Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Haploops tubicola

Organismgrupp Kräftdjur, Märlkräftor Haploops tubicola
  Kräftdjur, Märlkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Haploops tubicola är en upp till centimeter lång märlkräfta som lever i platta lerrör på mjukbottnar. Ofta i samhällen tillsammans med Haploops tenuis. Huvudet har närmast kvadratisk form med två lika långa hårbeklädda antenner. Arten skiljs främst från mycket snarlika H. tenuis på formen hos led 3 på antenn 1 och formen hos 7:e pereopoderna (gångbenen). Färgen på djuret är vit till transparent, tarmen kan ha en violett ton. Ögonen är signalröda. Åldern kan uppgå till 3 år.
Utbredning
Länsvis förekomst för Haploops tubicola Observationer i Sverige för Haploops tubicola
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Haploops tubicola har en närmast arktisk-boreal utbredning på norra halvklotet. Förekommer i Sverige endast längs västkusten ner till mellersta Öresund. I våra farvatten alltid under haloklinen och oftast djupare än 25 m.

Vid 1900-talets början fanns Haploops-samhällen i ett stort område i sydöstra Kattegatt och ställvis ner i mellersta Öresund. CGJ Petersens typlokal från 1910-12 ligger i norra Öresund. Sedan återbesök 1990 har arten inte noterats på denna lokal och endast med några enstaka exemplar i huvudutbredningsområdet. Övervakningen av Haploops-samhällen är ytterst begränsad men det råder ingen tvekan om att arten gått kraftigt tillbaka i våra farvatten.

Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att endast enstaka exemplar av arten noterats under haloklinen på några få lokaler längs västkusten 2006-2007. Rika förekomster med flera exemplar tillsammans (samhällen) verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från en lokal i mellersta Öresund fram till 2007. Därefter har endast enstaka exemplar påträffats även där. Vid en kartering i mellersta Öresund 2010 som omfattade 50 potentiella stationer påträffades inga samhällen utan främst enstaka individer. Resultaten från årliga återbesök på några få stationer pekar snarast på ytterligare minskande populationer.

Haploops tubicola är rödlistad av HELCOM och bedömdes som sårbar (VU) 2013.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Haploops tubicola är ett litet filtrerande kräftdjur och förekommer oftast djupare än 25 m. Den finns från Öresund i söder, i Nordsjön och norrut till Norges nordkust och runt Nordpolen. Längs Atlantkusten finns den ner till Medelhavet och Adriatiska havet. Under de senaste tio åren har arten minskat och anledningen är okänd. Det kan bero på övergödning, ökande vattentemperaturer och på sina ställen även pga trålning. H. tubicola lever i små lerrör och bildar särskilda så kallade Haploops-samhällen. Dessa samhällen är i sin tur viktiga födosöksområden för andra arter, såsom plattfisk. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3344 km² och förekomstarean (AOO) till 44 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Haploops tubicola lever som filtrerare i någon-några centimeter höga lerrör. Partiklar fångas från vattenmassan med antennerna som den sticker ut genom en liten slits i röret. Rika Haploops-samhällen kan omfatta 1000-tals individer per kvadratmeter där H. tenuis är vanligast. I Öresund nästan alltid tillsammans med ormstjärnan Ophiura robusta.

Arten har inre befruktning och yngelvård. Hannarna dör efter fortplantningen.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· mindre fransormstjärna
· mindre fransormstjärna
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Amphipoda (märlkräftor), Familj Ampeliscidae, Släkte Haploops, Art Haploops tubicola Liljeborg, 1855 Synonymer Haploops carinata Liljeborg, 1856, Haploops spinosa Shoemaker,1931

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Dokumentation Haploops tubicola är ett litet filtrerande kräftdjur och förekommer oftast djupare än 25 m. Den finns från Öresund i söder, i Nordsjön och norrut till Norges nordkust och runt Nordpolen. Längs Atlantkusten finns den ner till Medelhavet och Adriatiska havet. Under de senaste tio åren har arten minskat och anledningen är okänd. Det kan bero på övergödning, ökande vattentemperaturer och på sina ställen även pga trålning. H. tubicola lever i små lerrör och bildar särskilda så kallade Haploops-samhällen. Dessa samhällen är i sin tur viktiga födosöksområden för andra arter, såsom plattfisk. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3344 km² och förekomstarean (AOO) till 44 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).
Haploops tubicola är en upp till centimeter lång märlkräfta som lever i platta lerrör på mjukbottnar. Ofta i samhällen tillsammans med Haploops tenuis. Huvudet har närmast kvadratisk form med två lika långa hårbeklädda antenner. Arten skiljs främst från mycket snarlika H. tenuis på formen hos led 3 på antenn 1 och formen hos 7:e pereopoderna (gångbenen). Färgen på djuret är vit till transparent, tarmen kan ha en violett ton. Ögonen är signalröda. Åldern kan uppgå till 3 år.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Haploops tubicola

