Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ramaria flavosalmonicolor

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria flavosalmonicolor
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor korallfingersvamp, cirka 5–15 cm hög och bred. Foten och de basala huvudgrenarna är ofta relativt kraftiga, de övre grenarna är täta och upprepat förgrenade. Foten är slät, basalt vit, uppåt övergående i grenarnas färg, ofta med något vitmarmorerad (vattrad) struktur. Grenarna och grenspetsarna är på unga exemplar livligt orangegula. Under mognaden under ett par dagar övergår färgen till ljust beigerosa eller laxrosa, ibland med en ljust frostig yta. Som gammal bleknar svampen ur och blir ljust beigebrun. Svampen har ovanligt små, fint vårtiga sporer (ca 6,5–9 x 3,5–4,5 µm) och hyfer med söljor (s.k. clamps). Den är vid en mikroskopisk undersökning mycket lik solfingersvamp (Ramaria flavobrunnescens) och kan därför inte särskiljas från denna på mikrokaraktärer. Aprikosfingersvamp skiljer sig genom sina kraftigare och tätt förgrenade fruktkroppar där grenarna får färgförändringar från orangegult till aprikosorange-laxrosa-beigerosa. Svampen har en något obehaglig unken doft som liknats vid den hos rökslöjskivling (Hypholoma capnoides).
Utbredning
Länsvis förekomst för Ramaria flavosalmonicolor Observationer i Sverige för Ramaria flavosalmonicolor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig, mycket sällsynt art som bara är funnen ett fåtal gånger i södra Sverige, främst i Skåne, men någon gång även i södra Småland. Arten är beskriven från Schweitz och har dessutom uppgivits från Tyskland och Italien. Arten är extremt sällsynt i hela Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Bildar mykorrhiza med bok i rikare bokskogar. Funnen i Skåne, Småland och Västergötland. Mikroskopiskt lik R. flavobrunnescens men har aprikosfärgade grenar som ofta får en laxrosa ton. Uppärksammad först på senare år, men uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar ektomykorrhiza med bok. Den är enbart påträffad i gammal bokskog där det föreligger långvarig kontinuitet med bok. Miljön kan se relativt näringsfattig och hedartad ut, men på själva växtplatserna finns nästan alltid ett inslag av basiska mineral, t.ex. diabas eller lättvittrad skiffer. Svampen växer ofta i sluttningar där lövförna inte ansamlas. I Mellaneuropa är arten uppgiven från blandskogar med både bok och gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria flavosalmonicolor Schild, 1990 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i rikare bokskogar. Funnen i Skåne, Småland och Västergötland. Mikroskopiskt lik R. flavobrunnescens men har aprikosfärgade grenar som ofta får en laxrosa ton. Uppärksammad först på senare år, men uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En medelstor korallfingersvamp, cirka 5–15 cm hög och bred. Foten och de basala huvudgrenarna är ofta relativt kraftiga, de övre grenarna är täta och upprepat förgrenade. Foten är slät, basalt vit, uppåt övergående i grenarnas färg, ofta med något vitmarmorerad (vattrad) struktur. Grenarna och grenspetsarna är på unga exemplar livligt orangegula. Under mognaden under ett par dagar övergår färgen till ljust beigerosa eller laxrosa, ibland med en ljust frostig yta. Som gammal bleknar svampen ur och blir ljust beigebrun. Svampen har ovanligt små, fint vårtiga sporer (ca 6,5–9 x 3,5–4,5 µm) och hyfer med söljor (s.k. clamps). Den är vid en mikroskopisk undersökning mycket lik solfingersvamp (Ramaria flavobrunnescens) och kan därför inte särskiljas från denna på mikrokaraktärer. Aprikosfingersvamp skiljer sig genom sina kraftigare och tätt förgrenade fruktkroppar där grenarna får färgförändringar från orangegult till aprikosorange-laxrosa-beigerosa. Svampen har en något obehaglig unken doft som liknats vid den hos rökslöjskivling (Hypholoma capnoides).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ramaria flavosalmonicolor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ramaria flavosalmonicolor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig, mycket sällsynt art som bara är funnen ett fåtal gånger i södra Sverige, främst i Skåne, men någon gång även i södra Småland. Arten är beskriven från Schweitz och har dessutom uppgivits från Tyskland och Italien. Arten är extremt sällsynt i hela Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria flavosalmonicolorSchild, 1990

Arten bildar ektomykorrhiza med bok. Den är enbart påträffad i gammal bokskog där det föreligger långvarig kontinuitet med bok. Miljön kan se relativt näringsfattig och hedartad ut, men på själva växtplatserna finns nästan alltid ett inslag av basiska mineral, t.ex. diabas eller lättvittrad skiffer. Svampen växer ofta i sluttningar där lövförna inte ansamlas. I Mellaneuropa är arten uppgiven från blandskogar med både bok och gran.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas på sina växtplatser av all avverkning av äldre bok. Även inväxning av gran i äldre bokskog kan medföra ett hot. Då arten bara har mycket begränsade kända förekomster kan slumpfaktorer medföra att växtplatserna körs sönder eller förstörs. Förnaanhopning med tjocka boklövspackar på själva växtplatsen kan vara negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Samtliga växtplatser bör skyddas och undantas all form av avverkning. Arten kan, trots att den är spektakulär, vara förbisedd och bör eftersökas inom fler gamla bokskogsområden, särskilt i områden med inslag av basiska mineral.

Christan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW-Verlag, Eching.

Ingvert, C. 2017. Ädellövskogens gömda svampar. Eget förlag, Malmö.

Schild, E. 1990. Ramaria-Studien. Zeitschrift für Mykologi, Bd. 56 (1): 131-150.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria flavosalmonicolor, Schild, 1990
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2017