Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skärgårdsbryum

Organismgrupp Mossor Bryum warneum
Skärgårdsbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar gröna, ofta rödaktiga tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga. Skotten är ofta något förgrenade och har de flesta bladen samlade i spetsen. Bladen är något kupade och ovala och har en lång, smal och uddlik spets. Bladbasen är grön. Nerven är kraftig, gulgrön till brun och mer eller mindre utlöpande. Bladkanten är dubbelskiktad, ofta något tandad i spetsen och tillbakaböjd i nedersta delen eller helt plan. Kantlisten är smal men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, ca 20 µm breda och tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik eller autoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är oval till brett oval till kort päronformig, gul till mörkbrun och hängande. Kapselskaftet är rödbrunt, styvt och relativt långt. Kapselmynningen är smal. Den yttre tandkransen är gul till brun nedtill och tändernas breda lameller har ibland tydliga tvärväggar (varieteten havsbryum warneum). Den inre tandkransen är blekgul, ibland sammanvuxen med den yttre tandkransen, har smala tänder med smala springor och har dåligt utvecklade cilier. Locket varierar i utseende från utdraget koniskt (varieteten havsbryum warneum) till plant med en liten, trubbig udd (varieteten kustbryum mamillatum). Sporerna är mycket stora, 30–45 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Skärgårdsbryum är relativt mångformig och flera arter har beskrivits i ett artkomplex som inte är utrett taxonomiskt. Varieteten kustbryum mamillatum har länge skilts ut som egen art, men den behandlas här som varietet eftersom det finns en del svårplacerade övergångsformer. Varieteten kustbryum mamillatum har brett oval kapsel, plant lock med en liten, trubbig udd och tänder i den yttre tandkransen som saknar tvärväggar mellan lamellerna. Varieteten havsbryum warneum har päronformig kapsel med utdragen hals, koniskt lock och ofta tydliga tvärväggar på den yttre tandkransens tänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för skärgårdsbryum Observationer i Sverige för skärgårdsbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt och förekommer främst längs Östersjöns stränder. Den verkar vara mest frekvent på Gotland men har även vid enstaka tillfällen hittats i inlandet, på västkusten och i fjällen. Den förekommer sällsynt i alla nordiska länder. Världsutbredningen omfattar endast Europa, men där är den relativt väl spridd.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten växer på blottad sand på strandängar längs havet, men har även hittats på enstaka platser på sjö- och älvstränder i inlandet. Den verkar något kalkgynnad och är främst funnen på långgrunda betade havsstrandängar. Havsbryum är känd från ett fåtal lokaler varav ingen numera med säkerhet är aktuell. Arten har sannolikt en dålig spridningsförmåga då sporerna är mycket stora. Arten var tidigare uppdelad på arterna Bryum warneum och B. mamillatum. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (80-16000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (16-3300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Skärgårdsbryum växer på bar, sandig jord på exponerade havsstränder, särskilt på långgrunda, betade havsstrandängar. Den har även hittats på sjö- eller älvstränder i inlandet och även på en älvstrand i fjällen. Substratet är fuktig, ibland humusblandad, mineraljord med sand eller lera. Den verkar vara något kalkgynnad och förekommer ofta tillsammans med andra havsstrandarter som hängbryum Bryum algovicum, östersjöbryum B. marratii, saltbryum B. salinum och salttuss Hennediella heimii. På lokalen i fjällen växte den tillsammans med bl.a. stiftmossa Aongstroemia longipes, trubbryum Bryum calophyllum, blekröd bryum B. pallens och päronmossa Leptobryum pyriforme.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum warneum (Röhl.) Brid. - skärgårdsbryum Synonymer Ptychostomum warneum (Röhl.) J.R.Spence, Mnium caespiticium var. warneum Röhl., havsbryum

