Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig pärlbandsalg

Organismgrupp Alger, Rödalger Kumanoa virgato-decaisneana
Sydlig pärlbandsalg Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sydlig pärlbandsalg är sambyggare och måttligt slemmig, sladdrig och späd. Förgreningen är riklig och oregelbunden. Den bildar 2-8 cm långa gracila blågröna tofsar och påminner habituellt närmast om falska pärlbandsalger Sirodotia. Kransarna är 275-700 µm i diameter enligt Necchi Jr. & Vis (2012), men upp till 1800 µm enligt Blaženèiæ m.fl. (2002). Kransarna kan vara omvänt koniska, tunnformiga eller nästan klotrunda, är åtskilda i yngre partier men sammanflytande i de äldre delarna. Barktrådar är vanliga och täcker 2/3 av hela internoden. En del barktrådar är lika långa som kransgrenarna. Antal våningar av celler, som kan vara elliptiska, cylindriska eller äggformade, är per kransgren 6-12 (Necchi Junior & Vis 2012) respektive 11-29 (Blaženèiæ m.fl. 2002; de morfologiska avvikelserna i denna studie antyder dock att det kan röra sig om en annan art). Förekomsten av hår kan variera avsevärt. Internoder är 300-550 respektive 250-800 µm långa. Karpogonets grenar är mycket kortare än kransgrenarna, och det finns både raka och vridna grenar i samma tråd. Arten har en (undantagsvis två) kompakta, halvklotformiga karposporofyter som är (80-)120-270(-370) µm i diameter och (70-)100-230(-285) µm höga, placerade centralt i varje krans (Necchi Jr. & Vis 2012, Israelson 1938). Enligt Blaženèiæ m.fl. (2002) förekommer en till fem karposporofyter placerade i periferin. Trichogyn är oskaftat till obetydligt skaftat, klubblikt, cylindriskt, elliptiskt eller kort äggformat och är 6-10(-13) µm i diameter. De nästan raka karpogon­grenarna och de kompakta karposporofyterna, som är omgivna av höljetrådar, är de bästa skiljekaraktärer gentemot klotsporig pärlbandsalg Kumanoa globospora. Monosporangier är okända.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig pärlbandsalg Observationer i Sverige för sydlig pärlbandsalg
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
De två svenska lokalerna (med herbariebelägg) låg båda i Skåne. Den ena var Nöbbelövs mosse i Eslöv kommun, med exemplar insamlat 1832 av J.G. Agardh. Det andra exemplaret kom från ett kärr i Alnarp, Lomma kommun (på ruttnande brygga) inlagt av Otto Nordstedt 1868. Båda lokalerna är utdikade. Sydlig pärlbandsalg är känd från ett flertal europeiska länder, med det senaste nyfyndet i Finland (P. Eloranta, muntl.), men den synes överallt vara sällsynt. Den har också rapporterats från Japan, Australien, Brasilien (subtropiska zonen) och Louisiana i USA. De flesta fyndplatserna ligger i den tempererade zonen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Rödalgen Kumanoa virgato-decaisneanum är känd från två lokaler i Skåne, 1832 Nöbbelövs mosse och 1868 Lomma-Alnarp, kärr på ruttnad brygga. Bägge lokalerna förstörda och inga senare fynd. I Finland finns ett fynd nära Åbo från 1871. I Europa i övrigt endast känd från Frankrike och ex-Jugoslavien. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Kalkberggrund eller åtminstone basisk miljö verkar vara en förutsättning för arten. Israelson (1938) uppger att den genomgående påträffats i stillastående vatten, som källor och kärrgropar etc., samt att den ofta växer på mollusker. Sheath & Vis (1995) anger samma miljöer, men tillägger måttligt rinnande åar, och att den alltid förekommer i slättlandsmiljö. De nämner alkalina vatten med pH 8,0 och en konduktivit på 280 µS cm-1. Fyndet av Blaženèiæ m.fl. (2002) kommer från Banja-floden, vilket kanske(?) kan förklara att dessa exemplar var betydligt kraftigare än de Israelson (1938) och Sheath & Vis (1995) refererade till, men det kan inte uteslutas att fyndet från Bosnien och Hercegovina är felbestämt.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Batrachospermales, Familj Batrachospermaceae, Släkte Kumanoa, Art Kumanoa virgato-decaisneana (Sirodot) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - sydlig pärlbandsalg Synonymer Batrachospermum virgato-decaisneanum Sirodot, Batrachospermum mikrogyne Flint & Skuja

