Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Longitarsus tristis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus tristis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,7–2 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är svart, antenner och ben ljusare med svarta baklår. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Longitarsus tristis Observationer i Sverige för Longitarsus tristis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Öland och Gotland. Arten uppmärksammades först 2007 i Sverige. Ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Närmast i Slovakien och södra Tyskland där den är rödlistad som akut hotad. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till östra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är bara känd från ett par lokaler på Gotland. Den lever på fuktig ängsmark. Värdväxter är arter av frossört, enligt utländsk litteratur främst toppfrossört. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på arter av frossört, enligt utländsk litteratur främst toppfrossört (Scutellaria hastifolia), i Sverige möjligen även vanlig frossört (S. galericulata), på fuktig, örtrik ängsmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· frossörter
· frossörter
· toppfrossört
· toppfrossört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus tristis Weise, 1888 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är bara känd från ett par lokaler på Gotland. Den lever på fuktig ängsmark. Värdväxter är arter av frossört, enligt utländsk litteratur främst toppfrossört. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-45). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-180) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,7–2 mm lång jordloppa med avlång, högt välvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben där fotens första led är längre än resten av foten. Färgen är svart, antenner och ben ljusare med svarta baklår. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Longitarsus tristis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Longitarsus tristis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Öland och Gotland. Arten uppmärksammades först 2007 i Sverige. Ej känd från övriga Norden eller Baltikum. Närmast i Slovakien och södra Tyskland där den är rödlistad som akut hotad. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till östra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus tristisWeise, 1888

Lever på arter av frossört, enligt utländsk litteratur främst toppfrossört (Scutellaria hastifolia), i Sverige möjligen även vanlig frossört (S. galericulata), på fuktig, örtrik ängsmark.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· frossörter - Scutellaria (Har betydelse)
· toppfrossört - Scutellaria hastifolia (Viktig)
Artens status och eventuella hotbild i Sverige är dåligt känd. Den svenska populationen är starkt isolerad från resten av utbredningsområdet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas och nuvarande status och hotbild klarläggas. Ytterligare torrläggning av myrmarker bör undvikas och kvarvarande fuktmarker skyddas från igenväxning med höga gräs och buskar.

Wanntorp, H.-E., Ericson, B., Ehnström, B. 2007. Sparsmakade växtätare: Longitarsus substriatus och L. tristis (Coleoptera, Chrysomelidae) två jordloppor nya för Norden. Ent. Tidskr. 128:93-100.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus tristis, Weise, 1888
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken, SLU 2012.