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Haploops tubicola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Haploops tubicola har en närmast arktisk-boreal utbredning på norra halvklotet. Förekommer i Sverige endast längs västkusten ner till mellersta Öresund. I våra farvatten alltid under haloklinen och oftast djupare än 25 m.

Vid 1900-talets början fanns Haploops-samhällen i ett stort område i sydöstra Kattegatt och ställvis ner i mellersta Öresund. CGJ Petersens typlokal från 1910-12 ligger i norra Öresund. Sedan återbesök 1990 har arten inte noterats på denna lokal och endast med några enstaka exemplar i huvudutbredningsområdet. Övervakningen av Haploops-samhällen är ytterst begränsad men det råder ingen tvekan om att arten gått kraftigt tillbaka i våra farvatten.

Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att endast enstaka exemplar av arten noterats under haloklinen på några få lokaler längs västkusten 2006-2007. Rika förekomster med flera exemplar tillsammans (samhällen) verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från en lokal i mellersta Öresund fram till 2007. Därefter har endast enstaka exemplar påträffats även där. Vid en kartering i mellersta Öresund 2010 som omfattade 50 potentiella stationer påträffades inga samhällen utan främst enstaka individer. Resultaten från årliga återbesök på några få stationer pekar snarast på ytterligare minskande populationer.

Haploops tubicola är rödlistad av HELCOM och bedömdes som sårbar (VU) 2013.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Ampeliscidae  
 • Släkte
  Haploops  
 • Art
  Haploops tubicolaLiljeborg, 1855
  Synonymer
  Haploops carinata Liljeborg, 1856
  Haploops spinosa Shoemaker,1931

Haploops tubicola lever som filtrerare i någon-några centimeter höga lerrör. Partiklar fångas från vattenmassan med antennerna som den sticker ut genom en liten slits i röret. Rika Haploops-samhällen kan omfatta 1000-tals individer per kvadratmeter där H. tenuis är vanligast. I Öresund nästan alltid tillsammans med ormstjärnan Ophiura robusta.

Arten har inre befruktning och yngelvård. Hannarna dör efter fortplantningen.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· mindre fransormstjärna - Ophiura robusta (Har betydelse)
Övergödning och syrebrist. Bottentrålning och bottenskrapning kan allvarligt skada samhällena. Eftersom arten trivs i kalla vatten är den pågående uppvärmningen av haven negativ. Arten är särskilt känslig efter utslagning på grund av att den inte har frisimmande larver. Återetablering kan därför ta lång tid.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Marina skyddsområden eller reservat med bestämmelser som förhindrar bottentrålning och bottenskrapning. Åtgärder mot övergödning och klimatförändringar.

Göransson, P. 1999. Det långa och det korta perspektivet i södra Kattegatt - bottendjurens berättelse från två provpunkter. Fauna och Flora 94:3, 125-138.

Göransson, P. 2002. Petersen’s benthic macrofauna stations revisited in the Öresund area (southern Sweden) and species composition in the 1990s - signs of decreased biological variation. Sarsia 87:263-280.

Göransson, P, Bertilsson Vuksan S., Karlfelt, J & Börjesson, L. 2010. Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009. Miljönämnden i Helsingborg. ISBN 978-91-85867-17-2.

Kanneworff, E. 1966. On some amphipod species of the genus Haploops, with special reference to H. tubicola and H. tenuis sp. nov from the Öresund. Ophelia 3:183-207.

[http://www.artportalen.se]

[http://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Ampeliscidae  
 • Släkte
  Haploops  
 • Art
  Haploops tubicola, Liljeborg, 1855
  Synonymer
  Haploops carinata Liljeborg, 1856
  Haploops spinosa Shoemaker,1931
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17