Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kyliniella

Organismgrupp Alger, Rödalger Kyliniella latvica
Kyliniella Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kyliniella är uppbyggd av en vävnadsliknande diskformad bas bildad av tätt sammanvävda, linjärt arrangerade trådar. Från denna går ogrenade, grågröna till violett och rödaktiga 3-4 cm långa, enradiga trådar ut vilka är omgivna av en tjock geléartad skida (pseudofilament). Enligt Israelson (1938) ska Skuja ha uppgett att trådarna blir upp till en decimeter långa eller mer. Detta stöds inte i Skuja (1926) men kan ha varit ett personligt meddelande från Skuja som bekräftade Israelsons fynd. Flint (1970) uppger att i New Hampshire blir de tilltrasslade ”trådarna” flera centimeter i slutet av augusti. Cellerna, som innehåller flera väggställda skiv- eller remformiga, blåaktiga kloroplaster, är 15-19 µm i diameter och 5-17 µm långa men fynd från 2014 i Tyskland anger maximivärden på både diameter och cellängd på 24-28µm (Schiffels 2015). Cellerna i geléskidan var i det tyska materialet också lite förskjutna i förhållande till varandra, så att de inte alltid låg i jämn rad.
Utbredning
Länsvis förekomst för kyliniella Observationer i Sverige för kyliniella
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kyliniella är endast känd från en lokal i Sverige och mindre än tio lokaler i världen. Den svenska lokalen, Valboån i Högsäter, Dalsland, har förmodligen inte undersökts sedan Israelson (1938) gjorde sitt fynd där. Förutom i Sverige är arten funnen i Lettland, Österrike, Frankrike, Spanien, Sydamerika och USA (två lokaler av 1000 undersökta).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Den lilla rödalgen Kyliniella latvica är endast känd från en lokal i Dalsland i Valboån (Högsäter) Trångelanda socken på 1930-talet. Ytterst få fynd finns rapporterade från resten av världen. Arten förekommer i oligotrofa vatten varför eutrofiering kan vara ett hot. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
På typlokalen - i den oligotrofa sjön Usma i Lettland - växte kyliniella som epifyt på vass Phragmites australis, säv Schoenoplectus lacustris och sträfse Chara sp. I den tyska Blausteinsee i Nordrhein-Westfalen växte arten på borstnate Potamogeton pectinatus. Den kan uppenbarligen hittas på olika vattenväxter. Mestadels kommer de få fynden världen över från rinnande, oligotrofa och mjuka vatten. Det fynd som gjorts i en mindre sjö i Tyskland visar dock förekomst i både rinnande och stillastående näringsfattiga vatten. Även den svenska lokalen karakteriserades av näringsfattigdom. Israelson (1938) fann den i en strömsträcka i Valboån, men är tveksam till om den hade vuxit på platsen eller förts dit från den uppströms liggande sjön. Han hävdar vidare att den inte är en typisk strömvattenalg eftersom han inte funnit den i mer än en lokal, trots att han undersökt hundratals bäckar och floder.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Porphyridiophyceae, Ordning Porphyridiales, Familj Phragmonemataceae, Släkte Kyliniella, Art Kyliniella latvica Skuja - kyliniella Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Den lilla rödalgen Kyliniella latvica är endast känd från en lokal i Dalsland i Valboån (Högsäter) Trångelanda socken på 1930-talet. Ytterst få fynd finns rapporterade från resten av världen. Arten förekommer i oligotrofa vatten varför eutrofiering kan vara ett hot. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Kyliniella är uppbyggd av en vävnadsliknande diskformad bas bildad av tätt sammanvävda, linjärt arrangerade trådar. Från denna går ogrenade, grågröna till violett och rödaktiga 3-4 cm långa, enradiga trådar ut vilka är omgivna av en tjock geléartad skida (pseudofilament). Enligt Israelson (1938) ska Skuja ha uppgett att trådarna blir upp till en decimeter långa eller mer. Detta stöds inte i Skuja (1926) men kan ha varit ett personligt meddelande från Skuja som bekräftade Israelsons fynd. Flint (1970) uppger att i New Hampshire blir de tilltrasslade ”trådarna” flera centimeter i slutet av augusti. Cellerna, som innehåller flera väggställda skiv- eller remformiga, blåaktiga kloroplaster, är 15-19 µm i diameter och 5-17 µm långa men fynd från 2014 i Tyskland anger maximivärden på både diameter och cellängd på 24-28µm (Schiffels 2015). Cellerna i geléskidan var i det tyska materialet också lite förskjutna i förhållande till varandra, så att de inte alltid låg i jämn rad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kyliniella

Länsvis förekomst och status för kyliniella baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kyliniella

