Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  frostklockmossa

Organismgrupp Mossor Encalypta brevipes
Frostklockmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Bladen är tunglika med en färglös hårudd. Arten är samkönad, och kapslar är vanligt förekommande. Kapseln är smalt cylindrisk med åtsnörd mynning och fästad på ett upp till 3 mm långt, mörkrött skaft. Kapselskaftets bas har en skålformad och uppåtriktad rest av mössan. Peristom saknas. Mössan är stor och framträdande. Den är klocklik och omsluter hela kapseln. Mössan avsmalnar hastigt i en kort, sprötliknande spets och nederkanten är flikad. Sporerna är 37-48 µm i diameter, mörkt bruna och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten liknar fjällklockmossa E. alpina, men bladen är inte triangulära utan mer eller mindre jämnbreda, och mössans spröt är liksom kapselskaftet förhållandevis kort.
Utbredning
Länsvis förekomst för frostklockmossa Observationer i Sverige för frostklockmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en arktisk-alpin utbredning, men den har i Norden bara påträffats på ett fåtal platser i Sverige, på Island och på Svalbard. Den är i Sverige funnen lågalpin region. Arten förekommer i övrigt främst på Kolahalvön, i norra Sibirien, i Nordamerika, på Grönland och på några utpostlokaler i Centraleuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten förekommer på svagt sur till svagt basisk finkornigt vittringsgrus i fjällen och är endast funnen på fåtal platser i Torne lappmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (10-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 144 km² och förekomstarean (AOO) till 600 (4-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Frostklockmossa påträffas på svagt sur till svagt basisk jord. På en av de svenska lokalerna växer den på finkornigt vittringsgrus i en västvänd, brant fjällsluttning med både sura och basiska bergarter, bl.a. tillsammans med liten glansmossa Orthothecium intricatum. Ett fynd på Island gjordes på en basaltklippa intill en gammal vulkankrater. I Nordamerika växer den ibland tillsammans med vittandad klockmossa Encalypta brevicolla, medan den på Grönland är funnen i sällskap med bl.a. fjällklockmossa E. alpina, nordlig myggmossa Cnestrum alpestre och fjälltranmossa Trematodon brevicollis.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Encalyptales, Familj Encalyptaceae, Släkte Encalypta (klockmossor), Art Encalypta brevipes Schljakov - frostklockmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten förekommer på svagt sur till svagt basisk finkornigt vittringsgrus i fjällen och är endast funnen på fåtal platser i Torne lappmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (10-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 144 km² och förekomstarean (AOO) till 600 (4-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 1 cm höga tuvor. Bladen är tunglika med en färglös hårudd. Arten är samkönad, och kapslar är vanligt förekommande. Kapseln är smalt cylindrisk med åtsnörd mynning och fästad på ett upp till 3 mm långt, mörkrött skaft. Kapselskaftets bas har en skålformad och uppåtriktad rest av mössan. Peristom saknas. Mössan är stor och framträdande. Den är klocklik och omsluter hela kapseln. Mössan avsmalnar hastigt i en kort, sprötliknande spets och nederkanten är flikad. Sporerna är 37-48 µm i diameter, mörkt bruna och tätt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten liknar fjällklockmossa E. alpina, men bladen är inte triangulära utan mer eller mindre jämnbreda, och mössans spröt är liksom kapselskaftet förhållandevis kort.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för frostklockmossa

Länsvis förekomst och status för frostklockmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för frostklockmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en arktisk-alpin utbredning, men den har i Norden bara påträffats på ett fåtal platser i Sverige, på Island och på Svalbard. Den är i Sverige funnen lågalpin region. Arten förekommer i övrigt främst på Kolahalvön, i norra Sibirien, i Nordamerika, på Grönland och på några utpostlokaler i Centraleuropa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Encalyptales  
 • Familj
  Encalyptaceae  
 • Släkte
  Encalypta - klockmossor 
 • Art
  Encalypta brevipesSchljakov - frostklockmossa

Frostklockmossa påträffas på svagt sur till svagt basisk jord. På en av de svenska lokalerna växer den på finkornigt vittringsgrus i en västvänd, brant fjällsluttning med både sura och basiska bergarter, bl.a. tillsammans med liten glansmossa Orthothecium intricatum. Ett fynd på Island gjordes på en basaltklippa intill en gammal vulkankrater. I Nordamerika växer den ibland tillsammans med vittandad klockmossa Encalypta brevicolla, medan den på Grönland är funnen i sällskap med bl.a. fjällklockmossa E. alpina, nordlig myggmossa Cnestrum alpestre och fjälltranmossa Trematodon brevicollis.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Artens sällsynthet gör att alla typer av ingrepp på och i anslutning till lokalen utgör hot mot artens fortbestånd i landet. Överbetning från ren, slitage från turism är sådana tänkbart hot.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokalen bör återbesökas och beståndets storlek bedömas för att bättre dokumentera populationens livskraft och vad som eventuellt kan hota artens överlevnad.
Etymologi: brevipes = med kort fot; brevis (lat.) = kort; pes (lat.) = fot.
Uttal: [Enkalýpta brévipes]

key facts Forms up to 1 cm high tufts. Autoicous, capsules common, cylindrical, gymnostomous. Seta 1-3 mm, dark red. Calyptra large and conspicuous, campanulate. Top of calyptra rapidly tapering to a short, rod-like beak, bottom edge fringed. Spores 37-48 µm, brown, densely papillose. - Grows on slightly acidic to slightly basic soil. The Swedish site is a west-facing alpine slope, where it grows on fine gravel derived by weathering from a bedrock consisting of mixed acidic and basic minerals.

Hallingbäck, T. 2006. Encalypta brevipes frostklockmossa s. 64. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Horton, D.G. 1980. Encalypta brevipes and E. brevicolla: new records from North America, Iceland, Great Britain and Europe. J. Bryol. 11: 209--212.

Horton, D.G. 1983. A revision of the Encalyptaceae (musci) with particular reference to North American taxa. Part II. J. Hattori Bot. Lab. 54: 353-532.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Funariidae  
 • Ordning
  Encalyptales  
 • Familj
  Encalyptaceae  
 • Släkte
  Encalypta - klockmossor 
 • Art
  Encalypta brevipes, Schljakov - frostklockmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev. Tomas Hallingbäck 2010.