Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbryum

Organismgrupp Mossor Bryum calophyllum
Trubbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2 cm höga, gröna till rödaktiga, relativt täta tuvor. Bladen är kupade, brett ovala och jämnt tillspetsade eller med en kort spets. Bladbasen är grön. Nerven är kraftig, gul till brunaktig och slutar i eller strax nedanför spetsen. Bladkanten är slät, dubbelskiktad och tillbakaböjd i den nedre delen. Kantlisten är smal, men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till kort hexagonala, ca 20 µm breda och ibland relativt tjockväggiga. Arten är samkönad (autoik) och kapslar troligen vanliga. Kapseln är liten, oval till päronformig, brunaktig till vinröd och hängande med ett långt, rött, rakt skaft. Kapselmynningen är liten. Den yttre tandkransen är mörkorange nedtill och fint papillös och har ibland antydan till små, cirkelrunda håligheter längs mitten av tänderna. Den inre tandkransen är gul nedtill, har smala, kölade tänder och ofta dåligt utvecklade cilier. Locket är lågt och har en liten, uddlik spets. Sporerna är stora, 28–30 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten är variationsrik och har betraktats som flera arter i ett artkomplex: jokkbryum Bryum axel-blyttii, sandbryum B. acutiforme och trubbryum B. calophyllum. Jokkbryum B. axel-blyttii har liten, kort, päronformig, röd till vinröd kapsel och brett ovala, kortspetsade blad. Sandbryum B. acutiforme har oval, röd till vinröd kapsel och smalt ovala, vasspetsade blad som ofta är tandade nära spetsen. Trubbryum B. calophyllum s.str. (i snäv bemärkelse) har brunaktig, oval kapsel med bred hals och brett ovala, kortspetsade blad. Det finns även svårplacerade mellanformer. Därför behandlas detta artkomplex under samma artnamn i väntan på taxonomisk utredning.
Trubbryum liknar tegelbryum Bryum wrightii, men den senare har tegelröda kapslar som ofta har kort och krokigt kapselskaft. Dessutom är den inre tandkransen nästan genomskinlig och ofta mer eller mindre reducerad.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbryum Observationer i Sverige för trubbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det enda säkra svenska fyndet av arten (liknar mest B. axel-blyttii) gjordes norr om Torne träsk vid Abisko 1911, där den sågs fram till 1917. Därefter återfanns den först 2003 vid stranden av ett större vattendrag. I Norge har arten (alla de tre beskrivna arterna i artkomplexet) påträffats, och arten (B. calophyllum i snäv bemärkelse) finns även uppgiven för Danmark och Island. Världsutbredningen (för kollektivarten) omfattar spridda delar av Europa, Sibirien, arktiska Nordamerika, Grönland och Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Växer på stränder av större bäckar, älvar och sjöar i arktiska miljöer. Den växer i översvämningszonen relativt nära vattnet och klarar sig därför från konkurrens från andra växter. Som flera andra Bryum arter i fjälltrakterna är kunskapen och status fortfarande relativt bristfällig. Observera att i artbegreppet Bryum calophyllum ingår numera B. axel-blyttii som tidigare var rödlistad. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (50-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (4-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Trubbryum växer på exponerade, sandiga stränder av större bäckar, älvar och sjöar i arktiska miljöer. Den växer i översvämningszonen relativt nära vattnet och klarar sig därför från konkurrens från andra växter, men störningen från översvämningen gör även att populationerna varierar kraftigt i storlek mellan olika år. Den växer tillsammans med andra störningsgynnade arter som stiftmossa Aongstroemia longipes, källmossor Philonotis spp. och storkornsnicka Pohlia filum.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum calophyllum R.Br. - trubbryum Synonymer Bryum acutum, Bryum acutiforme, Bryum axel-blyttii Philib., jokkbryum