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på blottad sand på strandängar längs havet, men har även hittats på enstaka platser på sjö- och älvstränder i inlandet. Den verkar något kalkgynnad och är främst funnen på långgrunda betade havsstrandängar. Havsbryum är känd från ett fåtal lokaler varav ingen numera med säkerhet är aktuell. Arten har sannolikt en dålig spridningsförmåga då sporerna är mycket stora. Arten var tidigare uppdelad på arterna Bryum warneum och B. mamillatum. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (80-16000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (16-3300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar gröna, ofta rödaktiga tuvor. Skotten är upp till 2 cm höga. Skotten är ofta något förgrenade och har de flesta bladen samlade i spetsen. Bladen är något kupade och ovala och har en lång, smal och uddlik spets. Bladbasen är grön. Nerven är kraftig, gulgrön till brun och mer eller mindre utlöpande. Bladkanten är dubbelskiktad, ofta något tandad i spetsen och tillbakaböjd i nedersta delen eller helt plan. Kantlisten är smal men relativt tydligt avgränsad. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, ca 20 µm breda och tunnväggiga. Arten är samkönad (synoik eller autoik) och kapslar är troligen vanliga. Kapseln är oval till brett oval till kort päronformig, gul till mörkbrun och hängande. Kapselskaftet är rödbrunt, styvt och relativt långt. Kapselmynningen är smal. Den yttre tandkransen är gul till brun nedtill och tändernas breda lameller har ibland tydliga tvärväggar (varieteten havsbryum warneum). Den inre tandkransen är blekgul, ibland sammanvuxen med den yttre tandkransen, har smala tänder med smala springor och har dåligt utvecklade cilier. Locket varierar i utseende från utdraget koniskt (varieteten havsbryum warneum) till plant med en liten, trubbig udd (varieteten kustbryum mamillatum). Sporerna är mycket stora, 30–45 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Skärgårdsbryum är relativt mångformig och flera arter har beskrivits i ett artkomplex som inte är utrett taxonomiskt. Varieteten kustbryum mamillatum har länge skilts ut som egen art, men den behandlas här som varietet eftersom det finns en del svårplacerade övergångsformer. Varieteten kustbryum mamillatum har brett oval kapsel, plant lock med en liten, trubbig udd och tänder i den yttre tandkransen som saknar tvärväggar mellan lamellerna. Varieteten havsbryum warneum har päronformig kapsel med utdragen hals, koniskt lock och ofta tydliga tvärväggar på den yttre tandkransens tänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skärgårdsbryum

Länsvis förekomst och status för skärgårdsbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skärgårdsbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt och förekommer främst längs Östersjöns stränder. Den verkar vara mest frekvent på Gotland men har även vid enstaka tillfällen hittats i inlandet, på västkusten och i fjällen. Den förekommer sällsynt i alla nordiska länder. Världsutbredningen omfattar endast Europa, men där är den relativt väl spridd.
Arten är rödlistad i flera andra europeiska länder (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum warneum(Röhl.) Brid. - skärgårdsbryum
  Synonymer
  Ptychostomum warneum (Röhl.) J.R.Spence
  Mnium caespiticium var. warneum Röhl.
  havsbryum

Skärgårdsbryum växer på bar, sandig jord på exponerade havsstränder, särskilt på långgrunda, betade havsstrandängar. Den har även hittats på sjö- eller älvstränder i inlandet och även på en älvstrand i fjällen. Substratet är fuktig, ibland humusblandad, mineraljord med sand eller lera. Den verkar vara något kalkgynnad och förekommer ofta tillsammans med andra havsstrandarter som hängbryum Bryum algovicum, östersjöbryum B. marratii, saltbryum B. salinum och salttuss Hennediella heimii. På lokalen i fjällen växte den tillsammans med bl.a. stiftmossa Aongstroemia longipes, trubbryum Bryum calophyllum, blekröd bryum B. pallens och päronmossa Leptobryum pyriforme.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Igenväxning och exploatering av stränder är sannolikt de största hoten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör återbesökas och aktuell status fastställas. Med tanke på att arten är rödlistad i Europa bör den särskilt eftersökas på nya lokaler med lämpliga förutsättningar.
Etymologi: warneum (lat.) = eventuellt från staden Waren i Tyskland men kan också komma av namnet Warne.
Uttal: [Brýum várneum]

KEY FACTS Shoots up to 2 cm high, sparsely branched, forming green tufts, often with reddish tinge. Leaves more crowded toward apex, ovate, slightly concave, ending in long, slender acumen. Costa stout, yellowish-green to brown, more or less distinctly excurrent. Synoicous or autoicous, capsules probably common. Capsule yellow to dark brown, broadly ovate to pyriform, pendulous. Mouth of capsule small. Exostome teeth yellow to brown below, their broad lamellae sometimes with transverse articulations. Endostome pale yellow, sometimes fused with exostome. Teeth slender with narrow perforations, cilia rudimentary. Lid conical (var. warneum, Warne’s Thread-moss) or mamillate (var. mamillatum, Sea Bryum). Seta reddish-brown, relatively long and stiff. - A moderately calcicolous species found on exposed seashores (notably grazed coastal meadows), sometimes also on the shores of lakes and streams. Grows on moist mineral soil with intermixture of sand and/or clay, sometimes also humus.

During, H. 1973. Some bryological aspects of pioneer vegetations in moist dune valleys in Denmark, the Netherlands and France. Lindbergia 2: 99-104.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 3. Mosses (Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum warneum skärgårdsbryum s. 336-337. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010. Uppdaterad 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum warneum, (Röhl.) Brid. - skärgårdsbryum
  Synonymer
  Ptychostomum warneum (Röhl.) J.R.Spence
  Mnium caespiticium var. warneum Röhl.
  havsbryum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010. Uppdaterad 2016.