Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Haploops tenuis

Organismgrupp Kräftdjur, Märlkräftor Haploops tenuis
  Kräftdjur, Märlkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Haploops tenuis är en upp till knappt centimeterlång märlkräfta som lever i platta lerrör på mjukbottnar. Ofta i samhällen tillsammans med Haploops tubicola. Huvudet har närmast kvadratisk form med två lika långa hårbeklädda antenner. Arten skiljs främst från mycket snarlika H. tubicola på formen hos led 3 på antenn 1 och formen hos 7:e pereopoderna (gångbenen). Färgen på djuret är vit till transparent. Ögonen är signalröda. Åldern kan uppgå till 3 år.
Utbredning
Länsvis förekomst för Haploops tenuis Observationer i Sverige för Haploops tenuis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Haploops tenuis har troligen en närmast arktisk-boreal utbredning på norra halvklotet men artens utbredning är mera osäker än för H. tubicola som den ofta förväxlas med.
I Sverige endast längs västkusten ner till mellersta Öresund. I våra farvatten alltid under haloklinen och oftast djupare än 25 m.

Vid 1900-talets början fanns samhällen i ett stort område i sydöstra Kattegatt och ställvis ner i mellersta Öresund. CGJ Petersens typlokal ligger i norra Öresund. Sedan återbesök 1990 har arten inte noterats på denna lokal och endast med några enstaka exemplar i huvudutbredningsområdet. Övervakningen av Haploops-samhällen är ytterst begränsad men det råder ingen tvekan om att arten gått kraftigt tillbaka.

Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att endast enstaka exemplar av arten noterats under haloklinen på några få lokaler längs västkusten 2006-2007. Rika förekomster med flera exemplar tillsammans (samhällen) verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från en lokal i mellersta Öresund fram till 2007. Därefter har endast enstaka exemplar påträffats även där. Vid en kartering i mellersta Öresund 2010 som omfattade 50 potentiella stationer påträffades inga samhällen utan främst enstaka individer. Resultaten från årliga återbesök på några få stationer pekar snarast på ytterligare minskande populationer.

Haploops tenuis är rödlistad av HELCOM och bedömdes som starkt hotad (EN) 2013.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Haploops tenuis är ett litet filtrerande kräftdjur. Den förekommer från Öresund i söder, i Nordsjön och norrut till Norges nordkust. Under de senaste tio åren har arten minskat och anledningen är okänd. Det kan bero på övergödning och ökande vattentemperaturer och på sina ställen även pga trålning. Haploops lever i små lerrör som byggs upp till särskilda samhällen. Dessa Haploops-samhällen är i sin tur viktiga habitat för andra arter såsom plattfisk. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10380 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Haploops tenuis lever som filtrerare i någon-några centimeter höga lerrör. Partiklar fångas från vattenmassan med antennerna som den sticker ut genom en liten slits i toppen av röret. Rika Haploops-samhällen kan omfatta 1000-tals individer per kvadratmeter där H. tenuis är vanligast. I Öresund nästan alltid tillsammans med ormstjärnan Ophiura robusta.
Arten har inre befruktning och yngelvård. Hannarna dör efter fortplantningen.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· mindre fransormstjärna
· mindre fransormstjärna
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Amphipoda (märlkräftor), Familj Ampeliscidae, Släkte Haploops, Art Haploops tenuis Kanneworff, 1966 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Dokumentation Haploops tenuis är ett litet filtrerande kräftdjur. Den förekommer från Öresund i söder, i Nordsjön och norrut till Norges nordkust. Under de senaste tio åren har arten minskat och anledningen är okänd. Det kan bero på övergödning och ökande vattentemperaturer och på sina ställen även pga trålning. Haploops lever i små lerrör som byggs upp till särskilda samhällen. Dessa Haploops-samhällen är i sin tur viktiga habitat för andra arter såsom plattfisk. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10380 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Haploops tenuis är en upp till knappt centimeterlång märlkräfta som lever i platta lerrör på mjukbottnar. Ofta i samhällen tillsammans med Haploops tubicola. Huvudet har närmast kvadratisk form med två lika långa hårbeklädda antenner. Arten skiljs främst från mycket snarlika H. tubicola på formen hos led 3 på antenn 1 och formen hos 7:e pereopoderna (gångbenen). Färgen på djuret är vit till transparent. Ögonen är signalröda. Åldern kan uppgå till 3 år.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Haploops tenuis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Haploops tenuis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Haploops tenuis har troligen en närmast arktisk-boreal utbredning på norra halvklotet men artens utbredning är mera osäker än för H. tubicola som den ofta förväxlas med.
I Sverige endast längs västkusten ner till mellersta Öresund. I våra farvatten alltid under haloklinen och oftast djupare än 25 m.

