Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ramaria flavobrunnescens

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria flavobrunnescens
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten och tunnköttig, bräcklig, livligt gul-orangegul korallfingersvamp med tunna, nästan genomskinliga (hygrofana) grenar (kan påminna om den hos gullhorn Calocera viscosa). Svampen är oftast mindre än 10 cm hög och bred. Färgen är först kromgul-orangegul, som äldre svavelgul-ockragul. Grentopparna består av en till tre divergerande korta spetsar. Dessa, liksom svampen i övrigt, kan som äldre eller vid tumning få bruna fläckar. Fruktkroppen har många huvudgrenar som utgår redan från markplanet och förgrenar sig rikligt med öppna, runda (U-formiga) grenvinklar. Foten är vid fästpunkten vitaktig men över marknivån livligt gul. Svampen smakar milt, nötaktigt. Sporerna är korta, ellipsoida, ca (7-) 8-9,5 µm långa och markant vårtiga. Hyferna har söljor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ramaria flavobrunnescens Observationer i Sverige för Ramaria flavobrunnescens
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt sydligt nemoral eller boreonemoral ädellövskogsart som angivits påträffad på spridda ställen från Skåne upp Mälardalen. I Norden är den också känd från Norge och Finland. I Europa i övrigt har den uppgivits från bl.a. Estland, Tyskland, Schweiz och England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med framförallt lind i luckiga ädellövskogar, möjligen även med ek och bok. Känd från ett tiotal aktuella lokaler i södra Sverige upp till norra Uppland, främst i äldre ädellövskog med lång kontinuitet på kalkrik mark. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av avverkningar och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (360-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (18-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 150 (124-150) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar ektotrof mykorrhiza med lövträd, troligen lind, och är påträffad på kalkrik mark i ädellövskog med bok, ek och lind, t.ex. forna lövängar, hagmarker samt sluttningar med lind och hassel. Mycket talar för att arten hos oss är knuten till relikta förekomster av lind, ett träd som ofta finns insprängt i annan skog, men detta måste närmare undersökas och fastställas. Det är emellertid mycket slående att den vid ett tiotal förekomster i södra Sverige alltid har vuxit vid gammal lind. I Centraleuropa har även granskog uppgivits som växtmiljö, vilket troligen är felaktigt eller åtminstone inte är aktuellt i Norden. Arten tycks vara värmekrävande och föredra halvöppna och klimatiskt gynnsamma lägen, ofta i sluttningar med blottade mineraljordsfläckar. Vissa lokaler utgör idag slutna lundar som tidigare varit halvöppna och kulturpräglade.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria flavobrunnescens (G.F. Atk.) Corner, 1950 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med framförallt lind i luckiga ädellövskogar, möjligen även med ek och bok. Känd från ett tiotal aktuella lokaler i södra Sverige upp till norra Uppland, främst i äldre ädellövskog med lång kontinuitet på kalkrik mark. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av avverkningar och igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (360-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (18-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 150 (124-150) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En relativt liten och tunnköttig, bräcklig, livligt gul-orangegul korallfingersvamp med tunna, nästan genomskinliga (hygrofana) grenar (kan påminna om den hos gullhorn Calocera viscosa). Svampen är oftast mindre än 10 cm hög och bred. Färgen är först kromgul-orangegul, som äldre svavelgul-ockragul. Grentopparna består av en till tre divergerande korta spetsar. Dessa, liksom svampen i övrigt, kan som äldre eller vid tumning få bruna fläckar. Fruktkroppen har många huvudgrenar som utgår redan från markplanet och förgrenar sig rikligt med öppna, runda (U-formiga) grenvinklar. Foten är vid fästpunkten vitaktig men över marknivån livligt gul. Svampen smakar milt, nötaktigt. Sporerna är korta, ellipsoida, ca (7-) 8-9,5 µm långa och markant vårtiga. Hyferna har söljor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ramaria flavobrunnescens

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ramaria flavobrunnescens

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt sydligt nemoral eller boreonemoral ädellövskogsart som angivits påträffad på spridda ställen från Skåne upp Mälardalen. I Norden är den också känd från Norge och Finland. I Europa i övrigt har den uppgivits från bl.a. Estland, Tyskland, Schweiz och England.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria flavobrunnescens(G.F. Atk.) Corner, 1950

Arten bildar ektotrof mykorrhiza med lövträd, troligen lind, och är påträffad på kalkrik mark i ädellövskog med bok, ek och lind, t.ex. forna lövängar, hagmarker samt sluttningar med lind och hassel. Mycket talar för att arten hos oss är knuten till relikta förekomster av lind, ett träd som ofta finns insprängt i annan skog, men detta måste närmare undersökas och fastställas. Det är emellertid mycket slående att den vid ett tiotal förekomster i södra Sverige alltid har vuxit vid gammal lind. I Centraleuropa har även granskog uppgivits som växtmiljö, vilket troligen är felaktigt eller åtminstone inte är aktuellt i Norden. Arten tycks vara värmekrävande och föredra halvöppna och klimatiskt gynnsamma lägen, ofta i sluttningar med blottade mineraljordsfläckar. Vissa lokaler utgör idag slutna lundar som tidigare varit halvöppna och kulturpräglade.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten hotas troligen också av eutrofiering till följd av kvävenedfall, liksom spontan inväxning av gran i ädellövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Områdesskydd. Om gran eller sykomorlönn spontant inkommit på växtplatsen bör dessa tas bort. Då arten tycks vara knuten till lind bör åtgärder på växtplatserna utformas så att det gynnar detta trädslag. Om ädellövskogen sedan länge befinner sig i ett sent och slutet successionsstadium kan arten hotas av alltför snabba och drastiska restaureringshuggningar (naturvårdshuggningar) som syftar till att återställa ett tidigare hävdat halvöppet stadium. Utglesning bör då ske successivt.
Som svenskt namn föreslås här lindfingersvamp då arten i princip alltid hos oss uppträder vid gammal lind. På norska har arten nyligen fått namnet ”solkorallsopp”. Arten är ursprungligen beskriven från Nordamerika och det är oklart om den fingersvamp som i Europa benämnts R. flavobrunnescens är samma taxon. Namnet används därför här i en klassisk europeisk bemärkelse. Arten uppges ibland som giftig.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Kytövuori, I. & Toivonen, M. 2012. Ektomykorrizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i eikeskog och annan edellauvskog i Norge. Agarica 32: 5-19. (BILD)

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Fungi of Switzerland. 2. Non-gilled fungi. Lucerne. (BILD)

Christan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW-Verlag, Eching. (BILD).

Söderberg, L. 2005. Två korallfingersvampar, Ramaria bataillei och R. flavobrunnescens, funna i Sverige. Svensk Mykol. Tidskr. 26: 31-37. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria flavobrunnescens, (G.F. Atk.) Corner, 1950
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012