Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klasbryum

Organismgrupp Mossor Bryum demaretianum
Klasbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller i glesa, gröna tuvor. Skotten är upp till 1 cm höga. Rhizoiderna är blekgula till rödbruna och släta till papillösa. Bladen är styva, platta, smalt ovala och jämnt avsmalnande i en vass spets. Nerven är kraftig, rödaktig och ibland utlöpande. Bladkanten är relativt slät, plan eller något tillbakaböjd i den nedre halvan av bladet. Kantlisten är relativt otydlig och består av celler som är något längre och smalare än andra celler. Bladcellerna är hexagonala till avlånga, 15–20 µm breda och något tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar har hittills aldrig påträffats. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med rikligt med rhizoidgroddkorn som ofta växer ut i klasar om 1–5 stycken från de grövre rhizoiderna. Groddkornen är karakteristiskt klart orange och päronformiga, 60–100 × 100–150 µm breda, och består av få celler som kan vara något utskjutande.
Klasbryum hör till en artrik grupp med små, oftast sterila arter med rikligt med rhizoidgroddkorn, som ofta är omöjliga att skilja åt i fält (se särskild bestämningsnyckel). De karakteristiska, små, päronformiga, orange groddkornen skiljer arten från övriga arter i släktet. Den kan närmast förväxlas med gulknölsbryum Bryum tenuisetum, men den senare har större, mer rundade, ofta citrongula rhizoidgroddkorn.
Utbredning
Länsvis förekomst för klasbryum Observationer i Sverige för klasbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten hittades för första gången i Sverige i Klarälvsdeltat utanför Karlstad 2003, men har därefter hittats på fler lokaler t.ex. i Halland. Artens utbredning i Sverige dåligt känd eftersom den har uppmärksammats i sen tid. Sedan den beskrevs 1992, har den hittats i Belgien, Frankrike, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige (Hodgetts 2015), men den kommer säkerligen att upptäckas i fler länder, åtminstone i Västeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Växer på humusrikt underlag som har ett tydligt inslag av mineraljord. Det är en pionjär och störningsgynnade art som främst finns på små upphöjningar intill klövtramp och stigar i naturbetesmark. Arten är känd från ett fåtal lokaler i världen varav flera i Sverige, i södra Värmland och i Halland. Eftersom arten är nyligen beskriven kan den vara förbisedd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (60-3600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (12-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
På de svenska lokalerna som arten först upptäcktes på växte klasbryum på restaurerade strandängar som betas av nötkreatur. Förekomsterna översvämmas troligen regelbundet och påverkas av tramp från betesdjur vilket ger bra förutsättningar för måttligt störningsgynnade arter som denna. Arten växte främst på små upphöjningar intill klövtramp och stigar. Substratet var mycket humusrikt men med inslag av mineraljord och var troligen relativt surt att döma efter följearterna. Den växte tillsammans med andra störningsgynnade arter som strandbronia Fossombronia foveolata, liten sågmossa Atrichum tenellum, rak jordmossa Dicranella crispa, gul grusmossa Ditrichum cylindricum, gul nålfruktsmossa Phaeoceros laevis, åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum och tranmossa Trematodon ambiguus.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum demaretianum Arts - klasbryum Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på humusrikt underlag som har ett tydligt inslag av mineraljord. Det är en pionjär och störningsgynnade art som främst finns på små upphöjningar intill klövtramp och stigar i naturbetesmark. Arten är känd från ett fåtal lokaler i världen varav flera i Sverige, i södra Värmland och i Halland. Eftersom arten är nyligen beskriven kan den vara förbisedd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (60-3600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (12-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Artens skott växer enstaka eller i glesa, gröna tuvor. Skotten är upp till 1 cm höga. Rhizoiderna är blekgula till rödbruna och släta till papillösa. Bladen är styva, platta, smalt ovala och jämnt avsmalnande i en vass spets. Nerven är kraftig, rödaktig och ibland utlöpande. Bladkanten är relativt slät, plan eller något tillbakaböjd i den nedre halvan av bladet. Kantlisten är relativt otydlig och består av celler som är något längre och smalare än andra celler. Bladcellerna är hexagonala till avlånga, 15–20 µm breda och något tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar har hittills aldrig påträffats. Specialiserad vegetativ förökning förekommer med rikligt med rhizoidgroddkorn som ofta växer ut i klasar om 1–5 stycken från de grövre rhizoiderna. Groddkornen är karakteristiskt klart orange och päronformiga, 60–100 × 100–150 µm breda, och består av få celler som kan vara något utskjutande.
Klasbryum hör till en artrik grupp med små, oftast sterila arter med rikligt med rhizoidgroddkorn, som ofta är omöjliga att skilja åt i fält (se särskild bestämningsnyckel). De karakteristiska, små, päronformiga, orange groddkornen skiljer arten från övriga arter i släktet. Den kan närmast förväxlas med gulknölsbryum Bryum tenuisetum, men den senare har större, mer rundade, ofta citrongula rhizoidgroddkorn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klasbryum

