Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  balbiania

Organismgrupp Alger, Rödalger Balbiania investiens
Balbiania Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Balbiania är en enradig, mikroskopisk epifyt på pärlbandsalger Batrachospermum och kan i levande tillstånd observeras makroskopiskt på grund av sin intensiva röda till mörklila färg. Den saknar fullständigt häftorgan. Cellerna är 10-15 gånger längre än diametern (längd 30-90 µm), ofta med terminala hår vilka dock lätt faller av. Kloroplasterna är ribbformiga och mer eller mindre spiralformigt utbildade. Asexuell förökning, vanligen med monosporer producerade i sfäriska eller äggformiga monosporangier som är 7-9 µm i diameter och 15-18 µm långa. Dessa sitter i ändarna av korta grenar.
Utbredning
Länsvis förekomst för balbiania Observationer i Sverige för balbiania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är endast känd från en lokal i Sverige och cirka tio lokaler i världen, samtliga i västra Europa. Den svenska lokalen har förstörts i samband med att en kraftverksdamm (Åsendammen) dämde över den ursprungliga vattenfåran (Kronborg 1992).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Rödalgen Pseudochantransia investiens är endast känd från en lokal i Dalarna, (nuvarande) Åsendammen 1963. Lokalen förstörd genom dammbyggnation och eftersök 2013 i sju tillflöden till Åsendammen var resultatlösa. Arten växer epifytiskt på Batrachospermumarter. I och med artens påtagliga röda färg borde den inte vara förbisedd. Globalt sett en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är endast funnen som epifyt på pärlbandsalger i rinnande vatten. Hittills har den observerats på sex olika arter (Leukart & Knappe 1995). Den svenska lokalen karakteriserades av oligotroft, kallt vatten, och fynden gjordes på material insamlat under augusti månad. Från två små bäckar där arten hittats, en i nordvästra England och en från Irland, är miljöförhållanden som följer: Konduktivitet 6-14 mS/m, pH 7,2-7,4 och strömhastighet 37-43 cm/s (Sheath & Sherwood 2002).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· pärlbandsalger
· pärlbandsalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Balbianiales, Familj Balbianiaceae, Släkte Balbiania, Art Balbiania investiens (Lenormand ex Kützing) Sirodot - balbiania Synonymer Pseudochantransia investiens (Lenormand ex Kützing) F.D.Ott, Batrachospermum rubrum Hassall, Audouinella investiens (Lenormand ex Kützing) Kylin, Rhodochorton investiens (Lenormand ex Kützing) Swale & J.H. Belcher, Chantransia investiens Lenormand ex Kützing

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Rödalgen Pseudochantransia investiens är endast känd från en lokal i Dalarna, (nuvarande) Åsendammen 1963. Lokalen förstörd genom dammbyggnation och eftersök 2013 i sju tillflöden till Åsendammen var resultatlösa. Arten växer epifytiskt på Batrachospermumarter. I och med artens påtagliga röda färg borde den inte vara förbisedd. Globalt sett en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Balbiania är en enradig, mikroskopisk epifyt på pärlbandsalger Batrachospermum och kan i levande tillstånd observeras makroskopiskt på grund av sin intensiva röda till mörklila färg. Den saknar fullständigt häftorgan. Cellerna är 10-15 gånger längre än diametern (längd 30-90 µm), ofta med terminala hår vilka dock lätt faller av. Kloroplasterna är ribbformiga och mer eller mindre spiralformigt utbildade. Asexuell förökning, vanligen med monosporer producerade i sfäriska eller äggformiga monosporangier som är 7-9 µm i diameter och 15-18 µm långa. Dessa sitter i ändarna av korta grenar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för balbiania

Länsvis förekomst och status för balbiania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för balbiania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är endast känd från en lokal i Sverige och cirka tio lokaler i världen, samtliga i västra Europa. Den svenska lokalen har förstörts i samband med att en kraftverksdamm (Åsendammen) dämde över den ursprungliga vattenfåran (Kronborg 1992).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Balbianiales  
 • Familj
  Balbianiaceae  
 • Släkte
  Balbiania  
 • Art
  Balbiania investiens(Lenormand ex Kützing) Sirodot - balbiania
  Synonymer
  Pseudochantransia investiens (Lenormand ex Kützing) F.D.Ott
  Batrachospermum rubrum Hassall
  Audouinella investiens (Lenormand ex Kützing) Kylin
  Rhodochorton investiens (Lenormand ex Kützing) Swale & J.H. Belcher
  Chantransia investiens Lenormand ex Kützing

Arten är endast funnen som epifyt på pärlbandsalger i rinnande vatten. Hittills har den observerats på sex olika arter (Leukart & Knappe 1995). Den svenska lokalen karakteriserades av oligotroft, kallt vatten, och fynden gjordes på material insamlat under augusti månad. Från två små bäckar där arten hittats, en i nordvästra England och en från Irland, är miljöförhållanden som följer: Konduktivitet 6-14 mS/m, pH 7,2-7,4 och strömhastighet 37-43 cm/s (Sheath & Sherwood 2002).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· pärlbandsalger - Batrachospermum (Viktig)
På grund av ringa kunskap om artens ekologi är hoten mot den okända, men eftersom den endast växer på pärlbandsalger i rinnande vatten är det som är negativt för dessa också negativt för balbianian.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Genom att sprida kunskapen om dess växtsätt och makroskopiska utseende till fler inventerare av rinnande vatten bör möjligheten att upptäcka arten öka väsentligt.
Israelson (1942), som noterat mer än 1200 fynd av olika arter pärlbandsalger, har inte sett balbiania. Släktet Balbiania har ytterligare en art, nämligen B. meiospora, som lever på rödalgerna Nothocladus lindaueri och Compsopogonopsis lindaueri. Denna art är känd från Nya Zeeland och Brasilien.

Israelson, G. 1942. The freshwater Florideae of Sweden - studies on their taxonomy, ecology, and distribution. Symbolae Botanicae Upsalienses 6(1): 1-134.

Kronborg, L. 1992. Studies on the ecology and host specificity of Balbiania investiens (Rhodophyceae). Nordic Journal of Botany 12: 537-540.

Kumano, S. 2002. Freshwater red algae of the world. Biopress, Bristol. 375 s.

Leukart, P. & Knappe, J. 1995. Observations on Balbiania investiens (Rhodophyta) from two new locations in Germany and from laboratory culture. Nova Hedwigia 60: 527-532.

Sheath, R.G. & Sherwood, A.R. 2002. Phylum Rhodophyta (red algae). I: John, D.M., Whitton, B.A. & Brook, A.J. (red.), The freshwater algal flora of the British Isles. An identification guide to freshwater and terrestrial algae. The Natural History Museum. Cambridge University Press: 123-143.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Balbianiales  
 • Familj
  Balbianiaceae  
 • Släkte
  Balbiania  
 • Art
  Balbiania investiens, (Lenormand ex Kützing) Sirodot - balbiania
  Synonymer
  Pseudochantransia investiens (Lenormand ex Kützing) F.D.Ott
  Batrachospermum rubrum Hassall
  Audouinella investiens (Lenormand ex Kützing) Kylin
  Rhodochorton investiens (Lenormand ex Kützing) Swale & J.H. Belcher
  Chantransia investiens Lenormand ex Kützing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2016