Vid 1900-talets början fanns samhällen i ett stort område i sydöstra Kattegatt och ställvis ner i mellersta Öresund. CGJ Petersens typlokal ligger i norra Öresund. Sedan återbesök 1990 har arten inte noterats på denna lokal och endast med några enstaka exemplar i huvudutbredningsområdet. Övervakningen av Haploops-samhällen är ytterst begränsad men det råder ingen tvekan om att arten gått kraftigt tillbaka.

Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att endast enstaka exemplar av arten noterats under haloklinen på några få lokaler längs västkusten 2006-2007. Rika förekomster med flera exemplar tillsammans (samhällen) verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från en lokal i mellersta Öresund fram till 2007. Därefter har endast enstaka exemplar påträffats även där. Vid en kartering i mellersta Öresund 2010 som omfattade 50 potentiella stationer påträffades inga samhällen utan främst enstaka individer. Resultaten från årliga återbesök på några få stationer pekar snarast på ytterligare minskande populationer.

Haploops tenuis är rödlistad av HELCOM och bedömdes som starkt hotad (EN) 2013.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Ampeliscidae  
 • Släkte
  Haploops  
 • Art
  Haploops tenuisKanneworff, 1966

Haploops tenuis lever som filtrerare i någon-några centimeter höga lerrör. Partiklar fångas från vattenmassan med antennerna som den sticker ut genom en liten slits i toppen av röret. Rika Haploops-samhällen kan omfatta 1000-tals individer per kvadratmeter där H. tenuis är vanligast. I Öresund nästan alltid tillsammans med ormstjärnan Ophiura robusta.
Arten har inre befruktning och yngelvård. Hannarna dör efter fortplantningen.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· mindre fransormstjärna - Ophiura robusta (Har betydelse)
Övergödning och syrebrist. Bottentrålning och bottenskrapning kan allvarligt skada samhällena. Eftersom arten trivs i kalla vatten är den pågående uppvärmningen av haven negativ. Arten är särskilt känslig efter utslagning på grund av att den inte har frisimmande larver. Återetablering kan ta lång tid.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Marina skyddsområden eller reservat med bestämmelser som förhindrar bottentrålning och bottenskrapning. Åtgärder mot övergödning och klimatförändringar.

Göransson, P. 1999. Det långa och det korta perspektivet i södra Kattegatt - bottendjurens berättelse från två provpunkter. Fauna och Flora 94:3, 125-138.

Göransson, P. 2002. Petersen’s benthic macrofauna stations revisited in the Öresund area (southern Sweden) and species composition in the 1990s - signs of decreased biological variation. Sarsia 87:263-280.

Göransson, P., Bertilsson Vuksan S., Karlfelt, J. & Börjesson, L. 2010. Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009. Miljönämnden i Helsingborg. ISBN 978-91-85867-17-2.

Kanneworff, E. 1966. On some amphipod species of the genus Haploops, with special reference to H. tubicola and H. tenuis sp. nov from the Öresund. Ophelia 3:183-207.

[http://www.artportalen.se]

[http://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Ampeliscidae  
 • Släkte
  Haploops  
 • Art
  Haploops tenuis, Kanneworff, 1966
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17