Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hyphoderma involutum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hyphoderma involutum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp som bildar mycket tunna, utbredda fruktkroppar, tätt vidvuxna mot underlaget. Hymeniet är slätt men poröst och med en blek, aningen gulaktig färg. Ofta täcker fruktkroppen bara några få kvadratcentimeter. De ganska otydliga och tätt sammanväxta hyferna har söljor. Svampen har talrikt med koniska, spetsiga cystider med fläckar av en amorf inkrustering i den övre delen. Sporerna är brett elliptiska och formade ungefär som äppelkärnor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hyphoderma involutum Observationer i Sverige för Hyphoderma involutum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från en lokal i Sverige, Vallsjöskogen i Dorotea. Där samlades den 1982 och 1983. Eftersök 2008 var resultatlöst. I Norge är arten samlad på en lokal och utanför Norden är den känd från Estland och Polen. Svampen är beskriven från en kanadensisk kollekt samlad 1942 men ej återsamlad i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Nedbrytare i gran- och tallågor i äldre urskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet av död ved. Endast insamlad på en plats i Sverige. Merparten av de fåtaliga skandinaviska fynden har gjorts i naturskogsartade miljöer med stort inslag av grov död ved. Lokaler finns så långt norrut som i tallskogen på norska nordkalotten. Arten är eftersökt i lämpliga miljöer men hittills inte funnen på ytterligare lokaler. Total population i landet bedöms som liten, ha minskat och fortgående attt minska p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång på grova lågor av tall och gran. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (1-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Växer på grova halvmultna lågor eller högstubbar av gran som rötats av klibbticka (Fomitopsis pinicola). Denna typ av lågor är ofta talrika i de bästa gammelskogsmiljöerna men trots det tycks arten vara ytterst sällsynt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Hyphodermataceae, Släkte Hyphoderma, Art Hyphoderma involutum (H.S.Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden Synonymer Cylindrobasidium involutum (H.S.Jacks. & Dearden) Sheng H.Wu, Peniophora involuta H.S.Jacks. & Dearden, Grandinia involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich, Kneiffiella involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich & Stalpers

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i gran- och tallågor i äldre urskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet av död ved. Endast insamlad på en plats i Sverige. Merparten av de fåtaliga skandinaviska fynden har gjorts i naturskogsartade miljöer med stort inslag av grov död ved. Lokaler finns så långt norrut som i tallskogen på norska nordkalotten. Arten är eftersökt i lämpliga miljöer men hittills inte funnen på ytterligare lokaler. Total population i landet bedöms som liten, ha minskat och fortgående attt minska p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång på grova lågor av tall och gran. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (1-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
En skinnsvamp som bildar mycket tunna, utbredda fruktkroppar, tätt vidvuxna mot underlaget. Hymeniet är slätt men poröst och med en blek, aningen gulaktig färg. Ofta täcker fruktkroppen bara några få kvadratcentimeter. De ganska otydliga och tätt sammanväxta hyferna har söljor. Svampen har talrikt med koniska, spetsiga cystider med fläckar av en amorf inkrustering i den övre delen. Sporerna är brett elliptiska och formade ungefär som äppelkärnor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hyphoderma involutum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hyphoderma involutum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från en lokal i Sverige, Vallsjöskogen i Dorotea. Där samlades den 1982 och 1983. Eftersök 2008 var resultatlöst. I Norge är arten samlad på en lokal och utanför Norden är den känd från Estland och Polen. Svampen är beskriven från en kanadensisk kollekt samlad 1942 men ej återsamlad i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma involutum(H.S.Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden
  Synonymer
  Cylindrobasidium involutum (H.S.Jacks. & Dearden) Sheng H.Wu
  Peniophora involuta H.S.Jacks. & Dearden
  Grandinia involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich
  Kneiffiella involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich & Stalpers

Växer på grova halvmultna lågor eller högstubbar av gran som rötats av klibbticka (Fomitopsis pinicola). Denna typ av lågor är ofta talrika i de bästa gammelskogsmiljöerna men trots det tycks arten vara ytterst sällsynt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Så länge arten bara är känd från en plats hotas den främst av slumpmässiga faktorer. I ett längre perspektiv hotas artens överlevnad av bristen på lämpliga miljöer och svårigheten för lyckad spridning mellan de få gynnsamma lokalerna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering av grandominerade urskogar i Norrland och Svealand. Det bör särsilt undersökas om bevarade skogsområden i omgivningarna av Dorotea kan knytas närmare varandra genom skydd av mellanliggande nyckelbiotoper.
Hyphoderma involutum har i Norden blandats samman med en närstående, betydligt vanligare men obeskriven art. Alla kollekter redovisade av Hjortstam & Ryvarden (1979) representerar denna namnlösa art.

Hjortstam, K. & Ryvarden L. 1979. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) IV. Mycotaxon 9: 505-519.

Jackson, H.S. & Dearden, E.R. 1951. Studies of North American Thelephoraceae. I. Some new western species of Peniophora. Mycologia 43: 54-61.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma involutum, (H.S.Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden
  Synonymer
  Cylindrobasidium involutum (H.S.Jacks. & Dearden) Sheng H.Wu
  Peniophora involuta H.S.Jacks. & Dearden
  Grandinia involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich
  Kneiffiella involuta (H.S.Jacks. & Dearden) Jülich & Stalpers
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012