige finns fyra snarlika sällsynta arter ädelsoppar som tidigare ofta har förväxlats med varandra (djävulssopp B. satanas, falsk djävulssopp B. legaliae, rosensopp B. rhodoxanthus och purpursopp B. rhodopurpureus). Äldre fruktkroppar är knappast möjliga att särskilja mellan de närstående arterna, vare sig morfologiskt eller mikroskopiskt. Purpursoppen bildar stora, kompakta och kraftiga fruktkroppar med röda pormynningar. Hatten är från början gul till persikofärgad och ojämt "bucklig", senare mer djupröd till kopparfärgad. Alla delar av fruktkroppen blånar mycket kraftigt direkt efter beröring, t.o.m. hattöversidan blånar kraftigt vilket de övriga arterna inte gör i samma omfattning. Hatten på falsk djävulssopp B. legaliae är från början blekt gråaktig (lik djävulssopp B. satanas) men blir snart rosa-brunrosa. Rosensopp Boletus rhodoxanthus sägs skiljas från övriga arter genom att ha utpräglat gult kött som mest blånar i hattköttet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för purpursopp

Länsvis förekomst och status för purpursopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för purpursopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Purpursopp är enbart känd från fyra lokaler i kustädellövskogen på Ölands västsida samt en lokal i Östergötland (Sturefors NR). Purpursopp är också funnen på en lokal i Danmark medan uppgifter från Norge och Finland saknas. Den är sällsynt i mellersta och södra Europa och är rödlistad i bl.a. Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Imperator  
 • Art
  Imperator rhodopurpureus(Smotl.) Assyov & al. - purpursopp
  Synonymer
  Boletus rhodopurpureus s.lat.
  Boletus rhodopurpureus Smotl.

Purpursopp bildar på de svenska lokalerna mykorrhiza med ek (Quercus) på kalkrik mark i solvarma lägen i ädellövskogar och brynmiljöer. Samtliga arter i komplexet har sin huvudsakliga utbredning i södra Europa och utgör förmodligen värmetidsrelikter i norra Europa. Fruktkroppar bildas oftast under sensommaren (slutet av juli-början av september) efter torra, varma somrar med riklig nederbörd under juli.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att det sker stora förändringar på deras växtplatser i första hand avverkning av deras värdträd men även en tilltagande igenväxning. På de öländska lokalerna förekommer en omfattande försämring av ekarnas kvalité pga den så kallade ”ekdöden” orsakad av Phytophtora-infektioner av ekarna. Eftersom det bara finns ett fåtal lokaler i landet medför varje negativ förändring en påtaglig förvärring av hotsituationen. Tre av växtplatserna på Öland och den enda i Östergötland ligger i naturreservat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga oskyddade lokaler bör säkerställas och skötselplaner upprättas som möjliggör att artens värdträd och dess växtmiljöer förblir intakta. Ingrepp som starkt påverkar miljön bör undvikas. Viss röjning bör ske kring kända värdträd så att mer solljus kan tränga ned till marken. För att öka artens möjligheter att sprida sig på redan kända lokaler kan gläntor skapas på lämpliga platser.
I föregående rödlista tolkades purpursopp i vid bemärkelse och då inkluderades även rosensopp (B. rhodoxanthus) och falsk djävulssopp (B. legaliae) i bedömningen. Sentida fynd har klarlagt bilden betydligt men fortfarande finns en del äldre fynd som inte kan hänföras till endera taxon. Purpur-rørhat är det danska namnet.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. (foto på ”B. rhodoxanthus” är troligen B. rhodopurpureus)

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz, Band 3 Röhrlinge und Blätterpilze 1. Teil. Mykologia, Luzern (foto på B. rhodopurpureus tveksam, B. rhodoxanthus ok, ”B. splendidus ssp. splendidus” är trol. B. rhodopurpureus)

Hansen, L. & Knudsen, H. (eds.) 1992. Nordic Macromycetes. Vol. 2. Nordsvamp, Köpenhamn.

Nitare , J. 2000 Signalartsflora. Skogsvårdsstyrelsens förlag (foto på B. rhodopurpureus).

Vesterholt, J. & Holm, M. 2002. Store rørhatte med røde rørmundinger. Svampe 45: 1–10. (foto på B. rhodopurpureus, legaliae och rhodoxanthus).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Imperator  
 • Art
  Imperator rhodopurpureus, (Smotl.) Assyov & al. - purpursopp
  Synonymer
  Boletus rhodopurpureus s.lat.
  Boletus rhodopurpureus Smotl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012