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på stränder av större bäckar, älvar och sjöar i arktiska miljöer. Den växer i översvämningszonen relativt nära vattnet och klarar sig därför från konkurrens från andra växter. Som flera andra Bryum arter i fjälltrakterna är kunskapen och status fortfarande relativt bristfällig. Observera att i artbegreppet Bryum calophyllum ingår numera B. axel-blyttii som tidigare var rödlistad. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (50-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (4-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 2 cm höga, gröna till rödaktiga, relativt täta tuvor. Bladen är kupade, brett ovala och jämnt tillspetsade eller med en kort spets. Bladbasen är grön. Nerven är kraftig, gul till brunaktig och slutar i eller strax nedanför spetsen. Bladkanten är slät, dubbelskiktad och tillbakaböjd i den nedre delen. Kantlisten är smal, men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till kort hexagonala, ca 20 µm breda och ibland relativt tjockväggiga. Arten är samkönad (autoik) och kapslar troligen vanliga. Kapseln är liten, oval till päronformig, brunaktig till vinröd och hängande med ett långt, rött, rakt skaft. Kapselmynningen är liten. Den yttre tandkransen är mörkorange nedtill och fint papillös och har ibland antydan till små, cirkelrunda håligheter längs mitten av tänderna. Den inre tandkransen är gul nedtill, har smala, kölade tänder och ofta dåligt utvecklade cilier. Locket är lågt och har en liten, uddlik spets. Sporerna är stora, 28–30 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten är variationsrik och har betraktats som flera arter i ett artkomplex: jokkbryum Bryum axel-blyttii, sandbryum B. acutiforme och trubbryum B. calophyllum. Jokkbryum B. axel-blyttii har liten, kort, päronformig, röd till vinröd kapsel och brett ovala, kortspetsade blad. Sandbryum B. acutiforme har oval, röd till vinröd kapsel och smalt ovala, vasspetsade blad som ofta är tandade nära spetsen. Trubbryum B. calophyllum s.str. (i snäv bemärkelse) har brunaktig, oval kapsel med bred hals och brett ovala, kortspetsade blad. Det finns även svårplacerade mellanformer. Därför behandlas detta artkomplex under samma artnamn i väntan på taxonomisk utredning.
Trubbryum liknar tegelbryum Bryum wrightii, men den senare har tegelröda kapslar som ofta har kort och krokigt kapselskaft. Dessutom är den inre tandkransen nästan genomskinlig och ofta mer eller mindre reducerad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbryum

Länsvis förekomst och status för trubbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det enda säkra svenska fyndet av arten (liknar mest B. axel-blyttii) gjordes norr om Torne träsk vid Abisko 1911, där den sågs fram till 1917. Därefter återfanns den först 2003 vid stranden av ett större vattendrag. I Norge har arten (alla de tre beskrivna arterna i artkomplexet) påträffats, och arten (B. calophyllum i snäv bemärkelse) finns även uppgiven för Danmark och Island. Världsutbredningen (för kollektivarten) omfattar spridda delar av Europa, Sibirien, arktiska Nordamerika, Grönland och Centralasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum calophyllumR.Br. - trubbryum
  Synonymer
  Bryum acutum
  Bryum acutiforme
  Bryum axel-blyttii Philib.
  jokkbryum

Trubbryum växer på exponerade, sandiga stränder av större bäckar, älvar och sjöar i arktiska miljöer. Den växer i översvämningszonen relativt nära vattnet och klarar sig därför från konkurrens från andra växter, men störningen från översvämningen gör även att populationerna varierar kraftigt i storlek mellan olika år. Den växer tillsammans med andra störningsgynnade arter som stiftmossa Aongstroemia longipes, källmossor Philonotis spp. och storkornsnicka Pohlia filum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark, Sötvattensstrand, Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
På grund av sin sällsynthet kan arten hotas av oförutsedd påverkan av de stränder där den växer. Detta gäller förändringar av hydrologin och vattnets kvalitet, men även exploatering i form av anläggandet av bryggor etc.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Den idag enda kända lokalen på nordsidan av Torneträsk behöver uppmärksammas av berörda myndigheter så att växtplatsen kan skyddas från exploatering. Eftersom arten kan vara förbisedd bör den eftersökas aktivt i andra tänkbara områden och habitat.
Etymologi: calophyllus = med vackra blad; kalos (gr.) = vacker ; phyllon (gr.) = blad.
Uttal: [Brýum kalofýllum]

KEY FACTS Blunt Bryum. Forms relatively dense, up to 2 cm high, green to reddish tufts. Leaves convex, broadly ovate, apex evenly tapering or apiculate. Leaf-base green. Margin entire, bistratose, recurved below. Costa stout, yellow to brownish, percurrent or ending just below apex. Autoicous, capsules probably common. Capsule small, brownish to wine-coloured, ovoid to pyriform, pendulous. Mouth of capsule small. Exostome teeth orange-red below, finely papillose, sometimes with a row of minute, circular perforations along median line. Endostome with small, keeled teeth, yellow below. Cilia often rudimentary. Lid mamillate. Seta red, long and straight. - Grows on exposed, sandy shores of mainly arctic streams and lakes. Regular flooding eliminates competition from other species, but also causes the B. calophyllum populations to fluctuate strongly between years.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk area. II. Musci. K. Svenska Vet. Akad. Avh. Naturskydd. 14.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum calophyllum trubbryum s. 334-335. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum calophyllum, R.Br. - trubbryum
  Synonymer
  Bryum acutum
  Bryum acutiforme
  Bryum axel-blyttii Philib.
  jokkbryum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.