Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus substriatus

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus substriatus
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8–2 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är gul med mörkare huvud och baklår. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus substriatus Observationer i Sverige för Longitarsus substriatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten konstaterades som svensk först 2007. Den förekommer såvitt känt bara på Öland och Gotland. Från båda öarna finns fynd efter 1985. Arten är inte känd från våra grannländer, utan är närmast påträffad i Slovakien och sydligaste Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Lever på lökgamander i fuktmarker, främst i alvarmiljö. Arten är bara känd från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever enligt litteraturen på arter av gamander, hos oss endast lökgamander (Teucrium scordium), på fuktmarker, ofta temporära sådana, och särskilt gärna vid alvarvätar. Värdväxten är i övriga Europa knuten till fuktmarker i torra, stäppartade områden.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lökgamander
· lökgamander
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus substriatus Kutschera, 1863 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på lökgamander i fuktmarker, främst i alvarmiljö. Arten är bara känd från Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,8–2 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är gul med mörkare huvud och baklår. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus substriatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus substriatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten konstaterades som svensk först 2007. Den förekommer såvitt känt bara på Öland och Gotland. Från båda öarna finns fynd efter 1985. Arten är inte känd från våra grannländer, utan är närmast påträffad i Slovakien och sydligaste Polen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus substriatusKutschera, 1863

Lever enligt litteraturen på arter av gamander, hos oss endast lökgamander (Teucrium scordium), på fuktmarker, ofta temporära sådana, och särskilt gärna vid alvarvätar. Värdväxten är i övriga Europa knuten till fuktmarker i torra, stäppartade områden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lökgamander - Teucrium scordium (Viktig)
Många lämpliga fuktmarker på Öland och Gotland har dikats ut och andra är stadda i igenväxning med höga gräs och buskar vilket missgynnar värdväxten och därmed också den här jordloppan. De små förekomsterna på Öland och Gotland är starkt isolerade från artens övriga utbredningsområde.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Dikning av kvarvarande fuktmarker på Öland och Gotland bör undvikas och bete av fuktmarker bibhållas eller återupptas.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Wanntorp, H.-E., Ericson, B., Ehnström, B. 2007. Sparsmakade växtätare: Longitarsus substriatus och L. tristis (Coleoptera, Chrysomelidae) två jordloppor nya för Norden. Ent. Tidskr. 128:93-100.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus substriatus, Kutschera, 1863
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.