Länsvis förekomst och status för klasbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klasbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten hittades för första gången i Sverige i Klarälvsdeltat utanför Karlstad 2003, men har därefter hittats på fler lokaler t.ex. i Halland. Artens utbredning i Sverige dåligt känd eftersom den har uppmärksammats i sen tid. Sedan den beskrevs 1992, har den hittats i Belgien, Frankrike, Österrike, Slovakien, Tyskland och Sverige (Hodgetts 2015), men den kommer säkerligen att upptäckas i fler länder, åtminstone i Västeuropa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum demaretianumArts - klasbryum

På de svenska lokalerna som arten först upptäcktes på växte klasbryum på restaurerade strandängar som betas av nötkreatur. Förekomsterna översvämmas troligen regelbundet och påverkas av tramp från betesdjur vilket ger bra förutsättningar för måttligt störningsgynnade arter som denna. Arten växte främst på små upphöjningar intill klövtramp och stigar. Substratet var mycket humusrikt men med inslag av mineraljord och var troligen relativt surt att döma efter följearterna. Den växte tillsammans med andra störningsgynnade arter som strandbronia Fossombronia foveolata, liten sågmossa Atrichum tenellum, rak jordmossa Dicranella crispa, gul grusmossa Ditrichum cylindricum, gul nålfruktsmossa Phaeoceros laevis, åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum och tranmossa Trematodon ambiguus.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Utdikning och igenväxning i jordbrukslandskapet utgör ett allvarligt hot mot klasbryum.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Öppna odikad och betade strandängar bör fortsätta att hävdas på traditionellt sätt största möjliga utsträckning. Artens biologi m.m. bör ytterligare studeras och arten växtlokaler bör uppmärksammas av naturvårdande myndigheter.
Etymologi: demaretianus = efter Ferdinand M.H. Demaret (1911- ), mossforskare från Nederländerna.
Uttal: [Brýum demaretiánum]

KEY FACTS Shoots up to 1 cm, single or forming loose, green tufts. Rhizoids pale yellow to reddish-brown, smooth to papillose. Leaves stiff, plane, narrowly ovate, evenly tapering to a sharp-pointed apex. Costa stout, reddish, sometimes excurrent. Dioicous, capsules unknown. Vegetative propagation by abundant clusters of 1-5 tubers on coarse rhizoids. Tubers characteristically bright orange, pyriform (width 60-100 x 110-150 µm), consisting of relatively few cells that may be slightly protuberant. - Grows on cattle-grazed, regularly flooded shore meadows, typically along paths or on the slight elevations surrounding hoof-prints. Prefers very humus-rich and probably relatively acidic soil intermixed with mineral soil.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Weibull, H. 2008. Bryum demaretianum klasbryum s. 377-378. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev.Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum demaretianum, Arts - klasbryum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Rev.Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.