Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kryppyssling

Organismgrupp Alger, Rödalger Audouinella serpens
Kryppyssling Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kryppyssling är en upp till 5 mm lång, oregelbundet grenad blågrön rödalg som bildar en nätformig lös, icke fastsittande matta på botten av sjöar. Den har också hittats intrasslad i andra alger t.ex. slangalger Vaucheria. Grenarna sitter i nästan 90° vinkel, med rundade ändar och utan hår. Cellerna är cylindriska, 16-18 µm breda och 30-60 (-90) µm långa. Monosporangier och förökningssätt är okända. Äldre partier av växten bryts ner successivt.
Utbredning
Länsvis förekomst för kryppyssling Observationer i Sverige för kryppyssling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kryppyssling är endast känd från två sjöar i världen, varav endast fyndet på typlokalen är publicerat, Öster-Vontjärn i Bräcke kommun, Jämtland. Den har också noterats i Långsjön i Dalarna av Israelson (1945) och Bengtsson (2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Den lilla rödalgen Audouinella serpens växer krypande på dybottnar i sötvatten. Den är endast känd från Öster-Vontjärn i Jämtland och Långsjön i Dalarna. I den senare fanns arten kvar 2005. Den är eftersökt på flera håll i Sverige utan framgång. Arten har inga kända fynd utanför Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Öster-Vontjärn är en 0,3 km2 stor grund polyhumös sjö utan synliga tillflöden och med organogena stränder. Sjön hade vid upptäckten av arten pH 6,5 i ytan och ett siktdjup av 160 cm (Brundin 1949). Israelson (1942) beskriver förekomsten i Öster-Vontjärn som en lös algfilt bestående enbart av kryppyssling växande i dygyttjan på 2-2,5 meters djup. Israelsson fann 1945 kryppysslingen på 10-15 meters djup i Långsjön, Dalarna, som då uppgavs ha ett siktdjup på 5,3-7,5 meter. Under 2004 fann Bengtsson den på samma lokal på cirka 10 meters djup.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Audouinella (pysslingalger), Art Audouinella serpens (Israelson) Sheath ex Kumano - kryppyssling Synonymer Chantransia serpens (Israelson) Starmach, Pseudochantransia serpens Israelson

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Den lilla rödalgen Audouinella serpens växer krypande på dybottnar i sötvatten. Den är endast känd från Öster-Vontjärn i Jämtland och Långsjön i Dalarna. I den senare fanns arten kvar 2005. Den är eftersökt på flera håll i Sverige utan framgång. Arten har inga kända fynd utanför Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Kryppyssling är en upp till 5 mm lång, oregelbundet grenad blågrön rödalg som bildar en nätformig lös, icke fastsittande matta på botten av sjöar. Den har också hittats intrasslad i andra alger t.ex. slangalger Vaucheria. Grenarna sitter i nästan 90° vinkel, med rundade ändar och utan hår. Cellerna är cylindriska, 16-18 µm breda och 30-60 (-90) µm långa. Monosporangier och förökningssätt är okända. Äldre partier av växten bryts ner successivt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kryppyssling

Länsvis förekomst och status för kryppyssling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kryppyssling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kryppyssling är endast känd från två sjöar i världen, varav endast fyndet på typlokalen är publicerat, Öster-Vontjärn i Bräcke kommun, Jämtland. Den har också noterats i Långsjön i Dalarna av Israelson (1945) och Bengtsson (2004).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Audouinella - pysslingalger 
 • Art
  Audouinella serpens(Israelson) Sheath ex Kumano - kryppyssling
  Synonymer
  Chantransia serpens (Israelson) Starmach
  Pseudochantransia serpens Israelson

Öster-Vontjärn är en 0,3 km2 stor grund polyhumös sjö utan synliga tillflöden och med organogena stränder. Sjön hade vid upptäckten av arten pH 6,5 i ytan och ett siktdjup av 160 cm (Brundin 1949). Israelson (1942) beskriver förekomsten i Öster-Vontjärn som en lös algfilt bestående enbart av kryppyssling växande i dygyttjan på 2-2,5 meters djup. Israelsson fann 1945 kryppysslingen på 10-15 meters djup i Långsjön, Dalarna, som då uppgavs ha ett siktdjup på 5,3-7,5 meter. Under 2004 fann Bengtsson den på samma lokal på cirka 10 meters djup.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
På grund av ringa kunskap om dess ekologi är hoten mot arten okända. Långsjön hotas av skogsavverkningar på sluttningarna mot sjön.
Material för sekvensering har skickats till prof. Morgan Vis i Ohio, men resultatet är ännu inte klart.
Kryppysslingen kan på grund av dess växtsätt nära sjöbottnen ha ett stort mörkertal. Artens systematiska ställning bör undersökas, eftersom alla hittills sekvenserade blågröna Audouinella-arter har visats vara så kallade Chantransia-stadier av pärlbandsalger Batrachospermum (Morgan Vis, muntl. medd.).

Bengtsson, R. 2004. Opublicerad fotodokumentation.

Bengtsson, R. 2015. Kryppyssling en ljusskygg raring på Långsjöns botten. Trollius 45: 14.

Brundin, L. 1949. Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Drottningholm Report No. 30. 914 s.

Brundin, L. 1942. Zur Limnologie Jämtländischer Seen. Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket 20. Kungliga Lantbruksstyrelsen.

Israelson, G. 1942. The freshwater Florideae of Sweden. Symbolae Botanicae Upsalienses 6. 134 s.

Kumano, S. 2002. Freshwater red algae of the world. Biopress, Bristol. 375 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2015. © ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Audouinella - pysslingalger 
 • Art
  Audouinella serpens, (Israelson) Sheath ex Kumano - kryppyssling
  Synonymer
  Chantransia serpens (Israelson) Starmach
  Pseudochantransia serpens Israelson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2015. © ArtDatabanken, SLU 2016