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Rödalgen Kumanoa virgato-decaisneanum är känd från två lokaler i Skåne, 1832 Nöbbelövs mosse och 1868 Lomma-Alnarp, kärr på ruttnad brygga. Bägge lokalerna förstörda och inga senare fynd. I Finland finns ett fynd nära Åbo från 1871. I Europa i övrigt endast känd från Frankrike och ex-Jugoslavien. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Sydlig pärlbandsalg är sambyggare och måttligt slemmig, sladdrig och späd. Förgreningen är riklig och oregelbunden. Den bildar 2-8 cm långa gracila blågröna tofsar och påminner habituellt närmast om falska pärlbandsalger Sirodotia. Kransarna är 275-700 µm i diameter enligt Necchi Jr. & Vis (2012), men upp till 1800 µm enligt Blaženèiæ m.fl. (2002). Kransarna kan vara omvänt koniska, tunnformiga eller nästan klotrunda, är åtskilda i yngre partier men sammanflytande i de äldre delarna. Barktrådar är vanliga och täcker 2/3 av hela internoden. En del barktrådar är lika långa som kransgrenarna. Antal våningar av celler, som kan vara elliptiska, cylindriska eller äggformade, är per kransgren 6-12 (Necchi Junior & Vis 2012) respektive 11-29 (Blaženèiæ m.fl. 2002; de morfologiska avvikelserna i denna studie antyder dock att det kan röra sig om en annan art). Förekomsten av hår kan variera avsevärt. Internoder är 300-550 respektive 250-800 µm långa. Karpogonets grenar är mycket kortare än kransgrenarna, och det finns både raka och vridna grenar i samma tråd. Arten har en (undantagsvis två) kompakta, halvklotformiga karposporofyter som är (80-)120-270(-370) µm i diameter och (70-)100-230(-285) µm höga, placerade centralt i varje krans (Necchi Jr. & Vis 2012, Israelson 1938). Enligt Blaženèiæ m.fl. (2002) förekommer en till fem karposporofyter placerade i periferin. Trichogyn är oskaftat till obetydligt skaftat, klubblikt, cylindriskt, elliptiskt eller kort äggformat och är 6-10(-13) µm i diameter. De nästan raka karpogon­grenarna och de kompakta karposporofyterna, som är omgivna av höljetrådar, är de bästa skiljekaraktärer gentemot klotsporig pärlbandsalg Kumanoa globospora. Monosporangier är okända.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för sydlig pärlbandsalg

Länsvis förekomst och status för sydlig pärlbandsalg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig pärlbandsalg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De två svenska lokalerna (med herbariebelägg) låg båda i Skåne. Den ena var Nöbbelövs mosse i Eslöv kommun, med exemplar insamlat 1832 av J.G. Agardh. Det andra exemplaret kom från ett kärr i Alnarp, Lomma kommun (på ruttnande brygga) inlagt av Otto Nordstedt 1868. Båda lokalerna är utdikade. Sydlig pärlbandsalg är känd från ett flertal europeiska länder, med det senaste nyfyndet i Finland (P. Eloranta, muntl.), men den synes överallt vara sällsynt. Den har också rapporterats från Japan, Australien, Brasilien (subtropiska zonen) och Louisiana i USA. De flesta fyndplatserna ligger i den tempererade zonen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Batrachospermales  
 • Familj
  Batrachospermaceae  
 • Släkte
  Kumanoa  
 • Art
  Kumanoa virgato-decaisneana(Sirodot) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - sydlig pärlbandsalg
  Synonymer
  Batrachospermum virgato-decaisneanum Sirodot
  Batrachospermum mikrogyne Flint & Skuja