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kyliniella är endast känd från en lokal i Sverige och mindre än tio lokaler i världen. Den svenska lokalen, Valboån i Högsäter, Dalsland, har förmodligen inte undersökts sedan Israelson (1938) gjorde sitt fynd där. Förutom i Sverige är arten funnen i Lettland, Österrike, Frankrike, Spanien, Sydamerika och USA (två lokaler av 1000 undersökta).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Porphyridiophyceae  
 • Ordning
  Porphyridiales  
 • Familj
  Phragmonemataceae  
 • Släkte
  Kyliniella  
 • Art
  Kyliniella latvicaSkuja - kyliniella

På typlokalen - i den oligotrofa sjön Usma i Lettland - växte kyliniella som epifyt på vass Phragmites australis, säv Schoenoplectus lacustris och sträfse Chara sp. I den tyska Blausteinsee i Nordrhein-Westfalen växte arten på borstnate Potamogeton pectinatus. Den kan uppenbarligen hittas på olika vattenväxter. Mestadels kommer de få fynden världen över från rinnande, oligotrofa och mjuka vatten. Det fynd som gjorts i en mindre sjö i Tyskland visar dock förekomst i både rinnande och stillastående näringsfattiga vatten. Även den svenska lokalen karakteriserades av näringsfattigdom. Israelson (1938) fann den i en strömsträcka i Valboån, men är tveksam till om den hade vuxit på platsen eller förts dit från den uppströms liggande sjön. Han hävdar vidare att den inte är en typisk strömvattenalg eftersom han inte funnit den i mer än en lokal, trots att han undersökt hundratals bäckar och floder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
På grund av ringa kunskap om artens ekologi är hoten mot den okända.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Den av Israelson funna lokalen bör undersökas och liknande miljöer inventeras.
Mycket åskådliga översikts- och mikroskopfotografier i färg av arten finns publicerade i beskrivningen av de tyska fynden i Schiffels (2015). I övriga floror återges arten hittills bara med tecknade bilder.

Eloranta, P. & Kwandrans, J. 2007. Freshwater red algae (Rhodophyta). Identification guide to European taxa, particularly to those in Finland. Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsingfors.

Eloranta, P., Kwandrans, J. & Kusel-Fetzmann, E. 2011. Rhodophyta and Phaeophyceae. Red. I: Büdel, B., Gärtner, G., Krienitz, L., Preisig, H.-R. & Schagerl, M. (red.), Süßwasserflora von Mitteleuropa 7. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg.

Flint, L.H. 1970. Freshwater red algae in North America. Vantage Press, New York. 110 s.

Garzia-Fernandez, M.E., Segui-Chapuis, I. & Abaol, M. 2012. Kyliniella latvica Skuja (Stylonemataceae, Stylonematophyceae), un rodófito indicador de buena calidad del agua. Limnetica 31(2): 341-348. Madrid.

Israelson, G. 1938. Kyliniella latvica, in Schweden gefunden, nebst neue Fundorte fu¨r ein Paar andere im Su¨ßwasser auftretende Bangioideen. Svensk Botanisk Tidskrift 32: 440-442.

Knappe, J. & Huth, K. 2014. Rotalgen des Süsswassers in Deutschland und angrenzende Gebieten. Bibliotheca Phycologica 118; 1-142. J. Cramer/Gebrüder Borntraeger, Stuttgart.

Kumano, S. 2002. Freshwater red algae of the world. Biopress, Bristol. 375 s.

Kwandrans, J. & Eloranta, P. 2010. Diversity of freshwater red algae in Europe. Oceanological and Hydrobiological Studies 39(1): 161-169.

Schiffels, S. 2015. Kyliniella latvica Skuja, 1926, neu in Deutschland. Lauterbornia 79: 181-189.

Skuja, H. 1926. Eine neue Su¨sswasserbangiacee Kyliniella latvica n.g., n. sp. Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis 1: 1-5.

Starmach, K. & Sieminska J. 1977. Phaeophyta Rhodophyta. Flora Slodkowodna Polski, Warszawa. 444 s.

Vis, M.L. & Sheath, R.G. 1993. Distribution and systematics of Chroodactylon and Kyliniella (Porphyridiales, Rhodophyta) from North American streams. Japanese Journal of Phycology 41: 237-241.

Wehr, J.D. & Sheath, R.G. 2003. Freshwater algae of North America. Ecology and classification. Academic Press, Elsevier Science, San Diego. 918 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. Rev. Eva Willén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Porphyridiophyceae  
 • Ordning
  Porphyridiales  
 • Familj
  Phragmonemataceae  
 • Släkte
  Kyliniella  
 • Art
  Kyliniella latvica, Skuja - kyliniella
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005. Rev. Eva Willén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015