Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polarfickmossa

Organismgrupp Mossor Fissidens arcticus
Polarfickmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 6 mm höga, glesa och ljust gröna kolonier. Skotten består av endast 3-10 bladpar som är påtagligt riktade uppåt mot skottspetsen. Bladen är smalt ovala med en kort spets. Bladbasen är kraftigt insnörd så att nederskivan mitt för den båtformade delen ofta är reducerad. De översta bladen är 2,5-3,5 gånger så långa som breda. I bladkanten finns en list av smala celler som slutar närmast bladspetsen; den är endast en cell bred och kan vara svår att upptäcka. Bladkanterna är helt släta. Bladcellerna är 7-12 µm breda. Nerven slutar i eller strax nedom bladspetsen. Arten är samkönad och han- och honorganen sitter tillsammans i toppen av skotten. Kapslar är vanligt förekommande. De är ovala, släta och upprätta. Kapselskaften är knappt 1 cm långa och gulröda, och de är fästade i toppen av skottet. Peristomtänderna är 35-50 µm breda vid basen. Sporerna är 18-22 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna små former av listfickmossa F. bryoides, men den senare har blad som är mer utspärrade och har aldrig han- och honorgan tillsammans, även om de kan sitta på olika platser på samma skott.
Utbredning
Observationer i Sverige för polarfickmossa
Svensk förekomst
Ej påträffad
Arten är funnen på Svalbard. I övrigt är den känd från Tajmyr och Yamal i nordligaste Ryssland, arktiska Nordamerika samt Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Polarfickmossa växer på jord i frostsprickor på tundran. I övrigt är kunskapen om dess växtsätt bristfällig.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Fissidentaceae, Släkte Fissidens (fickmossor), Art Fissidens arcticus Bryhn - polarfickmossa Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten bildar upp till 6 mm höga, glesa och ljust gröna kolonier. Skotten består av endast 3-10 bladpar som är påtagligt riktade uppåt mot skottspetsen. Bladen är smalt ovala med en kort spets. Bladbasen är kraftigt insnörd så att nederskivan mitt för den båtformade delen ofta är reducerad. De översta bladen är 2,5-3,5 gånger så långa som breda. I bladkanten finns en list av smala celler som slutar närmast bladspetsen; den är endast en cell bred och kan vara svår att upptäcka. Bladkanterna är helt släta. Bladcellerna är 7-12 µm breda. Nerven slutar i eller strax nedom bladspetsen. Arten är samkönad och han- och honorganen sitter tillsammans i toppen av skotten. Kapslar är vanligt förekommande. De är ovala, släta och upprätta. Kapselskaften är knappt 1 cm långa och gulröda, och de är fästade i toppen av skottet. Peristomtänderna är 35-50 µm breda vid basen. Sporerna är 18-22 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna små former av listfickmossa F. bryoides, men den senare har blad som är mer utspärrade och har aldrig han- och honorgan tillsammans, även om de kan sitta på olika platser på samma skott.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för polarfickmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på Svalbard. I övrigt är den känd från Tajmyr och Yamal i nordligaste Ryssland, arktiska Nordamerika samt Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Fissidentaceae  
 • Släkte
  Fissidens - fickmossor 
 • Art
  Fissidens arcticusBryhn - polarfickmossa

Polarfickmossa växer på jord i frostsprickor på tundran. I övrigt är kunskapen om dess växtsätt bristfällig.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: arcticus = nordlig, arktisk; arctos (gr.) = stjärn-bilden Stora Björn, björn; suffixet -icus (lat.).
Uttal: [Físsidens árktikus]

KEY FACTS Shoots 2-6 mm long, forming lax, pale green colonies. Shoots with 3-10 pairs of leaves. Leaf base contracted, rendering lower part of dorsal lamina (opposite sheathing lamina) strongly reduced. Leaf border consisting of a single row of narrow cells, vanishing at apex. Margin entire. Capsules common, erect. Seta just below 1 cm, yellowish-red, emanating from top of shoot. Spores 18-22 µm, finely papillose. - Grows on soil in frost fissures on the tundra. Ecological data otherwise very limited. An Arctic species found in Svalbard.

Hallingbäck, T. 2006. Fissidens arcticus polarfickmossa s. 232. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Fissidentaceae  
 • Släkte
  Fissidens - fickmossor 
 • Art
  Fissidens arcticus, Bryhn - polarfickmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006