Kalkberggrund eller åtminstone basisk miljö verkar vara en förutsättning för arten. Israelson (1938) uppger att den genomgående påträffats i stillastående vatten, som källor och kärrgropar etc., samt att den ofta växer på mollusker. Sheath & Vis (1995) anger samma miljöer, men tillägger måttligt rinnande åar, och att den alltid förekommer i slättlandsmiljö. De nämner alkalina vatten med pH 8,0 och en konduktivit på 280 µS cm-1. Fyndet av Blaženèiæ m.fl. (2002) kommer från Banja-floden, vilket kanske(?) kan förklara att dessa exemplar var betydligt kraftigare än de Israelson (1938) och Sheath & Vis (1995) refererade till, men det kan inte uteslutas att fyndet från Bosnien och Hercegovina är felbestämt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Sjöar, Småvatten, Vattendrag

Substrat/Föda:
Dött träd (Har betydelse)
Eutrofiering respektive utdikning av kalkrika småvatten antas vara de största hoten mot eventuellt kvarvarande svenska exemplar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler, t.ex. nyanlagda dammar i områden med basiska förhållanden.
Arten har en vid plastisitet vad gäller flera morfologiska karaktärer. Det fylogenetiska genträdet visar att arten inte står nära de andra arterna inom släktet som har obetydligt böjda eller svagt spiralformigt vridna karpogongrenar.

Blaženèiæ, J., Cvijan, M., Vodenièarov, D. & Kirjakov, I. 2002. The genus Batrachospermum (Rhodophyta) in ex-Yugoslavija. Algological Studies 104: 97-107.

Eloranta, P., Kwandrans, J. & Kusel-Fetzmann, E. 2011. Rhodophyceae and Phaeophyceae. Freshwater flora of Central Europe. Volume 7. Spectrum Akademischer Verlag, Heidelberg: [1]-155.

Entwisle, T.J., Skinner, S., Lewis, S.H. & Foard, H.J. 2007. Algae of Australia: Batrachospermales, Thoreales, Odogoniales and Zygnemaceae. ABRS, Canberra; CSIRO Publishing, Melbourne: 1-191.

Israelson, G. 1938. Svenska batrachospermacéer i J. G. Agardhs algherbarium. Botaniska Notiser 91: 34-36.

Israelson, G. 1942. The freshwater Florideae of Sweden. Symbolae Botanicae Upsalienses 6. 134 s.

Knappe, J. & Huth, K. 2014. Rotalgen des Süßwassers in Deutschland und angrenzenden Gebieten. Bibliotheca Phycologica 118: 1-142.

Necchi Junior, O. & Vis, M.L. 2012. Monograph of the genus Kumanoa (Rhodophyta, Batrachospermales). Bibliotheca Phycologica 116: 1-79.

Sheath, R.G. & Vis, M.L. 1995. Distribution and systematics of Batrachospermum (Batrachospermales, Rhodophyta) in North America. 7. Section Hybrida. Phycologia 34(5): 431-438.

Starmach, K. & Sieminska, J. 1977. Phaeophyta Rhodophyta. Flora slodkowodna Polski. PWN, Warszawa. 445 s.

Wehr, J.D., Sheath, R.G. & Kociolek, P. 2015. Freshwater algae of North America. Ecology and classification. Academic Press, Amsterdam. 1050 s.

Vis, M.L. & Entwisle, T.J. 2000. Insights into the phylogeny of the Batrachospermales (Rhodophyta) from rbcL sequence data of Australian taxa. Journal of Phycology 36: 1175-1182.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Batrachospermales  
 • Familj
  Batrachospermaceae  
 • Släkte
  Kumanoa  
 • Art
  Kumanoa virgato-decaisneana, (Sirodot) Entwisle, M.L.Vis, W.B.Chiasson, Necchi & A.R.Sherwood - sydlig pärlbandsalg
  Synonymer
  Batrachospermum virgato-decaisneanum Sirodot
  Batrachospermum mikrogyne Flint & Skuja
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016