Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Meligethes substrigosus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Meligethes substrigosus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5-2,5 mm lång oval, svart skalbagge. Arten har tidigare varit förväxlad med den närstående M. subrugosus och därför ofta felrapporterats. Arten kan bestämmas med hjälp av Rutanen m.fl. (2010). Bestämningen behöver kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Meligethes substrigosus Observationer i Sverige för Meligethes substrigosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Blekinge och norra Skåne. Efter 1950-talet är den bara känd från några lokaler i Blekinge. Arten är inte rapporterad från Norge eller Danmark. I Finland är den spridd i sydöstra delen. Utanför Norden är den spridd från Västeuropa till Östasien med viss osäkerhet beroende på förväxling med M. subrugosus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i blommorna av monke (Jasione montana), på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
I Sverige är arten såvitt känt endast funnen på öppen sandmark, där den fullbildade skalbaggen påträffas i blommorna av monke (Jasione montana). I Finland är den däremot endast funnen på toppklocka (Campanula glomerata) (Rutanen m fl. 2010). Audisio (1993) anger förutom dessa arter även nässelklocka (C. trachelium) och knölklocka (C. rapunculoides) som möjliga värdväxter. Larverna utvecklas i blomknopparna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåmunkar
· blåmunkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Nitidulidae (glansbaggar), Släkte Meligethes, Art Meligethes substrigosus Erichson, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i blommorna av monke (Jasione montana), på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,5-2,5 mm lång oval, svart skalbagge. Arten har tidigare varit förväxlad med den närstående M. subrugosus och därför ofta felrapporterats. Arten kan bestämmas med hjälp av Rutanen m.fl. (2010). Bestämningen behöver kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Meligethes substrigosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Meligethes substrigosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Blekinge och norra Skåne. Efter 1950-talet är den bara känd från några lokaler i Blekinge. Arten är inte rapporterad från Norge eller Danmark. I Finland är den spridd i sydöstra delen. Utanför Norden är den spridd från Västeuropa till Östasien med viss osäkerhet beroende på förväxling med M. subrugosus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes substrigosusErichson, 1845

I Sverige är arten såvitt känt endast funnen på öppen sandmark, där den fullbildade skalbaggen påträffas i blommorna av monke (Jasione montana). I Finland är den däremot endast funnen på toppklocka (Campanula glomerata) (Rutanen m fl. 2010). Audisio (1993) anger förutom dessa arter även nässelklocka (C. trachelium) och knölklocka (C. rapunculoides) som möjliga värdväxter. Larverna utvecklas i blomknopparna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåmunkar - Jasione montana (Viktig)
Solvarma, öppna sandmarker med monke hotas överallt av igenväxning och är beroende av kontinuerlig störning. Den begränsade svenska populationen är isolerad från närmaste kända förekomster.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Störning och förhindrande av igenväxning på de fåtaliga kända lokalerna bör gynna arten.

Audisio, P., 1993. Nitidulidae-Kateretidae. Calderini, Bologna, Milano, Rom.

Rutanen, I., Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. 2012. Two Pollen Beetles, Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) and Meligethes substrigosus Erichson, 1845 in Northern Europe. Ent. Tidskr. 131: 177-184.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Nitidulidae - glansbaggar 
 • Underfamilj
  Meligethinae  
 • Släkte
  Meligethes  
 • Art
  Meligethes substrigosus, Erichson, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015.